Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 10/2018 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου Διαμόρφωση Αποθηκευτικού Χώρου στο 4ο και 10ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» αριθμ. μελέτης 25/2016.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 9/2018 – Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : ‘’ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ.ΠΕΡΔΙΚΚΑ ‘’ με κωδικό ΜIS: 5008903 στο Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014- 2020 β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 για την εγγραφή του ποσού των 1.500.000,00 ευρώ

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 8/2018 – Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Πύργων του Δήμου Εορδαίας – Τροποποίηση πρ/σμού και Τεχνικού Προγράμματος 2018.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 7/2018 – Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου 2017 του προϋπολογισμού του Δήμου μας

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 6/2018 – Υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 5/2018 – Παράταση συμβατικού χρόνου του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» ΣΒΑΚ Δήμου Εορδαίας

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 4/2018 – Αποφασίσθηκε η εκποίηση ξύλινων στρωτήρων από τις ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 3/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 2/2018 – Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΔΕΥΑΕ για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ, Άξονα προτεραιότητας 6 «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία».

[…]
July 5, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 1/2018 – Παραχώρηση μελετών αποχετευτικών δικτύων στην ΔΕΥΑΕ

[…]
Accessibility
Κλείσιμο