Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 304/2017 – Αποδοχή ποσού 197.270,00 € για το έργο Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων επί των οδών Γράμμου ΟΤ 296, Χαλδείας & Δήμητρας και Αργυροπούλεως – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τρόπος εκτέλεσης έργου

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 302/2017 – Τροποποίηση των υπ’ αριθ. τις 271/2016, την 210 & 211/2017 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον τρόπο εκτέλεσης έργων από πρόχειρο διαγωνισμό σε απ’ ευθείας ανάθεση.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 297/2017 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 296/2017 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 290/2017 – Έγκριση της υπ’αριθ. 32/2017 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την έγκριση παροχής έκπτωσης στα τιμολόγια των Σχολικών Κτιρίων Α/βάθμις και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 284/2017 – Έγκριση ισολογισμού – Απολογισμού οικ. Έτους 2016

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 264/2017 – Μετονομασία της επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης σε Επιτροπή Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας και τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής που ορίσθηκε με την 73/2017 ΑΔΣ

[…]
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2017 – Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 295/2017 – Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών – Έγκριση δαπάνης αποβιώσαντος τέως Δημάρχου .

[…]
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 294/2017 – Ψήφισμα για το θάνατο του πρώην Δημάρχου του Δήμου Πτολεμαΐδας Κωνσταντίνου Μαυρομάτη .

[…]
Accessibility
Κλείσιμο