Συμβεβλημένοι
ΙατροίΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


 

ΒΛΑΣΤΗ

Τοπική Κοινότητα Βλάστης 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

                                                                                                             

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  12-2-2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            Αριθ. πρωτ.    986

ΕΟΡΔΑΙΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΗΛ.2463027455 FAX 2463054635

 

 

 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

   Προκηρύσσει πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» προϋπολογισμού  53.723,43 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 12.356,38    σύνολο  66.079,81 € σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ  983/12-2-2016 διακήρυξης.

   Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993) 

      Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

   Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερομένων ειδών,  η μεταφορά και η παράδοση στις εγκαταστάσεις της Τ.Υ της ΔΕΥΑΕ..

    Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

    Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

    Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και σε ποσότητες που ορίζονται στον προυπολογισμό της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη (με ποινή αποκλεισμού) προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.

   Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ισχύος ενός (1) έτους από την υπογραφή της  καθ΄όλη τη διάρκεια της οποίας οι τιμές της δημοπρασίας που θα προταθούν θα παραμείνουν σταθερές.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

   Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

   Το αποτέλεσμα της δημοπροσίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  στις 19-2-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

   Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς το   Φ.Π.Α.   Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των  1.075,00 ευρώ.

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% του προυπολογισμού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου 90 Πτολεμαΐδα, μέχρι την Πέμπτη 18-2-2016  με καταβολή ποσού 5 € στο ταμείο της ΔΕΥΑΕ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

   Πληροφορίες ως προς τα τεχνικά για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Εορδαίας Ταχ. Δ/νση  Μιαούλη 1, αρμόδιος  υπάλληλος κ.Καλαίτζόπουλος Ευθύμιος, τηλεφ. και φαξ 2463023563 .

Πληροφορίες ως προς τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30πμ εως 2:30μ.μ. από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδια υπάλληλος,  κα Ιντζέπελη Αρίστη τηλ 2463027456 )

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣαναρτήθηκε  09-02-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα :  12-2-2016

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                              Αριθμ. Πρωτ.  4520

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

     ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

       ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                                

……………………………….                                      

    Γραφείο Προέδρου                                                        

Τηλέφωνο : 24633 50151                                                                 ΠΡΟΣ

                                                                     Τα μέλη του Συμβουλίου   

                                                      Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της  Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας  ,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 18

 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:30 μ. μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων

 στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ενημέρωση σχετικά με ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

     σε κοινόχρηστους χώρους  από τον Αντιδήμαρχο

     κ. Βύρλιο Μάρκο καθώς και  αρμοδιότητες Δημοτικής

     Αστυνομίας

      Εισηγητής : Η πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας

      Πτολεμαΐδας κ. Μωυσιάδου Αναστασία

 

2 . Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστημάτων

      Εισηγητής : Η πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας

      Πτολεμαΐδας κ. Μωυσιάδου Αναστασία

 

3.  Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων

      Εισηγητής : Η πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας

      Πτολεμαΐδας κ. Μωυσιάδου Αναστασία

 

                                                  Η πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας

                                                                     Πτολεμαΐδας

 

                                                         Μωυσιάδου  Αναστασία
αναρτήθηκε  09-02-2016


αναρτήθηκε  09-02-2016


ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

&

 Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

ΠΑΛΑΙΝΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ       

 

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ

 

      Μια ξεχωριστή πρόταση έχει γι αυτή την Κυριακή το Παλαιοντολογικό Μουσείο Πτολεμαΐδας για  παιδιά, γονείς και  εκπαιδευτικούς. Τις Κυριακές του Φεβρουαρίου το Μουσείο της πόλης μας φιλοξενεί τη Μουσειοσυσκευή «Αρχαία Ελληνική Κεραμική» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.  

Τα πήλινα αγγεία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης   θα δώσουν πληροφορίες για την κεραμική όλων των περιόδων της αρχαίας ελληνικής τέχνης, από τα γεωμετρικά ως τα ελληνιστικά χρόνια( 10ος-1ος αώνας π.Χ.) Η υπεύθυνη του Μουσείου Γκέκα Βρβάρα με την  εκπαιδευτικό Μάγκου Νατάσα στήνουν το δικό τους εργαστήρι κεραμικής δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τη μεγάλη ποικιλία αγγείων με την ξεχωριστή ονομασία, να κατασκευάσουν, να διακοσμήσουν  και να… ψήσουν τα δικά τους έργα τέχνης. Επιτραπέζια παιχνίδια, κρυπτόλεξα και σωματικά σχήματα θα συμπληρώσουν τη γνώση για το πώς ζούσαν, ντύνονταν, διασκέδαζαν, δούλευαν, λάτρευαν τους θεούς τους οι αρχαίοι Έλληνες!

Προγράμματα

10:00-11:00 π.μ. πρόγραμμα «Μουσειακή Αγωγή Μαμά και Παιδί» για παιδιά από 4  ετών έως Α΄ τάξη Δημοτικού

11:15-12:15 μ.μ. πρόγραμμα για μαθητές  Β΄, Γ΄,  Δ΄ τάξη Δημοτικού

12:15-14:00  μ.μ.  πρόγραμμα για μαθητές , Ε΄, ΣΤ΄  τάξη Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου

  Για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24630 54444  από 09:00-14:00 μ.μ.

αναρτήθηκε  09-02-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  5-2-2016

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 3678

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π  Ρ  Ο  Σ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 10-2-2016 και ώρα 13.30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.     Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2015.

2.     Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων  οικονομικού έτους 2016. 

 3.   Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: « Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας» αρ. μελ. Δ/νσης Τ.Υ. 7/2015.

 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης  για το έργο: « Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας» αρ.μελ.Δ/νσης Τ.Υ. 7/2015, προϋπολογισμού 216.000,00 ευρώ.

 5. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2016 για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν τιμολόγια παρελθόντων οικονομικών ετών.

6.  Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ , αντικατάστασης ειδών που αφορούν την προμήθεια «Εξοπλισμός σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας», ύστερα από αίτημα της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ.

7. Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαία για παράσταση σε δίκη προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.

8. Ανάθεση εργασιών καθαρισμού κοινοτικών καταστημάτων στις Τ.Κ του Δήμου Εορδαίας.

9. Εγκριση της  μελέτης του Τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων και κατάρτιση όρων πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας .

10. Ανάθεση υπηρεσιών οδικής βοήθειας σε οχήματα του Δήμου Εορδαίας.

11. Ανάθεση εργασιών λειτουργίας – συντήρησης – αναβάθμισης διαδικτυακού τόπου του Δήμου Εορδαίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣαναρτήθηκε  08-02-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

Ο Σύλλογος Διαβητικών Ν. Κοζάνης «ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ», καλεί τα μέλη και τους φίλους του στην κοπή της βασιλόπιτας που θα γίνει την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 11.00 π.μ. στην καφετέρια SPLENDOR στην Πτολεμαΐδα.

Τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας με ευχάριστες μελωδίες θα ομορφαίνουν την εκδήλωση.

Ελάτε όλοι μαζί να ανταλλάξουμε ευχές για την καινούρια χρονιά και να πάρουμε δύναμη από τη νεολαία που θα μας διασκεδάσει.

 

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΕΤΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                    ΒΑΣΣΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ


αναρτήθηκε  08-02-2016ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ

 

12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολ/δας υποδέχεται την συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας κ.Έλενα Αρτζανίδου

σ’ έναν δημιουργικό κύκλο συναντήσεων με κέντρο το παιδικό βιβλίο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Παρασκευή  12 Φεβρουαρίου 7.00 μ.μ.

Σεμινάριο Δημιουργικής Γραφής με την συγγραφέα κ.Έλενα Αρτζανίδου

(Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης)

Ομάδα 25 ατόμων- Διάρκεια 1.30 ώρα

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 10.00 π.μ.

Η Έλενα Αρτζανίδου ανοίγει  τις «αποσκευές» της για να μοιραστεί μυστικά της τέχνης της με τα παιδιά του

προγράμματος  «Τα συναισθήματα πάνε… Βιβλιοθήκη !»

(Απευθύνεται στα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα)

Ομάδα 35 παιδιών-Διάρκεια 1.30 ώρα

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 12.00 μ.μ.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη ανοίγει την είσοδο σε όλους τους  μικρούς της αναγνώστες σε  μία συνάντηση γνωριμίας με την συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας κ. Έλενα Αρτζανίδου.

Ανοιχτή εκδήλωση- Διάρκεια 1.00 ώρα

 

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του αναγνωστηρίου της ΔΒΠ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Ε. 3ης & 4ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧOΡΗΓΟΣ : ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ Γ.ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗαναρτήθηκε  05-02-2016ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                              

               &

 Ν.Π.Δ.Δ  ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

ΠΑΛΑΙΝΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ       

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1

ΤΗΛ.: 2463 54444

 «ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΑΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ»

      Η  πόλη της Πτολεμαΐδας αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της χώρας, καθώς σε αυτήν παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας

, ενώ ταυτόχρονα κοσμείται από το Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας  το οποίο με τη σειρά του αποτελεί το μοναδικό μουσείο με παλαιοντολογικά ευρήματα στον ελλαδικό χώρο.

  Οι δραστηριότητες του Μουσείου επεκτείνονται και στον εκπαιδευτικό τομέα καθώς  συχνά παρουσιάζονται και οργανώνονται περιοδικές εκθέσεις

 και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια από τις  σημαντικότερες ευκαιρίες για τη μαθητική κοινότητα να έρθει σε επαφή με

εκθέματα που δεν θα είχε τη δυνατότητα  υπό άλλες συνθήκες καθώς τέτοιου είδους δραστηριότητες περιορίζονται στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα.

   Θα θέλαμε να  ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τη καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής Μάγκου Νατάσα η οποία βοήθησε στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών-βιωματικών προγραμμάτων του Μουσείου.

     Επίσης σας ενημερώνουμε ότι το διάστημα του Φεβρουαρίου το Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας φιλοξενεί τη Μουσειοσυσκευή

 «Αρχαία Ελληνική Κεραμική»  και η εκπαιδευτικός Μάγκου Νατάσα θα βοηθήσει εθελοντικά στη  διεκπεραίωση του προγράμματος κάθε  Κυριακή  από τις 10:00-14:00 μ.μ. 

 

Προγράμματα

10:00-11:00 π.μ. πρόγραμμα «Μουσειακή Αγωγή Μαμά και Παιδί» για παιδιά από 4  ετών έως Α΄ τάξη Δημοτικού

11:15-12:15 μ.μ. πρόγραμμα για μαθητές  Β΄, Γ΄,  Δ΄ τάξη Δημοτικού

12:15-14:00  μ.μ.  πρόγραμμα για μαθητές , Ε΄, ΣΤ΄  τάξη Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου

  Απαραίτητη η δήλωση  συμμετοχής  για το πρόγραμμα  στο τηλέφωνο 24630 54444  από 10:00-14:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή .

 

Ο πρόεδρος

Του ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π

 

Κατσίνας Χρήστοςαναρτήθηκε  05-02-2016


«Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ.

ΈΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ»

    Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια Σχολεία Θεσσαλονίκης το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 ημερίδα με θέμα : «Η έννοια τού ήρωα στην αρχαιότητα και η διαχρονική της εξέλιξη. Ένα σημαντικό παιδευτικό εργαλείο» στο πλαίσιο της συνεργασίας της  Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard.

    Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθηγητής  Γιώργος Μπαμπινιώτης κηρύσσοντας ταυτόχρονα την έναρξη του Επετειακού Εορτασμού των 180 χρόνων (1836-2016) από την ίδρυση και τη λειτουργία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Ο καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης ανάλυσε την έννοια του ήρωα λέγοντας : «Ήρωας είναι η υπέρβαση των δυσκολιών του φόβου που απαιτεί η ένταση του αγώνα, η έννοια του κλέους, των θυσιών και της θυσίας, της ανιδιοτέλειας,  δηλαδή  μια μορφή Αγιότητας». Μίλησε για τον αγράμματο Κολοκοτρώνη που ήθελε να μορφωθεί η γυναίκα, η μάνα, η αδερφή. «Ήρωες είναι και τα τέρατα τα οποία ανταγωνίζονται τους ήρωες όπως ο Πολύφημος,  ντυμένα και αυτά  με πολλά ψυχικά χαρίσματα».  Τελειώνοντας το χαιρετισμό του ο καθηγητής Μπαμπινιώτης επεσήμανε ότι τα πράγματα μπορεί να πάνε στραβά και για θεούς και για ήρωες!

