21η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Εορδαίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Ανθοφόρων Φυτών”.
May 4, 2022
Ανακοίνωση ΕΛΓΑ για την “Υποβολή δηλώσεων ζημιάς στους παραγωγούς σιτηρών, οσπρίων, κτηνοτροφικών, αρωματικών φυτών της Δυτικής Μακεδονίας, που οι καλλιέργειες τους ζημιώθηκαν από τους παγετούς του χειμώνα 2022 και οι ζημιές τους δεν έγιναν έγκαιρα αντιληπτές”.
May 12, 2022

21η Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Εορδαίας – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Πτολεμαΐδα  05/05/2022
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        Αριθμ .Πρωτ  10161
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

21η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Εορδαίας κατ’ εφαρμογή :

 1. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
 2. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/Α΄/05.11.2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.» και όπως αυτός ισχύει.
 4. Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/Β΄/23.06.2017) σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις.
 5. Π.Δ.12/2005 (ΦΕΚ 10/Α΄/18-01-2005),
 6. Άρθρο 233 του Ν. 4281/14.
 7. Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β’) Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί»
 8. Ν. 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125)
 9. Ν. 2946/2001 (ΦΔΚ 224 Α’) «Περί υπαίθριας διαφήμισης συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων.
 10. Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α/1980)
 11. ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007
 12. Το 78897/Φ.701.2/15-12-2017 έγγραφο του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
 13. Tην υπ’ αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β’) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
 14. την 66/2022 ΑΔΣ
 15. την 107/2022 ΑΟΕ

Ο Δήμος Εορδαίας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης της 21ης Ανθοκομικής Έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της λαϊκής αγοράς από  12-5-2022  έως  16-5-2022, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους  για τις θέσεις πέντε (5) καντινών και έξι (6) θέσεις για πώληση παραδοσιακών προϊόντων ( χαλβάς κλπ), να καταθέσουν την αίτηση τους στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών του Δήμου Εορδαίας

Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων ανά θέση, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων.

Ορίζεται το τίμημα για την εγκατάσταση, για τις έξη (6) θέσεις εκθέτων προϊόντων ( χαλβάς κλπ)  30,00 ευρώ / ανά τμ και για τις  πέντε (5) θέσεις  των καντινών 200,00  ευρώ έκαστη, στο πεζοδρόμιο της Οδού Πόντου εκατέρωθεν της εισόδου του πάρκινγκ.

Η εγκατάσταση των ανωτέρω θα γίνει από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και η οποία είναι αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία της διοργάνωσης,  ύστερα από έλεγχο των αδειών των συμμετεχόντων από το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών του Δήμου Εορδαίας.

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής, ύστερα από πρόσκληση του Δ. Εορδαίας, σύμφωνα με το άρθρο 51  του Ν.4849/21, και συγκεκριμένα πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και είναι κάτοχοι άδειας και θέσης δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο ή έχουν δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο αποκλειστικά για την λειτουργία κινητής καντίνας και φορητής εγκατάστασης έψησης.

Οι εκθέτες οφείλουν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής , όπως παρακάτω:

Α) Η συμμετοχή  για την κατοχύρωση χώρου πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (χαλβάς  κλπ) και καντινών απαιτείται:

 1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

– Όνομα Πατρός

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

– Διεύθυνση κατοικίας

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– ΑΜΚΑ

– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

– Πωλούμενο είδος

 1. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου
 2. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Εορδαίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

 

Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια..

Οι πωλητές που ασχολούνται με την προετοιμασία πρόχειρων γευμάτων (ψησταριές, καντίνες, λουκουμάδες κλπ.), θα πρέπει με δικιά τους ευθύνη να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινών χώρων προετοιμασίας πρόχειρων γευμάτων από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης.

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση,  εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου Εορδαίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της Ανθοκομικής Έκθεσης αν δεν προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αρίθμ 66/2022 ΑΔΣ.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο