Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 70/2019 – Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( Τακτοποιητικού ) για το έργο « Συντήρηση 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας » αριθμ. μελέτης 26/2016.

[…]
November 29, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 69/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών ( τακτοποιητικός ) για το έργο «Κατασκευή Φρεατίων και λειτουργία Δικτύου Ύδρευσης στο ΤΔ Ανατολικού »

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 123/2019 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 122/2019 – Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Εορδαίας έτους 2020

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 121/2019 – Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ έτους 2019 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 120/2019 – Έγκριση τηλεφωνικής σύνδεσης για χρήση στο Δημοτικό Κυνοκομείο .

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 119/2019 – Ακύρωση ή μη της 108/2019 ΑΟΕ

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 118/2019 – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 117/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

[…]
November 28, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 116/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2019-2020»,αριθμ μελ 13/2019 προϋπολογισμού 47.120,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. Ορισμός αναδόχου.

[…]
Accessibility
Κλείσιμο