    Στο πρώτο μέρος της ημερίδας η ομάδα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών με επικεφαλής τον  καθηγητή  Gregory Nagy (Πανεπιστήμιο Harvard)  μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τα αποτελέσματα ερευνών τεσσάρων και πλέον δεκαετιών στο Harvard και σε άλλα πανεπιστήμια που αφορούν τις Διαχρονικές και Συγχρονικές Απόψεις για τον Ήρωα στην αρχαιότητα. Οι καθηγητές  Ιωάννης Πετρόπουλος, καθηγητής  της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και  διευθυντής του  Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, Leonard Muellner (CHS-Harvard) και Keith Stone (CHS - Harvard) ανέπτυξαν τα  χαρακτηριστικά του αρχαίου Έλληνα ήρωα και  τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και πλατφορμών για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης  με 80.000 συμμετοχές έως σήμερα σε διαδικτυακά προγράμματα του HeroesX του Πανεπιστημίου του Harvard. Στα προγράμματα αυτά ο καθηγητής Leonard Muellner ανέφερε ότι προτεραιότητα έχει η σωστή  ανάγνωση των κειμένων από τους μαθητές οι οποίοι πρέπει να βγάλουν από το  κείμενο αυτό που εννοεί χωρίς  να προσθέτουν αξίες και ιδέες  που έχουν μέσα τους και έτσι να εμπλέκονται σε κριτική. Δεν είναι δική τους δουλειά το να κρίνουν  αλλά με πολλή αυτοσυγκέντρωση να βυθιστούν σε αυτό και  να νοιώσουν ασήμαντοι στη σημαντικότητα αυτού που διαβάζουν!

   Ο καθηγητής Nagy, με ταπεινότητα και σεβασμό για τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό,  μίλησε λέγοντας ότι δεν πρέπει να αποκοπούμε από την παράδοση των προγόνων μας που είναι ο ανθρωπισμός μας και να μην αποσυνδεθούμε από τον συναισθηματικό και διανοητικό κόσμο των γονέων που μας διδάσκει η Ελληνική Τέχνη. Ο καθηγητής υπογραμμίζει  ότι το πρόγραμμα με τους ήρωες έχει να κάνει με την ανάγνωση και τον τρόπο που  οι μαθητές  θα διαβάσουν το κείμενο. Προτρέπει μάλιστα να επιχειρηματολογούν, αφού είπε ότι:  «ένα  καλό επιχείρημα είναι ισοδύναμο με μία  ΙΣΤΟΡΙΑ». 

    Στο δεύτερο μέρος οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Θεσσαλονίκης παρουσίασαν  διδακτικές προτάσεις με πρακτικές εφαρμογές στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα. Ξεχωριστή εντύπωση έκανε η διδακτική πρόταση του Αλέξη Αλεξίου: «I need a hero», «αναζητώντας τον Ήρωα του Μήνα» ο οποίος μαζί με τις μαθήτριες Ευτυχία Μουσμουλίδου, Χρυσαλίνα Γουλή και Αφροδίτη Καράταγλη παρουσίασαν αναλύσεις  και συμπεράσματα για τα πρότυπα και τις επιλογές των σημερινών νέων.

    Κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η υπογραφή ανανέωσης της συνεργασίας CHS και Αρσακείων Σχολείων από τον κ. Μπαμπινιώτη και τον κ. Nagy.

Μάγκου Νατάσα

www.natasaswolf.blogspot.gr

http://blogs.sch.gr/anasmag/αναρτήθηκε  05-02-2016ΟΙ ΣΟΥΡΜΕΝΙΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ

 

    Το ετήσιο μνημόσυνο υπερ των ψυχών  των προγόνων της που χάθηκαν στον ξεριζωμό απο τις αλησμόνητες πατρίδες, τέλεσε την Κυριακή 31-1-2016 στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης Πτολεμαΐδας  η Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών , στα πλαίσια των τριήμερων εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Τριών Ιεραρχών.  

    Προηγήθηκε το Σταύρωμα των Κολύβων στο ενοριακό κέντρο του Ιερού Ναού το Σάββατο το απόγευμα  , όπου  παραβρέθηκαν ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης ,Πρεσπών και Εορδαίας Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Μανάδης , ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης , ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» Γεώργιος Τανιμανίδης , ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Καρακασίδης , εκπρόσωποι Συλλόγων και πλήθος κόσμου. 

   Για την Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών το Σταύρωμα των Κολύβων  αποτελεί μία ιεροτελεστία , σύμφωνα με τον Πρόεδρο Νικόλαο Κούση ,κατά την οποία με σεβασμό, ευλάβεια  και προσευχές τιμάτε η μνήμη των κεκοιμημένων  Σουρμενιτών .  αναρτήθηκε  01-02-2016

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» 

 

     Αθρόα ήταν η συμμετοχή του κόσμου και των φορέων στην εκδήλωση που διοργάνωσαν την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 στην Πτολεμαΐδα το Σωματείο και το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών , για τη βράβευση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της Πτολεμαΐδας ,υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας και του Δήμου Εορδαίας. 

    Την  έναρξη της εκδήλωσης , που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Ξενοδοχείου «Παντελίδης», έκανε ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Εορδαίας με το Απολυτίκιο των Τριών Ιεραρχών .

   Αναφερόμενος στη γιορτή των Γραμμάτων και της Παιδείας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Θεόκλητος, εξήρε το έργο των Τριών Ιεραρχών  ευχόμενος ο βίος και οι διδαχές τους να φωτίσουν τους κυβερνώντες να καταλάβουν ότι χωρίς πίστη και θρησκεία δεν υπάρχει ζωή.

   Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» εξέφρασε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης προς τον Πρόεδρο του Σωματείου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» Γεώργιο Τανιμανίδη  , για την έλευση του Τιμίου Σταυρού στην Πτολεμαίδα καθώς και για την βράβευση των μαθητών Δημοτικών Σχολείων της Πόλης.

   Από την πλευρά του και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σουρμενιτών Νικόλαος Κούσης ευχαρίστησε το Σωματείο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»,την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης –Πρεσπών και Εορδαίας , το Δήμο Εορδαίας τον Πολιτιστικό Ποντιακό Σύλλογο Κομνηνών   και όλους όσους  συμμετείχαν στην εκδήλωση.

    «Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που μας αγκάλιασε ο κόσμος τις Εορδαίας στέλνοντας ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες, πως  ενωμένοι μπορούμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και τα υφιστάμενα προβλήματα» επεσήμανε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Σωματείου «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» Γεώργιος Τανιμανίδης  ευχαριστώντας όσους συνεργάστηκαν και πλαισίωσαν την  εκδήλωση.

    Αίσθηση προκάλεσε η εμπεριστατωμένη ομιλία για τους Τρεις Ιεράρχες του Εκπαιδευτικού Ευστάθιου Ταξίδη , ο οποίος είχε την επιμέλεια και παρουσίαση της άψογης διοργάνωσης.

   Οι διοργανωτές τίμησαν τον ΔΑΣΚΑΛΟ στο πρόσωπο του Ευθυμίου Σαββουλίδη για την πολυετή  προσφορά του στην εκπαίδευση, ενώ μία ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση έδωσαν οι απαγγελίες ποιημάτων από δύο μαθήτριες. 

   Ακολούθησε η παρουσίαση παραδοσιακών χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Κομνηνών, με τα χορευτικά τμήματα και τους Μωμόγερους ,του οποίου η  Πρόεδρος  Μαρία Τσιλφίδου ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση. 

   Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίδοση των τιμητικών διακρίσεων –ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ σε 100   μαθητές δημοτικών Σχολείων της Πτολεμαΐδας , οι οποίοι αρίστευσαν στα μαθήματά τους .    

         

 

αναρτήθηκε  01-02-2016


ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

        Σύσσωμη η Εορδαία με τον Ιερό Κλήρο , τους φορείς και τον λαό της υποδέχθηκε την Παρασκευή 29-1-2016  το Σταυρό των Κομνηνών με το Τίμιο Ξύλο στο κέντρο της Πτολεμαΐδας, από όπου ξεκίνησε η μεγαλειώδης Λιτάνευση έως τον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου. 

     Παραλαμβάνοντας το Ιερό Κειμήλιο εμφανώς συγκινημένος  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης –Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητος , ο οποίος  χοροστάτησε στη Δοξολογία ,τόνισε ότι είναι μία μεγάλη ημέρα για την Εορδαία , ενώ ευχαρίστησε το Σωματείο και το Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ», το Δήμο Εορδαίας και  την Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών  για την έλευση του Τιμίου Ξύλου στην Πτολεμαΐδα  , μετά από 53 χρόνια. 

     Να σημειωθεί ότι το Ιερό Κειμήλιο, που συνόδευαν ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας και ο Πρόεδρος του Ιδρύματος «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» Γεώργιος Τανιμανίδης, το υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης ευχόμενος η ευλογία του Τιμίου Ξύλου να δώσει δύναμη σε όλους, ευχαριστώντας τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και του Ιδρύματος για την επίσκεψή τους.

     Το Ιερό Κειμήλιο έχει τεθεί  σε προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης , από όπου θα αναχωρήσει το απόγευμα της Κυριακής 31-1-2016.               αναρτήθηκε  30-01-2016


ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

    Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης, παρουσία και του Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης –Πρεσπών και Εορδαίας Αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Μανάδη,  τίμησε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Εορδαίας παραθέτοντας την καθιερωμένη δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του  εορτασμού για τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών.

    Υποδεχόμενος τους προσκεκλημένους ο κ. Ζαμανίδης τους  ευχήθηκε υγεία και δύναμη για να συνεχίσουν την συμβολή τους στη μόρφωση και καλλιέργεια του πνεύματος των παιδιών.

     Επί πλέον  ο Δήμαρχος Εορδαίας ευχήθηκε οι Τρεις Ιεράρχες να εμπνέουν με το έργο  και τις διδαχές τους τη  νεολαία, ώστε να αλλάξει τα κακώς κείμενα της χώρας μας.

    Στα διαχρονικά μηνύματα της εορτής αναφέρθηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας Αικατερίνη Ασπράγκαθου, ο εκπρόσωπος της ΕΛΜΕ Εορδαίας Αχιλλέας Λαζαρίδης και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτρης Καρακασίδης , ευχαριστώντας τον Δήμαρχο Εορδαίας για την σεμνή και όμορφη εκδήλωση.         

     
αναρτήθηκε  30-01-2016ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ  ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ –ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΟΤΑ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

    Την πρώτη του συνεδρίαση για το 2016 και με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη ,πραγματοποίησε στις 28-1-2016  το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας στα πλαίσια της οποίας εξέφρασε με δύο  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  την συμπαράστασή του στους αγώνες των αγροτών αλλά και στους αγώνες των επιστημονικών φορέων της περιοχής ,επαγγελματικών επιμελητηρίων και εργαζομένων ΟΤΑ και δημοσίου.  

    Η συνεδρίαση ,που είχε και εορταστικό χρώμα, ξεκίνησε με την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας από τον Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη ο οποίος ευχήθηκε υγεία και δύναμη σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και  των Τοπικών  Συμβουλίων καθώς  και στους παρισταμένους πολίτες.  

    «Να ορθοποδήσει σύντομα η χώρα και να βρει το βηματισμό της η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να παλέψουμε για τα θέματα του τόπου μας» , ευχήθηκε  ο Δήμαρχος Εορδαίας , ενώ ο τυχερός στον οποίο έπεσε το «φλουρί» ήταν το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Μηλοχωρίου Χαράλαμπος Κεφαλίδης .   

Ακολουθούν  τα δύο ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ.     


