Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018. Ορισμός αναδόχου

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », αρ. μελέτης 25/2017 προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2018 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2018.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2018 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2018 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 307/2018 – Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφαση Δ.Σ. 306/2018 – Εκμίσθωση αποθήκης που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 305/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 304/2018 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 303/2018 – Μείωση μισθώματος καταστήματος στην Τ.Κ. Σπηλιάς

[…]
Accessibility
Κλείσιμο