ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2018 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΕΙΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΙΕΑ: “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 “
July 17, 2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
July 26, 2018

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2018 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

                                                                                                        ΑΔΑ: 738ΑΩΡ6-Ο20

                                                                                                        Πτολεμαϊδα  20-7-2018

                                                                                                       Αριθμ.πρωτ.  15559

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2018

 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους :

Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δημοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 166/2018 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή, για την εκμίσθωση χρήσης  των δημοτικών χώρων για  την λειτουργία λούνα παρκ μεγάλος χώρος και λούνα παρκ μικρός χώρος  κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης έτους 2018 της ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ στις 30-7-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ενώπιον της Επιτροπής όπως αυτή ορίστηκε με την 373/2014 ΑΔΣ & 270/2017 Α.Δ.Σ.

Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας επανάληψη της δημοπρασίας θα διενεργηθεί με νέα Περίληψη Διακήρυξης από τον Δήμαρχο Εορδαίας.

Β. στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 30-7-2018 και ώρα 11:00 π.μ-13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 166/2018 ΑΔΣ και τυχόν κλήρωσης για την παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση ενδιαφέροντος για την ίδια θέση,

με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4)  ημερών από 3-8-2018 μέχρι και 6-8-2018, σύμφωνα με τις προτεινόμενες παρακάτω τιμές:

 

Βιοτέχνες-Έμποροι –παραδοσιακά κλπ     15,00 € το τρέχον μέτρο

 

Ψησταριές /catering                                  350,00  € κατά αποκοπή/ 25 m2

Καντίνες                                                     120,00 ευρώ κατά αποκοπή

                                                                       2,00χ6,00μ

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-παιχνίδια μεγάλος χώρος   πρώτη προσφορά 1.000 ευρώ  

ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-παιχνίδια μικρός χώρος      πρώτη προσφορά   200 ευρώ

 Για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώσουν τέλος  ως εξής :

1.Ψησταριές /catering                          10 ευρώ / m2   και μέχρι 100 m2

 1. καντίνες 10 ευρώ / m2 και μέχρι 50 m2
 2. ταβέρνες /καφετερίες/καφενεία, υγειονομικού ενδιαφέροντος, δύναται να τοποθετήσουν τραπεζοκαθισματα στην πρόσοψη του καταστήματος, σύμφωνα με το ισχύοντα κανονισμό με την προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και οχημάτων εκτάκτων αναγκών, ήτοι 3,5 με τιμή 5ευρώ /m2.

Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας  των προαναφερόμενων τιμών πλην των χώρων των ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ.

   Ως χώρος καθορίζεται ο κεντρικός δρόμος από την εκκλησία έως το τέλος του πάρκου  όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

Α.  Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, με την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου Εορδαίας. Οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

Α1. Δικαιούχοι συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην υπαίθρια αγορά έχουν όσοι λαμβάνουν έγκριση συμμετοχής, ύστερα από πρόσκληση του Δ. Εορδαίας, με τη διαδικασία του άρθρου 38 του Ν.4497/17, ως εξής:

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης εκδίδεται από το δήμο μόνιμης κατοικίας του επαγγελματία και είναι ετήσιας διάρκειας.

β) Πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών

γ) Πωλητές κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα

δ) Πωλητές κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές

ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο

στ) Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης

ζ) Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Υποβολή αιτήσεων έγκρισης συμμετοχής – Δικαιολογητικά-

Ο Δήμος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του καθώς και στη διαύγεια πρόσκληση, με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 4 εργάσιμες ημέρες.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στο Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Χορήγησης Αδειών του δήμου αίτηση.

Δικαιολογητικά

1.Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου.

 1. Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτησης συμμετοχής – Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων διενέργειας της εμποροπανήγυρης

β) Την άδεια υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών, υπαίθριου στάσιμου), ή κυριακάτικης αγοράς ή τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή τη διοικητική άδεια του άρθρου 45 (για την διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης), κατά περίπτωση

γ) Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β` 1199)

δ) Δημοτική ενημερότητα

ε) Στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, εξουσιοδότηση σε τρίτο θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Τοποθέτηση πωλητών

 1. Οι πωλητές τοποθετούνται:

α) Σε ποσοστό 70% των διατιθέμενων θέσεων, οι πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο.

β) Σε ποσοστό 20% των διατιθέμενων θέσεων πωλητές βιομηχανικών ειδών κάτοχοι αδειών λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα, ,

γ) κάτοχοι άδειας πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις υπαίθριες αγορές, σε ποσοστό 10% των διατιθέμενων θέσεων.

 1. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από κατόχους αδειών των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
 2. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17 και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α) της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
 3. Κάτοχοι άδειας του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (φυσικά πρόσωπα και Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις καθορισμένες σε υπερβάλλοντα αριθμό.
 4. Κάθε πωλητής δικαιούται να αιτηθεί για μία και μόνο θέση. Σε περίπτωση που μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων και αφού έχουν εφαρμοστεί τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 4 του Ν. 4497/17, εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες θέσεις οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επανέλθουν με αίτηση για επιπλέον θέση.

Τυχόν αδιάθετες θέσεις, θα διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι (εφόσον προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ) σύμφωνα με την σειρά προσέλευση τους, πιστοποιούμενης από την κατάθεση σχετικού αιτήματος στο πρωτόκολλο του Δήμου με σειρά όμως προτεραιότητας στους συμμετέχοντες που δεν κατοχύρωσαν θέση συμμετοχής.