αναρτήθηκε  29-01-2016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        ΑΔΑ: 619ΘΩΡ6-4Λ3

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                              Πτολεμαίδα 29/1/2016        

                                                                                      Αριθμ Πρωτ 2976

                                                                                     

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 262/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.302/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Εορδαίας, για την στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

 Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

           1. να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που περικλείεται από τις εξής οδούς, Β. Κων/νου – 25ης Μαρτίου – Κοροξενης – Σουλίου – Νοσοκομείου – Β. Σοφίας –Β.Κων/νου

          2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει  δύο (2) αίθουσες, γραφείο, τουαλέτες μαθητών και δασκάλων, κουζίνα  , συνολικού εμβαδού τουλάχιστον τουλάχιστον 80 τ.μ. και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.μ., αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να διαθέτει έξοδο κινδύνου ( δεύτερη πόρτα).

        3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής :

 Α’ ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας , υπόψη της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας ,προκειμένου να λάβει  αριθμό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των σφραγισμένων φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Επίσης η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.Δ. 270/81 λαμβανοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής του αρ 186 του Ν3463/2006  , ώστε να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.Δ.270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.Δ.270/81).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α’ & Β’ Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής - του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό

   Περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και θα δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Δήμο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

  Επανάληψη της δημοπρασίας:

 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.Δ.270/81

    Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης  - Α.Τσακμακη  τηλ. 2463350110 - 2463350140.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

                                                                    Ο Δήμαρχος

 

                                                                Σάββας Ζαμανίδηςαναρτήθηκε  29-01-2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        ΑΔΑ: 7Υ8ΡΩΡ6-ΤΑΥ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                              Πτολεμαίδα 29/1/2016        

                                                                                      Αριθμ Πρωτ 2977

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 263/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.302/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Εορδαίας, για την στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

 Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

           1. να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που περικλείεται από τις εξής οδούς, 25ης Μαρτίου – Θεμιστοκλή Σοφουλη – Μ. Ασίας-  Μεταμορφώσεως- Δημοκρατίας -25ης Μαρτίου

            2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει  μία (1) αίθουσα, γραφείο, τουαλέτες μαθητών και δασκάλων, κουζίνα  , συνολικού εμβαδού τουλάχιστον τουλάχιστον 60 τ.μ. και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο επιφάνειας τουλάχιστον 40 τ.μ., αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να διαθέτει έξοδο κινδύνου ( δεύτερη πόρτα).

             3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής :

 Α΄  ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας , υπόψη της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας ,προκειμένου να λάβει  αριθμό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των σφραγισμένων φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Επίσης η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.Δ. 270/81 λαμβανοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής του αρ 186 του Ν3463/2006  , ώστε να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.Δ.270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.Δ.270/81).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α΄ & Β΄Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής - του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό

   Περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και θα δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Δήμο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

  Επανάληψη της δημοπρασίας:

 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.Δ.270/81

    Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης  - Α.Τσακμακη  τηλ. 2463350110 - 2463350140.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

                                                                   Ο Δήμαρχος

 Σάββας Ζαμανίδης

 


α
ναρτήθηκε
 29-01-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        ΑΔΑ:ΩΜΗ6ΩΡ6-ΗΝΨ            

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                              Πτολεμαίδα 29/1/2016        

                                                                                      Αριθμ Πρωτ 2978

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 9ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 264/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.302/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Εορδαίας, για την στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

 Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

1. να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που περικλείεται από τις εξής οδούς : Καπ.Φουφα – Βασ. Σοφίας – Μεσουπολεως- Μπιζανίου – Μ.Μποτσαρη- Καπ.Φουφα           

2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει  δυο (2) αίθουσες, γραφείο, τουαλέτες μαθητών και δασκάλων, κουζίνα  , συνολικού εμβαδού τουλάχιστον τουλάχιστον 80 τ.μ. και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.μ., αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να διαθέτει έξοδο κινδύνου ( δεύτερη πόρτα).

  3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής :

 Α΄  ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας , υπόψη της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας ,προκειμένου να λάβει  αριθμό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των σφραγισμένων φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Επίσης η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.Δ. 270/81 λαμβανοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής του αρ 186 του Ν3463/2006  , ώστε να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.Δ.270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.Δ.270/81).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α΄ & Β΄Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής - του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό

   Περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και θα δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Δήμο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

  Επανάληψη της δημοπρασίας:

 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.Δ.270/81

    Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης  - Α.Τσακμακη  τηλ. 2463350110 - 2463350140.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                Σάββας Ζαμανίδης


αναρτήθηκε  29-01-2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        ΑΔΑ: 6ΘΣΤΩΡ6-40Σ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                              Πτολεμαίδα 29/1/2016        

                                                                                      Αριθμ Πρωτ 2979

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 11ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 265/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.302/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Εορδαίας, για την στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

 Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

1. να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που περικλείεται από τις εξής οδούς : 25ης Μαρτιου- Ακριτα – Εξαστερου – Δεσμοινης – Χαλδειας – Γ. Βαρβουτη -25ης Μαρτιου

2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει μια (1) αίθουσα, γραφείο, τουαλέτες μαθητών και δασκάλων, κουζίνα  , συνολικού εμβαδού τουλάχιστον τουλάχιστον 60 τ.μ. και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο επιφάνειας τουλάχιστον 40 τ.μ., αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να διαθέτει έξοδο κινδύνου ( δεύτερη πόρτα).

