Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 11-3-2021
March 8, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-3-2021
March 12, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-3-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα: 11-3-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                 Αριθμ Πρωτ: 5397
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 17-3-2021 ημέρα  Τετάρτη   και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη του σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2022-2025, για το Δήμο Εορδαίας,.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων – Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 7/2020, προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ. Ορισμός αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη νέου ΣΧΕΔΙΟΥ προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας , Πανεπιστημίου Δυτ Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης  για την εκπόνηση του Σχεδίου  Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα ( ΣΔΑΕΚ) Δήμου Εορδαίας και ορισμός τριών (3) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων στο πλαίσιο εθελοντικού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος διαχ/σης δημοτικού κυνοκομείου

 1. Έγκριση ή μη της 11/2021 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ « Τροποποίηση εν μέρει της 1/2021 ΑΔΣ περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Δ/κων
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 7. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 8. Αντιδήμαρχο διαχ/σης δημοτικού κυνοκομείου
 9. Πρόεδρο ΚΟΙΠΠΑΠ
 10. Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού

 

Accessibility
Κλείσιμο