Α2. Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β’ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια..

 Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης.

Οι πωλητές που ασχολούνται με την προετοιμασία πρόχειρων γευμάτων (ψησταριές, καντίνες, λουκουμάδες κλπ., θα πρέπει με δικιά τους ευθύνη να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση καταλληλότητας προσωρινών χώρων προετοιμασίας πρόχειρων γευμάτων από τη Δ.νση Δημόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης.

 Οι εκθέτες- πωλητές, μεριμνούν με ιδία ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων τους  με τη χρήση γεννήτριας.

 Β. Για την συμμετοχή στην φανερή πλειοδοτική δημοπρασία που θα διενεργηθεί σε ημέρα και ώρα που ορίζεται στην διακήρυξη,  για τους χώρους ( μικρός & μεγάλος) διάθεσης και εγκατάστασης  Λουνα Παρκ, ισχύουν τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4497/2017,

«1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

 1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
 2. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις α`, γ`, δ`, ε`, στ`, ζ` και η` της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 12/2005 (Α` 10).»

Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια εγκατάσης και λειτουργίας, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06)»

Και ως εκ τούτου οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2 ):

 1. Δημοτική ενημερότητα περί μη οφειλής στον Δήμο Εορδαίας,
 2. Έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης στην Εφορία.
 3. Ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 10% επί του ορίου της πρώτης προσφοράς η οποία συνοδεύει την αίτηση του μαζί με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,

 β) βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανωτάτης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,

 γ) βεβαίωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητα των εγκαταστάσεων του Λούνα Παρκ. δ) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί καλής εκτελέσεως όλων των όρων του Συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης,

ε) βεβαίωση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναέριου χώρου ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για μη πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αερόστατων ή άλλων τεχνικών μέσων,

στ) βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει η πτήση ή ανύψωση,

ζ) Βεβαίωση αναγόμωσης των πυροσβεστήρων,

η) άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων ή Υπεύθυνη Δήλωση αιτούντος για- μη χρήση μηχανολογικών εγκαταστάσεων άνω των 10 ή 15 ίππων, – μέτρα ασφαλείας.

 Καθορίζεται ο χώρος  όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Δήμου, ως χώρος για την εγκατάσταση των Λούνα Παρκ.

 Ο ανάδοχος πλειοδότης υποχρεούται, αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Ο.Ε και την σχετική εγκριτική της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτ. Μακ/νιας  , να καταβάλει στο ταμείο του Δήμου το τίμημα πριν από την εγκατάστασή του στο υποδεικνυόμενο χώρο.

 Η χρήση του χώρου αυτού, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για εγκατάσταση μονάδων ψυχαγωγικών μέσων (Λούνα Παρκ), περιέχει μηχανικά μέσα ψυχαγωγίας, όπως συγκρουόμενα αυτοκίνητα, σιδηροδρόμους, ρόδα, αιώρες, θεάματα κ.ά. συναφή προς αυτή την μορφή ψυχαγωγίας είδη. Στον ίδιο χώρο επιτρέπεται η

–  Η τοποθέτηση κερματοφορων παιχνιδιών

– Γενικά, οτιδήποτε έχει σχέση με Λούνα Παρκ.

Επίσης  ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει:

 • πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλες τις μονάδες ψυχαγωγικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλες τις νόμιμες εγκρίσεις.
 • Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του πλειοδότη αναδόχου (του Δήμου ουδεμία ευθύνη φέροντος) και υπό την επίβλεψη αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων καταθέτει στον Δήμο υπεύθυνη δήλωση ότι όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και πληρούν τις από τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
 • Κατόπιν των ανωτέρω, ο ανάδοχος μεριμνά ιδία ευθύνη για την σύνδεση των εγκαταστάσεων των ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ με το δίκτυο της ΔΕΗ ή με τη χρήση γεννητριας.
 • Σημειωτέον ότι η εγκατάσταση του Λούνα Παρκ θα είναι εφοδιασμένη με δικό της πίνακα διανομής, τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος.
 • Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά έναντι του προσωπικού που θα απασχολεί στις εγκαταστάσεις  του Λούνα Παρκ, των πελατών που θα χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του, των περαστικών εκ του χώρου των εγκαταστάσεών του και παντός τρίτου για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί στις εγκαταστάσεις του ή εξαιτίας των εγκαταστάσεών του, οπουδήποτε, καθ’ όλη την διάρκεια της εμποροπανήγυρης καθώς και κατά τον χρόνο εγκατάστασης και απεγκατάστασης των διαφόρων μερών, έργων και εν γένει τεχνικών εγκαταστάσεών του και θα είναι σε περίπτωση ατυχήματος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων έστω και αν συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι ο Δήμος Εορδαίας.
 • Ο Δήμος Εορδαίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Δήμος Εορδαίας διατηρεί το δικαίωμα επίβλεψης της εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα – Παρκ.
 • Αυτονόητο είναι ότι τον ανάδοχο του Λούνα Παρκ βαρύνει η δαπάνη σύνδεσης και κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεών του και του φωτισμού του διακεκριμένου χώρου του.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, τηλ 246 335 01 10 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης –Τσακμάκη Αναστασία.

Ο Δήμαρχος

Σαββας Ζαμανιδης

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ : 118/2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Accessibility
Κλείσιμο