  3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής :

 Α΄  ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας , υπόψη της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας ,προκειμένου να λάβει  αριθμό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των σφραγισμένων φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Επίσης η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.Δ. 270/81 λαμβανοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής του αρ 186 του Ν3463/2006  , ώστε να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.Δ.270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.Δ.270/81).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α΄ & Β΄Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής - του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό

   Περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και θα δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Δήμο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

  Επανάληψη της δημοπρασίας:

 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.Δ.270/81

    Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης  - Α.Τσακμακη  τηλ. 2463350110 - 2463350140.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                Σάββας Ζαμανίδηςα
ναρτήθηκε
 29-01-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        ΑΔΑ: 7ΜΑ7ΩΡ6-Ι0Μ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                              Πτολεμαίδα 29/1/2016        

                                                                                      Αριθμ Πρωτ 2981

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 14ουΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 266/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.302/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Εορδαίας, για την στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

 Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

1. να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που περικλείεται από τις εξής οδούς : Βασ.Κων/νου – 25ης Μαρτίου – Κοροξενης – Σουλιου – Νοσοκομειου – Β.Σοφίας - Βασ.Κων/νου

2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει δυο (2) αίθουσες, γραφείο, τουαλέτες μαθητών και δασκάλων, κουζίνα  , συνολικού εμβαδού τουλάχιστον τουλάχιστον 80 τ.μ. και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.μ., αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να διαθέτει έξοδο κινδύνου ( δεύτερη πόρτα).

  3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής :

 Α΄  ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας , υπόψη της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας ,προκειμένου να λάβει  αριθμό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των σφραγισμένων φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Επίσης η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.Δ. 270/81 λαμβανοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής του αρ 186 του Ν3463/2006  , ώστε να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.Δ.270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.Δ.270/81).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α΄ & Β΄Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής - του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό

   Περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και θα δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Δήμο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

  Επανάληψη της δημοπρασίας:

 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.Δ.270/81

    Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης  - Α.Τσακμακη  τηλ. 2463350110 - 2463350140.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                Σάββας Ζαμανίδηςα
ναρτήθηκε
 29-01-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        ΑΔΑ: Ω12ΧΩΡ6-6Ε3             

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                              Πτολεμαίδα 29/1/2016        

                                                                                      Αριθμ Πρωτ  2983

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 15ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 267/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.302/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Εορδαίας, για την στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

 Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

1. να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που περικλείεται από τις εξής οδούς : 25ης Μαρτίου –Νοσοκομειου – Αγ.Τρυφωνος – Κοροξενης - 25ης Μαρτίου

2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει δυο (2) αίθουσες, γραφείο, τουαλέτες μαθητών και δασκάλων, κουζίνα  , συνολικού εμβαδού τουλάχιστον τουλάχιστον 80 τ.μ. και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο επιφάνειας τουλάχιστον 50 τ.μ., αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να διαθέτει έξοδο κινδύνου ( δεύτερη πόρτα).

  3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής :

 Α΄  ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας , υπόψη της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας ,προκειμένου να λάβει  αριθμό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των σφραγισμένων φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Επίσης η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.Δ. 270/81 λαμβανοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής του αρ 186 του Ν3463/2006  , ώστε να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.Δ.270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.Δ.270/81).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α΄ & Β΄Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής - του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό

   Περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και θα δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Δήμο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

  Επανάληψη της δημοπρασίας:

 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.Δ.270/81

    Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης  - Α.Τσακμακη  τηλ. 2463350110 - 2463350140.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                Σάββας Ζαμανίδηςα
ναρτήθηκε
 29-01-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                        ΑΔΑ:ΩΘΝΨΩΡ6-ΠΚΩ            

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                              Πτολεμαίδα 29/1/2016        

                                                                                      Αριθμ Πρωτ 2984

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

  Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε δημοπρασία και σύμφωνα με τους όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 268/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ.302/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Εορδαίας, για την στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

 Το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

1. να βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής που περικλείεται από τις εξής οδούς : Διοικητηρίου – Μεταμορφώσεως – Β.Κων/νου – Μ.Ασιας – Γραμμου - Διοικητηρίου

2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να περιλαμβάνει μία (1) αίθουσα, γραφείο, τουαλέτες μαθητών και δασκάλων, κουζίνα  , συνολικού εμβαδού τουλάχιστον τουλάχιστον 60 τ.μ. και να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο επιφάνειας τουλάχιστον 40 τ.μ., αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Κρίνεται επίσης απαραίτητο να διαθέτει έξοδο κινδύνου ( δεύτερη πόρτα).

  3. να πληροί τα κριτήρια της υπ΄ αριθ. 37327/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-07) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί δημόσια με μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό σε δύο φάσεις ως εξής :

 Α΄  ΦΑΣΗ. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, καταθέτοντας την προσφορά τους έως τις 19/02/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ (λήξη επίδοσης προσφορών). Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία ( εκτός φακέλου ) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Εορδαίας , υπόψη της γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας ,προκειμένου να λάβει  αριθμό πρωτοκόλλου .  Στη συνέχεια η γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 18 παρ. 9 του Ν.3467/2006, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή  συντάσσει την σχετική έκθεση καταλληλότητας , εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των σφραγισμένων φακέλων με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  , η οποία την κοινοποιεί  σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Επίσης η εκτίμηση της αξίας του ακινήτου γίνεται από την επιτροπή του αρ 7 του Π.Δ. 270/81 λαμβανοντας υπόψη το πρακτικό της επιτροπής του αρ 186 του Ν3463/2006  , ώστε να καθορισθεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος.

Β’ ΦΑΣΗ. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό επίδοσης, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης ( αρ 5 παρ 4 Π.Δ.270/81). Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.(αρ. 5 παρ. 6 και 7 Π.Δ.270/81).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Α΄ & Β΄Φάσης  αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη , η οποία χορηγείται στους ενδιαφερομένους από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Εορδαίας.

 Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο ακίνητο, η οποία θα βεβαιώνεται με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής - του ακινήτου από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας που θα εγκατασταθεί σε αυτό

   Περίληψη της Διακήρυξης  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr  και θα δημοσιευθεί σε μια ημερησία εφημερίδα τουλάχιστον εικοσι (20) ημέρες πριν από την διενέργεια της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, του Δήμου Εορδαίας καθώς και ανάρτησή της στο πρόγραμμα Διαύγεια. Τα έξοδα δημοσίευσης και της τυχόν επαναληπτικής βαρύνουν τον Δήμο Εορδαίας (16877/17-6-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.)

  Επανάληψη της δημοπρασίας:

 1. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης.

2. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν συντρέχουν οι λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του αρ 6 του Π.Δ.270/81

    Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ.Ι.Σιταρίδης  - Α.Τσακμακη  τηλ. 2463350110 - 2463350140.

