Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 160/2018 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. Απόφαση ΔΕΠ σχετικά με την χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 143β/2018 – Εγκρίθηκε η 8/2018 απόφαση τοπικής Κοινότητας Μηλοχωρίου σχετικά με την «Υλοτομία 2018».

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 85/2018 – Αποδοχή οφειλής της υπό εκκαθάρισης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΑΝΔΕΠ

[…]
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 18/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Συντήρηση 13ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας »

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 129/2018 – ιση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής επαναληπτικής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ.

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 128/2018 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ.

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 127/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο : ««Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541, αρ.μελ. 17/2016.

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 126/2018 – Εκτέλεση προϋπολογισμού B΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

[…]
August 10, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 125/2018 – ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού οικ.έτους 2017 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο