Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 71/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 15/2017 διαταγή πληρωμής, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου.

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 69/2017 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 60/2017 – Έγκριση η μη των πρακτικών της πλειοδοτικής- φανερής- προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.2 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 59/2017 – Έγκριση η μη του πρακτικού της πλειοδοτικής- φανερής- προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.1 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 56/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για το σχολ έτος 2016-2017».

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 55/2017 – Εγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ. Αγίου Χριστόφορου – Σπηλιάς Φάση», προϋπολογισμού 1.240.000,00 ευρώ , αριθμ μελ 9/2016.

[…]
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 46/2017- Έγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή ποτιστρων στην Τ.Κ. Ερμακιας», αρ μελ 18/2016, προϋπολογισμού 10.800,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 131/2017 – Εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 40/2015

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 125/2017 – Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση οδού Ανανία Νικολαίδη» του Δήμου Εορδαίας , με αριθμό μελέτης 21/2009

[…]
May 8, 2017

Αρ. Απόφασης 124/2017 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Εορδαίας» με αριθμό μελέτης 6/2016

[…]
Accessibility
Κλείσιμο