Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 6/2019 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»-Ομάδα Β Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα. Ορισμός αναδόχου.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 5/2019 – Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής κλήρωσης μελών Επιτροπών διαγωνισμού από το ΜΗΜΕΔ, για το έτος 2019.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 4/2019 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 3/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω του ΚΗΣΚ για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών και παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών , των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2019.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 2/2019 – Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2019 και ορισμός υπολόγων.

[…]
August 5, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 1/2019 – Αναθεώρηση Πινάκων Ο.Π.Δ και τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2019.

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 369/2018 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σάββα Ζαμανίδη

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 368/2018 – Τακτοποιητική Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 367/2018 – Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

[…]
March 7, 2019

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 366/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 67/2018 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2019

[…]
Accessibility
Κλείσιμο