ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2018 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ
July 20, 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
August 2, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                                                                     ΑΔΑ: 7Ζ9ΑΩΡ6-87Η

 

Πτολεμαϊδα  26-7-2018

                                                                               Αριθμ.πρωτ.  15942

 

E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΤΗΝ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018

Ο Δήμαρχος Εορδαίας προσκαλεί :

Στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 7-8-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00-11:00 π.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 167/2018 ΑΔΣ, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4)  ημερών από 27-8-2018 μέχρι και 30-8-2018 ( μέχρι το μεσημέρι ώρα 12.00 μ.μ.) και τυχόν κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση ενδιαφέροντος για την ίδια θέση,

   Καθορίζεται ως χώρος ο δρόμος πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Μικράς Ασίας) μέχρι το πάρκο του Χατζηευστρατίου, όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό, εκτός του πεζοδρομίου του ναού. Η οριοθέτηση θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους κάθετους δρόμους.

      Ο χώρος αυτός θα διατεθεί, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων (4) ημερών από 27-8-2018 μέχρι και 30-8-2018 (μέχρι το μεσημέρι, ώρα 12.00μ.μ.)  σύμφωνα   με τις προτεινόμενες παρακάτω τιμές:

Βιοτέχνες-Έμποροι                                                              30,00 € /m2

Καντίνες                                                                         170,00  € κατά αποκοπή

Ψησταριες

Τραπεζοκαθίσματα καντινών                                    5 ευρώ/m2 έως 20m2 παραπλεύρως

Τραπεζοκαθισματα ψησταριών                                 5 ευρώ/m2 έως 40m2 παραπλεύρως

Ταβέρνες ψησταριές υγειονομικού ενδιαφέροντος δύναται να  τοποθετήσουν τραπεζοκαθισματα στην πρόσοψη του καταστήματος σύμφωνα με το ισχύοντα κανονισμό με την προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και οχημάτων εκτάκτων αναγκών, ήτοι 3,5 μ                                                    5ευρώ /m2

Παραδοσιακά προϊόντα                                                        35 ευρώ το τρέχον μέτρο.

Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας  των προαναφερόμενων τιμών.

 Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων -4- ημερών ήτοι από 27-8-2018 μέχρι και 30-8-2018, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.

Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται στην ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης ,συνοδευμένες από τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανά κατηγορία στο αρ 3 της παρούσης. Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Οι θέσεις θα διατεθούν κατόπιν αιτήσεως και σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και την δήλωση θέσης από τους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων και την τοποθέτησή τους, από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης .

   Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, με την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου Εορδαίας. Οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών του δήμου αίτηση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής, ύστερα από πρόσκληση του Δ. Εορδαίας, με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης εκδίδεται από το δήμο μόνιμης κατοικίας του επαγγελματία και είναι ετήσιας διάρκειας.

β) Πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών

γ) Πωλητές κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα

δ) Πωλητές κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές

ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο

στ) Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

ζ) Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Δικαιολογητικά:

1.Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου.

  1. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτησης συμμετοχής – Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης

β) Την άδεια υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών, υπαίθριου στάσιμου), ή κυριακάτικης αγοράς ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή τη διοικητική άδεια του άρθρου 45 (για την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης), κατά περίπτωση

γ) Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 1199)

δ) Δημοτική ενημερότητα

ε) Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι (εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ) σύμφωνα με την σειρά προσέλευση τους, πιστοποιούμενης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος στο πρωτόκολλο του Δήμου με σειρά όμως προτεραιότητας στους συμμετέχοντες που δεν κατοχύρωσαν θέση συμμετοχής.

Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια.

 Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.

Οι πωλητές που ασχολούνται με την προετοιμασία πρόχειρων γευμάτων (ψησταριές, καντίνες, λουκουμάδες κλπ., θα πρέπει με δικιά τους ευθύνη να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινών χώρων προετοιμασίας πρόχειρων γευμάτων από τη Δ.νση Δημόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης.

 Οι εκθέτες- πωλητές, μεριμνούν με ιδία ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων τους  με τη χρήση γεννήτριας.

Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση,  εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου Εορδαίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4 ημέρες.
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.
Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την άδεια συμμετοχής.

   Η εγκατάσταση του μισθωτή θα λαμβάνει χώρα, ύστερα από την καταβολή  όλου μισθώματος και έκδοση της σχετικής άδειας ,από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.

  Η Περίληψη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Εορδαίας κατ’εφαρμογή του Π.Δ.270/81.

      Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, τηλ 246 335 01 10 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης- Τσακμάκη Αναστασία.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 119/2018

Accessibility
Κλείσιμο