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

                                                                   Ο Δήμαρχος

                                                                Σάββας Ζαμανίδηςαναρτήθηκε  29-01-2016


ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ

 

Ο Δήμος Εορδαίας ξεκίνησε την διανομή αγαθών στους δυνητικά ωφελουμένους του προγράμματος «Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους».

Συγκεκριμένα ο Δήμος προέβη το τριήμερο 27, 28 και 29 Ιανουαρίου 2016  στη δωρεάν διανομή νωπών κοτόπουλων στους δικαιούχους του προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες  η διανομή υλικών βασικής συνδρομής όπως: Βρεφικές πάνες, Μωρομάντηλα και  Είδη καθαρισμού.

Η διανομή πραγματοποιείται στο χώρο της π. Σχολής Εκπαίδευσης Δημοτικής Αστυνομίας (απέναντι από το LIDL) από  9 το πρωί έως  1  το μεσημέρι και οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο και  έντυπο εγκεκριμένης αίτησης για το ΤΕΒΑ.   

           Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 24633 50104  

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία εκτελείται από την «Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Κοζάνης» της οποίας ως εταίρος ο Δήμος Εορδαίας, παραλαμβάνει και διανέμει τα διάφορα προϊόντα .

αναρτήθηκε  29-01-2016ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: « INFONET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. »

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Πτολεμαΐδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά, εκ μέρους του ιταλικού πανεπιστημίου Roma Tre, του ποσού των 400,00 €.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

 

         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ
αναρτήθηκε  28-01-2016


ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ    ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ

ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής του 2ου Γενικού Ενιαίου Λυκείου Πτολεμαΐδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά του ποσού των 500,00 €. Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείο μας στο Άουσβιτς.

 

            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                           ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αναρτήθηκε  28-01-2016ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ   « ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ »

 

Η Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης –Πρεσπών και  Εορδαίας ,ο Δήμος Εορδαίας , η Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών , ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας και η ΕΛΜΕ  Εορδαίας προσκαλούν όλους τους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στις παρακάτω τριήμερες εκδηλώσεις, που θα λάβουν χώρα στην Πτολεμαΐδα από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου 2016, με αφορμή τον εορτασμό των τριών Ιεραρχών.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29-1-2016  και ώρα 5,30 μ.μ. στη συμβολή 25ης Μαρτίου και Γονατά (Τράπεζα Πειραιώς) 

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ  ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΈΩΣ ΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30-1-2016 –ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

Ώρα 7,30 π.μ. ΟΡΘΡΟΣ –ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ι.Ν.Αγίας Σκέπης)

Ώρα 11,30 π.μ. ΔΕΞΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)

Ώρα 6 μ.μ. ΣΤΑΥΡΩΜΑ ΚΑΛΥΒΩΝ ΣΟΥΡΜΕΝΙΤΩΝ

  (ενοριακό κέντρο Αγίας Σκέπης)

Ώρα 7,30 μ.μ. ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΕΠΙ)ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» με εισηγητή τον π. Ειρηναίο Χατζηεφραιμίδη ( αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ-ΕΛΜΕ ΕΟΡΔΑΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31-1-2016

Ώρα 7π.μ. ΟΡΘΡΟΣ –ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΟΥΡΜΕΝΙΤΩΝ – ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

 

Ώρα 11,30 π.μ. στο Ξενοδοχείο ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΡΜΕΝΙΤΩΝ ΥΠΟ  ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ –ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΟΜΝΗΝΩΝ 

Ώρα 4 μ.μ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ (από ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ)     

  αναρτήθηκε  27-01-2016
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ”

     αναρτήθηκε  26-01-2016ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  ΔΕΥΑΕ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» προϋπολογισμού  53.723,43 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 12.356,38    σύνολο  66.079,81 € σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ  200/14-1-2016 διακήρυξης.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού  25.463,98 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 5.856,71 €  σύνολο  31.320,69 € σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ  385/22-1-2016 διακήρυξης.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Β/Κ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ» προϋπολογισμού  12.566,30 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 2.890,24 €  σύνολο  15.456,54 € σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ   381/22-1-2016 διακήρυξης.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.» προϋπολογισμού  16.669,01 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 3.838,93€  σύνολο  20.529,94 € σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ   384/22-1-2016 διακήρυξης.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε» προϋπολογισμού  6.884.43 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 1.583.41 €σύνολο  8.467.84€ σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ 382/22-1-2016 διακήρυξης.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε» προϋπολογισμού  2.704.00 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 563.96 €  σύνολο  3.234.96 € σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ  383/22-1-2016 διακήρυξης.

αναρτήθηκε  26-01-2016ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

Τριήμερες εκδηλώσεις διοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης –Πρεσπών και Εορδαίας , ο Δήμος Εορδαίας, η Πανελλήνια Ένωση Σουρμενιτών , ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδαίας και η ΕΛΜΕ  Εορδαίας για τις 29,30 και 31 Ιανουαρίου 2016, με αφορμή τον εορτασμό των τριών Ιεραρχών.

    Είναι  μία σημαντική πρωτοβουλία για την οποία οι εκπρόσωποι των διοργανωτών παραχώρησαν Συνέντευξη Τύπου στα Μ.Μ.Ε. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που θα  σας παραθέσουμε αυτούσιο ακολούθως  .     αναρτήθηκε  26-01-2016


ΤΡΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ


     


αναρτήθηκε  26-01-2016LETS DO IT GREECE - ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΓΙΝΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ!

Το Let's Do It Greece σας καλεί να λάβετε μέρος στην πανελλήνια περιβαλλοντική δράση η οποία θα πραγματοποιηθεί για 5η συνεχόμενη χρονιά στις 17 Απριλίου 2016 σε περισσότερα από 600 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Δηλώστε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά στο www.letsdoitgreece.org.

Λίγα λόγια για το Lets Do It Greece:

Την Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και φωνάζουμε δυνατά Let’s do it Greece! Πρόκειται για μια εθελοντική εκστρατεία που ξεκίνησε από νέα παιδιά της χώρας μας, με βασικό σκοπό να διαδώσει το μήνυμα του εθελοντισμού, δημιουργώντας ένα κίνημα θετικής ενέργειας σε όλη τη χώρα.

