Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2018 – Έγκριση ή μη του Πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, βαθμολογίας και προσδιορισμού της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για την «Ανέγερση 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 74.044,69ευρώ.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2018 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης , για το έργο: «Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφάλειας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ», προϋπολογισμού 62.923,65 ευρω ( πιστώσεις ΣΑΕΠ), αριθμ μελ.7/2018. Ορισμός αναδόχου

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2018 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας », αρ. μελέτης 25/2017 προϋπολογισμού 299.831,55 ευρώ ΣΑΕΠ 041.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2018 – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ έτους 2018.

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 173/2018 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019

[…]
February 6, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 172/2018 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019.

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 307/2018 – Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής άχρηστων υλικών

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφαση Δ.Σ. 306/2018 – Εκμίσθωση αποθήκης που βρίσκεται στο χώρο της ΑΕΒΑΛ

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 305/2018 – Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών

[…]
January 14, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 304/2018 – Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

[…]
Accessibility
Κλείσιμο