ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
December 27, 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
February 7, 2018

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΣΙΡΟΥ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5-2-2018 και ώρα 15.00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαΐδα 15-1-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:1367

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΩΥ52ΩΡ6-ΤΓΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας,

ενεργώντας ως διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Γ.Τσίρου» ,

 

      Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 239/2017 απόφασή της, εκμίσθωση του διαμερίσματος 3ου ορόφου μικτού εμβαδού 91,41 τ.μ. τετραγωνικών μέτρων και καθαρού 76,18 τ.μ. , που βρίσκεται σε οικοδομή  της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ολύμπου 30, με πρόσοψη στην οδό Ολύμπου και στην πίσω πρασιά της οικοδομής, αποτελούμενο από δυο δωμάτια χωλ, κουζίνα – σαλόνι και λουτρό – αποχωρητήριο , που ανήκει στο Κληροδότημα  Δημ.Γ Τσίρου κατά πλήρη κυριότητα.

Η ενοικίαση του ανωτέρω ακινήτου αφορά για μίσθωση κατοικίας και το όριο πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 270,00 ευρώ μηνιαίως χωρίς κεντρική θέρμανση, ενώ η μισθοδοτική του αξία θα αυξηθεί, μετά την οριστική σύνδεσή του με φυσικό αέριο, κατά 50,00 ευρώ επιπλέον του επιτευχθέντος μισθώματος, όρος ο οποίος θα συμπεριληφθεί και στο συμβόλαιο που θα συναφθεί με τον μισθωτή.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας, που στεγάζεται στο Δημοτικό Κατάστημα 25ης Μαρτίου 15 Πτολεμαΐδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πληρ κ Ιωάννης Σιταριδης τηλ. 246 335 01 10 ,  σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Οικονομική Επιτροπή θα δέχεται σφραγισμένες, γραπτές προσφορές με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας) συνοδευμένες από: α) φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή ταυτότητας πολίτη Ε.Ε ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοπροσωπίας , β) φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος του ενδιαφερόμενου ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για πολίτες Ε.Ε., γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς επίσης και της κατάστασης του ακινήτου για το οποίο προτίθεται να πλειοδοτήσει, και δ) εγγύηση συμμετοχής του στη δημοπρασία με βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος ποσού ίσο προς ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα του ορίου πρώτης  προσφοράς ήτοι 270,00 ευρώ, ε) εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ε.Ε απαιτείται να αποστείλει φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής του στην χώρα σε ισχύ.

Η μίσθωση του ακίνητου αρχίζει από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, κατά την οποία ο μισθωτής οφείλει να προκαταβάλει το μίσθωμα του πρώτου μισθωτικού μήνα, και θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών. Μετά τη λήξη της μίσθωσης μπορεί να συμφωνείται η ανανέωση αυτής για χρόνο ίσο ή βραχύτερο με τους ίδιους όρους.

Ρητά επίσης απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μισθίου. Ο μισθωτής υποχρεούται να δέχεται επισκέψεις στο μίσθιο τόσο των μελών της Οικονομικής Επιτροπής , όσο και ατόμων που θα ενδιαφερθούν μελλοντικά για πλειοδοσία σε προσεχή νέα διακήρυξη εκμισθώσεως αυτού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Accessibility
Κλείσιμο