Το σύνθημα της δράσης είναι «Πάμε να καθαρίσουμε εθελοντικά ολόκληρη την Ελλάδα μέσα σε μία μόνο μέρα!». Έτσι, στις 17 Απριλίου εθελοντικές ομάδες, δήμοι, περιφέρειες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, φορείς, σχολεία, ιδιώτες και πρωτοβουλίες πολιτών δίνουμε μεγάλο ραντεβού με σκοπό να πραγματοποιήσουμε εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε όλη τη χώρα!

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, ως φορέας ή ως πολίτης, μέσω της ιστοσελίδας www.letsdoitgreece.org για να μοιραστούμε μαζί αυτό το κοινό εθελοντικό όραμα και να κάνουμε την Ελλάδα να ξεχωρίσει διεθνώς!

Δείτε το βίντεο προώθησης της δράσης, μοιραστείτε το και διαδώστε μαζί μας το μήνυμα του εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα!

https://www.youtube.com/watch?v=4jvE1RgFUs8&feature=youtu.be
αναρτήθηκε  25-01-2016                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  22- 1-2016

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :    2458                                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                         

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 28 Ιανουαρίου  2016  ημέρα  Πέμπτη και ώρα  6:00 μ..  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Αποδοχή ποσού  από πιστώσεις ΣΑΕΠ 541 της ΠΔΜ – και τρόπος εκτέλεσης  του έργου  Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαιδας

Εισηγητής : ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

2.    Αποδοχή ποσού από ΠΔΜ – Τρόπος εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή χώρου υγιεινής ΑΜΕΑ- συντήρηση χώρων υγιεινής  αποκατάσταση φθορών και ελαιοχρωματισμού γηπέδου Πτολεμαίδας. »

Εισηγητής : ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

3.    Αποδοχή ποσού για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού των Κέντρων ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ)

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

4.    Έγκριση υποβολής προτάσεων του Δήμου Εορδαίας στις προσκλήσεις 5 , 7, της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού προγράμματος της ΠΔΜ  στον Α.Π 6 Επενδυτική προτεραιότητα 6.1 που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

    Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

5.    Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2016 –   – ψήφιση πιστώσεων

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

6.    Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

7.     Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

8.     Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

 

9.    Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Αντιδημάρχου και ΔΣ  για συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

 

10.  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

       Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.

 

11. Εγκριση διενέργειας προμηθειών , υπηρεσιών – εργασιών που έχουν εγγραφεί στον πρ/σμό του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2016.

      Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.

 

12. Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών  λαϊκών αγορών.

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

13. Τροποποίηση άδειας υπαίθριου εμπορίου

 Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

14. Άδεια παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα   

      υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

15. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής από την Τράπεζα Πειραιώς που αφορά την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος 2100/16-7-2015 για την υλοποίηση των  πράξεων  στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος  του ΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ Χρήστος Κατσίνας.

 

16.   Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής επιτροπής παιδείας.

   Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΠ Ανέστης Καραφουλίδης.

 

17.   Συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων

   Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καιδης

 

18.    Κοπή δένδρων

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης.

 

 

 

                                                                   Ο Πρόεδρος ΔΣ

 

                                                             Γεώργιος  Θεοδοσιάδηςαναρτήθηκε  25-01-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 22/01/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  2466

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κοιν: κο. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/01/2016 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-17

2.    Αίτημα παραχώρησης του γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας από τον Αθλητικό Σύλλογο «Αναγέννηση Πτολεμαΐδας»

3.    Κατανομή ποσού 170.184,34 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας (Α’ ΔΟΣΗ 2016)

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

αναρτήθηκε  25-01-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 22/01/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 10

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/01/2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή δωρεάς από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. στο 1ο -2ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Πτολεμαΐδας

2.    Προγραμματισμός προμηθειών για το 2016

3.    Άδεια χρήσης λογισμικού οικονομικής διαχείρισης έτους 2016

4.    Έγκριση γενομένων δαπανών

5.    Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Infonet προς το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αναρτήθηκε  25-01-2016
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ» 


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ  21-1-2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                            Αριθ. πρωτ.    340

ΕΟΡΔΑΙΑΣ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 90 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΤΗΛ.2463027455 FAX 2463054635

 

 

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

   Προκηρύσσει πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές  προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» προϋπολογισμού  53.723,43 € πλέον  Φ.Π.Α. 23% 12.356,38    σύνολο  66.079,81 € σύμφωνα με τους όρους της υπ’αρίθμ  200/14-1-2016 διακήρυξης.

   Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993) 

      Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

   Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερομένων ειδών,  η μεταφορά και η παράδοση στις εγκαταστάσεις της Τ.Υ της ΔΕΥΑΕ..

    Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

    Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

    Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν όλα τα είδη και σε ποσότητες που ορίζονται στον προυπολογισμό της προμήθειας. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη (με ποινή αποκλεισμού) προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών.

   Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ισχύος ενός (1) έτους από την υπογραφή της  καθ΄όλη τη διάρκεια της οποίας οι τιμές της δημοπρασίας που θα προταθούν θα παραμείνουν σταθερές.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από  τον ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

   Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

   Το αποτέλεσμα της δημοπροσίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  στις 1-2-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

   Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

   Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολογισμού χωρίς το   Φ.Π.Α.   Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των  1.075,00 ευρώ.

   Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% του προυπολογισμού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου 90 Πτολεμαΐδα, μέχρι την Παρασκευή  29-1-2016  με καταβολή ποσού 5 € στο ταμείο της ΔΕΥΑΕ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

   Πληροφορίες ως προς τα τεχνικά για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Εορδαίας Ταχ. Δ/νση  Μιαούλη 1, αρμόδιος  υπάλληλος κ.Καλαίτζόπουλος Ευθύμιος, τηλεφ. και φαξ 2463023563 .

Πληροφορίες ως προς τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30πμ εως 2:30μ.μ. από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδια υπάλληλος,  κα Ιντζέπελη Αρίστη τηλ 2463027456 )

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  22-01-2016