Συμβεβλημένοι
ΙατροίΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


 

ΒΛΑΣΤΗ

Τοπική Κοινότητα Βλάστης 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

                                                                                                              \

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 28/08/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 99

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή δωρεάς στο 3ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών.

2.    Αντικατάσταση Διευθυντή – Διαχειριστή Σχολικής Κοινότητας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πενταβρύσου, Σχολικής Κοινότητας 1ου Γ.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας, Σχολικής Κοινότητας 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, Σχολικής Κοινότητας 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας, Σχολικής Κοινότητας 4ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, Σχολικής Κοινότητας Γυμνασίου Εμπορίου-Αναρράχης, Σχολικής Κοινότητας Γυμνασίου Περδίκκα, Σχολικής Κοινότητας Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αναρτήθηκε  28-08-2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 28/08/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. :
321

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 03/09/2015 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Προκήρυξη διαγωνισμού κυλικείου 11ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, λόγω έκτακτης ανάγκης

2.    Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης όρων της σύμβασης μίσθωσης κυλικείου 11ου Δημοτικού Σχολείου λόγω οφειλής

3.    Πρόσληψη εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων

4.    Αντικατάσταση διευθυντών-διαχειριστών Σχολικής Κοινότητας 4ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, Σχολικής Κοινότητας 9ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, Σχολικής Κοινότητας 10ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, Σχολικής Κοινότητας Δημοτικού Σχολείου Προαστίου και Σχολικής Κοινότητας Δημοτικού Σχολείου Πύργων

5.    Αντικατάσταση μέλους Συμβουλίου Σχ. Κοινότητας 11ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
αναρτήθηκε  28-08-2015                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα  28-8-2015

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:  35844

     ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                              ΑΔΑ: 67ΤΑΩΡ6-ΧΘ3

                                                                                                

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ 193/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 206/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση συνολικά 500 στρεμμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ασβεστόπετρας , στην θέση << Μούρτσοβο>> και συγκεκριμένα:

1) 125 στρέμματα στο βόριο τμήμα της ανατολικής πλευράς της θέσης << Μούρτσοβο>>

2) 125 στρέμματα στο νότιο τμήμα της ανατολικής πλευράς της θέσης << Μούρτσοβο>>

3) 250 στρέμματα στη δυτική πλευρά της θέσης << Μούρτσοβο>>

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 8-9-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ στο κοινοτικό κατάστημα Ασβεστόπετρας, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως ορίστηκε με την αριθμ. 373/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες – κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Ασβεστόπετρας αν δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιος από αυτούς η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις 15-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες – κάτοικοι του Δήμου Εορδαίας και αν δε συμμετέχει κάποιος και από αυτούς η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις 22-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ και μπορεί να συμμετέχει  σε αυτήν οποιοσδήποτε.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια και συγκεκριμένα για τις καλλιεργητικές περιόδους 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10,00€ ανά στρέμμα. Η δημοπρασία και η εκμίσθωση θα γίνει για κάθε τεμάχιο χωριστά.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

1.    Εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του ίση με το 1/10 του ανωτέρω ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος (1) για τα στρέμματα που θα συμμετέχουν, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ίσου ποσού 1/10 του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία για ένα (1) έτος ή θα παραμείνει η ίδια σε περίπτωση που η χρηματική απόκλιση είναι μικρή.

2.    Δημοτική ενημερότητα από την Ταμιακή Υπηρεσία  του Δήμου των συμμετεχόντων και των εγγυητών τους.

3.    Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

     Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σιταρίδης Ιωάννης- Τσακμάκη Α. τηλ. 2463350110 και στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ασβεστόπετρας.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
αναρτήθηκε  28-08-2015


                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα  28-8-2015

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:  35810

     ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                              ΑΔΑ: 6ΙΕΒΩΡ6-ΥΗ0

                                                                                                

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή-προφορική-πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ 190/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 205/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκμίσθωση συνολικά 25,5 στρεμμάτων αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καρυοχωρίου και συγκεκριμένα:

1.    Δημοτική έκταση 2,8 στρ. από το υπ΄ αριθμό 30 αγροτεμάχιο.

2.    Δημοτική έκταση 16,7 στρ. από το υπ΄ αριθμό 43 αγροτεμάχιο

3.    Δημοτική έκταση 6 στρ. από το το υπ΄ αριθμό 38 (Β) αγροτεμάχιο.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 8-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στο κοινοτικό κατάστημα Καρυοχωρίου ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού όπως ορίστηκε με την αριθμ. 373/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες – κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Καρυοχωρίου, αν δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον κάποιος από αυτούς η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις 15-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες – κάτοικοι του Δήμου Εορδαίας και αν δε συμμετέχει κάποιος και από αυτούς η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις 22-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ και μπορεί να συμμετέχει  σε αυτήν οποιοσδήποτε.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τέσσερα (4) χρόνια και συγκεκριμένα για τις καλλιεργητικές περιόδους 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019.

Όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10,00€ ανά στρέμμα. Η δημοπρασία και η εκμίσθωση θα γίνει για κάθε τεμάχιο χωριστά.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

1.    Εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του ίση με το 1/10 του ανωτέρω ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος (1) για τα στρέμματα που θα συμμετέχουν, που θα αντικατασταθεί με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ίσου ποσού 1/10 του μισθώματος που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπρασία για ένα (1) έτος ή θα παραμείνει η ίδια σε περίπτωση που η χρηματική απόκλιση είναι μικρή.

2.    Δημοτική ενημερότητα από την Ταμιακή Υπηρεσία  του Δήμου των συμμετεχόντων και των εγγυητών τους.

3.    Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 

     Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σιταρίδης Ιωάννης- Τσακμάκη Α. τηλ. 2463350110 και στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καρυοχωρίου.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣαναρτήθηκε  28-08-2015
ENAΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

  Την Τετάρτη 02-09-2015 και ώρα 10:00 στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Πτολεμαΐδας Δ.Α.Κ. «Γεώργιος Χαλκίδης», θα πραγματοποιηθεί συνάντηση  προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι δημότες  να ενταχθούν  σε τμήματα και να καταρτιστεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα άθλησης.

Επίσης από την Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. σας κάνουμε γνωστό ότι, οι δημότες που δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα μπορούν να κάνουν αίτηση εγγραφής στην παραπάνω ημέρα και ώρα.

 Από το

Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε
αναρτήθηκε  27-08-2015


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ

 

Ο Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Εορδαίας, κος Ιωάννης Αριστερίδης, θα ήθελε να συγχαρεί θερμά όλους τους μαθητές των σχολείων της πόλης μας για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τους γονείς και καθηγητές που μόχθησαν μαζί τους. Θα ήθελε επίσης να τους ευχηθεί καλή επιτυχία στην καινούρια τους σταδιοδρομία.


αναρτήθηκε  27-08-2015

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ

 

    Ως  Δήμαρχος Εορδαίας  συγχαίρω  θερμά όλα τα παιδιά μας, τους μαθητές και τις μαθήτριες από τα Σχολεία της περιοχής, που συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, για τον δύσκολο  αγώνα που έδωσαν και τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία όποιο δρόμο κι αν ακολουθήσουν.

    Επίσης, εκφράζω  τη μεγάλη ικανοποίησή μου  για την υψηλή βάση και τη μεγάλη ζήτηση που σημειώνει κάθε χρονιά  το τμήμα Μαιευτικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Πτολεμαϊδα και συγχαίρω θερμά τους επιτυχόντες.


αναρτήθηκε  26-08-2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 26/08/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  35487

ΠΡΟΣ
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κοιν: κο. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31/08/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αίτημα παραχώρησης χρήσης προαύλιου χώρου 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας  από τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας για το χρονικό διάστημα 11/09/2015-12/09/2015.

2.    Αίτημα παραχώρησης χρήσης προαύλιου χώρου 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητών στις 5/9/2015.

3.    Αίτημα παραχώρησης χρήσης κλειστού γυμναστηρίου 1ου-3ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας, κλειστού γυμναστηρίου 4ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας και κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Εμπορίου –Αναρράχης από τον Αθλητικό σύλλογο “ΕΛΠΙΔΑ” Περδίκκα.

4.    Αίτημα παραχώρησης χρήσης κλειστού γυμναστηρίου 4ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας από τον Αθλητικό σύλλογο “ΦΟΙΝΙΚΑΣ” Πτολεμαΐδας.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ


αναρτήθηκε  26-08-2015ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 21-8-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ.35061

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

                                            

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Πέμπτη 27-8-2015 και ώρα  10.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Εξουσιοδότηση νομικού συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθμ 219/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης

2. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 80.8111.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2015 ,για την αποζημίωση των υπερωριών των πρακτικογράφων του Δήμου Εορδαίας .

3. Ανάθεση εργασιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων

4. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 326/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης

5. Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ – μελανάκια για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, επανάληψη του διαγωνισμού  με τροπ/ση των τεχνικών προδιαγραφών.

6. Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Καρυοχωρίου

7. Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Μεσοβουνου

8. Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Σπηλιας

9. Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Ασβεστόπετρας

10. Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων της Τ.Κ.Περδικκα

11. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας», ψήφιση της σχετικής πίστωσης ύψους  105.165,00 ευρώ

12. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2016

13. Εξέταση ένστασης Σοφίας Φιτσιου κατά της 150/2015 ΑΟΕ

14. Εγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης χώρων για την λειτουργία Λουνα – Παρκ κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2015 στην Πτολεμαΐδα.

                                               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  25-08-2015
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμος Εορδαίας  σας προσκαλεί την Κυριακή 23-8 2015 στον 8ο Ορειβατικό  Μουρίκιο  δρόμο 2015<<Παναγίώτης Παναγιωτίδης >>Εκκίνηση – Τερματισμός στο γήπεδο της Τ.Κ Εμπορίου Εορδαίας .Ώρα Εκκίνησης  09:00.Τερματισμός πρώτου αθλητή 10:45

Απονομές των αθλητών  13:00

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣαναρτήθηκε  19-08-2015


ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και ο Δήμος Εορδαίας υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για την ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Οργανισμών και Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Ανηλίκων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος : « Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ΚαΠα-Π)».

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η εφαρμογή του Εθνικού Πρωτοκόλλου για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών ΚαΠα-Π, το οποίο περιλαμβάνει σαφώς διατυπωμένες οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις ΚαΠα-Π από όλους τους επαγγελματίες που ενδέχεται να εμπλακούν στη διαχείρισή τους και
 • Η χρήση- ενημέρωση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως επιδημιολογικό εργαλείο διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων ΚαΠα-Π.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας εκπαιδεύτηκαν οι δυο Κοινωνικοί Λειτουργοί του Γραφείου Ψυχοικοινωνικής Στήριξης του Δήμου Εορδαίας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων στην περιοχή.


αναρτήθηκε  17-08-2015ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Σας ενημερώνουμε την επανέναρξη του γραφείου ψυχοκοινωνικής στήριξης του Δήμου Εορδαίας, σε χώρο ο  οποίος βρίσκεται στο Δημαρχείο Εορδαίας, απέναντι  από το γραφείο της κοινωνικής προστασίας στο ισόγειο (παλαιό γραφείο ενημέρωσης του Δήμου) με τηλ. 2463350112.  Το γραφείο αποτελείται από δυο κοινωνικούς λειτουργούς, μια κοινωνιολόγο και μια ψυχολόγο και  εξυπηρετεί περιπτώσεις ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα και στους οποίους θα διεξάγεται κοινωνική έρευνα με κατ’ οίκον επισκέψεις, μετά από  αίτημα  τους.

Συμπληρώνεται δε,  ότι  η παροχή ψυχολογικής  στήριξης και συμβουλευτικής θα διεξάγεται μόνο στον χώρο του γραφείου από την ψυχολόγο.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι οι  υπηρεσίες του Γραφείου Ψυχοκοινωνικής Στήριξης του Δήμου είναι δωρεάν.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΠΠΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ

αναρτήθηκε  13-08-2015

ENAΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ

ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΜΑΙΚΩΝ

 

Η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Δήμο Εορδαίας θα υλοποιήσει το πρόγραμμα άθλησης ανδρών - γυναικών στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο  Δ.Α.Κ. « Γεώργιος Χαλκίδης » από τη Δευτέρα              31-08-2015 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2015

Οι δημότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα συνοδευόμενη από ιατρική γνωμάτευση ότι είναι υγιείς και μπορούν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, στα γραφεία της ΚΕΔΕ 25ης Μαρτίου 100 (ισόγειο κτιρίου πρώην Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας)  πληροφορίες στα τηλ. 2463081232 και 2463025225

Η προθεσμία εγγραφών ξεκινά από 13-08-2015 μέχρι και τις 25-08-2015 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι δημότες  να καταταγούν σε τμήματα και να καταρτιστεί το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

 Από το

Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η-Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την προκαλούμενη ατμοσφαιρική ρύπανση από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης

 

          Λόγω του γεγονότος ότι πολλοί συμπολίτες μας προβαίνουν ήδη στην προμήθεια καυσίμων (κυρίως λιγνίτη-ξυλίτη) για τις ανάγκες θέρμανσης ενόψει του προσεχούς χειμώνα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :          

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χειμερινών περιόδων, οι σταθμοί του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας, που είναι εγκατεστημένοι σε οικισμούς που δεν καλύπτονται από δίκτυα τηλεθέρμανσης κατέγραψαν σε πολλές περιπτώσεις υψηλές συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων.

Επιπλέον σε αρκετές κατοικημένες περιοχές που δεν καλύπτονται από το δίκτυο παρατηρήθηκε συχνά ύπαρξη αιθαλομίχλης, μειωμένη ορατότητα, έντονη οσμή και δυσφορία κατά την αναπνοή.

          Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντάθηκε εξαιτίας της μεταστροφής των πολιτών, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας και του αυξημένου κόστους του πετρελαίου, σε άλλες μορφές καυσίμων και κυρίως στην εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων (ξυλίτη ή κοινώς αποκαλούμενο ως «ξυλοκάρβουνο» και λιγνίτη) και άλλων μη κατάλληλων υλικών, αλλά και στην αντικατάσταση των εγκαταστάσεων καύσης με ακατάλληλα ή μη πιστοποιημένα συστήματα.

          Τονίζουμε ότι η καύση τέτοιων υλικών και η χρήση ακατάλληλων συστημάτων, έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της υγείας όχι μόνο των περιοίκων λόγω ρύπανσης της ατμόσφαιρας, αλλά και του ίδιου του χρήστη λόγω ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

          Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. πρ. οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-11) τα μόνα επιτρεπόμενα είδη καυσίμων είναι:

1) Πετρέλαιο θέρμανσης

2) Αέρια καύσιμα  των εκάστοτε νόμιμων τύπων προδιαγραφών και

3) Τα καύσιμα στερεής βιομάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips, καυσόξυλα, όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14961-1).

Στα τζάκια, στις σόμπες και σε οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η χρήση, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων ως καυσίμων.

Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πρέπει να γίνεται συντήρηση, ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος καυστήρα–λέβητα–καπνοδόχου, αποκλειστικά από έχοντα την προς τούτο κατάλληλη άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο οποίος οφείλει να συμπληρώνει με επιμέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο συντήρησης.

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων έχουν την υποχρέωση να διατηρούν με επιμέλεια επί πενταετία, τα φύλλα συντήρησης – ρύθμισης της εγκατάστασης και των εκθέσεων ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών ελέγχου, καθώς και να επιτρέπουν την είσοδο και να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Η μη τήρηση των ανωτέρω επιφέρει κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΠΕ Κοζάνης    : τηλ. 2461351211  (email : t.py@kozani.pdm.gov.gr)

ΠΕ Καστοριάς : τηλ. 2467350266  (email : t.py@kastoria.pdm.gov.gr)

ΠΕ Γρεβενών  : τηλ. 2462353195  (email : t.py@grevena.pdm.gov.gr)

ΠΕ Φλώρινας  : τηλ. 2385350462  (email : t.py@florina.pdm.gov.gr)

 

 

Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

αναρτήθηκε  13-08-2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

                                                                                      ΑΔΑ: 7ΜΦΧΩΡ6-5Υ5

                                                                  Πτολεμαϊδα  7-8-2015

                                                                               Αριθμ.πρωτ.  33273

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ ΗΣ

 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Ο Δήμαρχος Εορδαίας προσκαλεί :

Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δημοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 221/2015 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή, για την εκμίσθωση χρήσης   χώρων για  την λειτουργία Λούνα Πάρκ  κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2015 στην Πτολεμαίδα στις 18/8/2015 ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 221/2015 ΑΔΣ,

Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας επανάληψη της δημοπρασίας θα διενεργηθεί στις 25/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Β. στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 28/8/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ- 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 221/2015 ΑΔΣ

Καθορίζεται χρόνος χρήσης των παραπάνω χώρων τέσσερις μέρες από 14-9-2015 έως 17-9-2015, εκτός για τους χώρους που θα δημοπρατηθούν για Λούνα Παρκ, για τους οποίους οι μισθωτές μπορούν να κάνουν χρήση επί ένα 15/νθήμερο.

Η ετήσια μεγάλη Εμποροπανήγυρη στην πόλη της Πτολεμαϊδας θα γίνει φέτος από 14 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2015.

   Καθορίζεται ως χώρος της Εμποροπανήγυρης το δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται πίσω από τις Τεχνικές Σχολές Πτολεμαΐδας, ως εμφανίζονται στο ισχύουν τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  που υποδιαιρείται στα παρακάτω διαμερίσματα:

1.     ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ εκτάσεως 2.500 τ.μ.             

   Σ’ αυτό το χώρο   θα τοποθετηθούν  συγκρουόμενα αυτοκίνητα, μπαλαρίνες, μύλος, αλυσίδες, γύρος του θανάτου, αεροπλάνα για μεγάλους και μικρά  μόνο με συνοδεία κάτω των 10 ετών και γενικά παιχνίδια.

     Πρώτη προσφορά  ορίζεται το ποσό των 20.000 ευρώ.

2.      ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

   Ο χώρος αυτός θα διατεθεί κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για την έκθεση διαφόρων εμπορευμάτων και ειδών, με τις παρακάτω τιμές:

     ΣΕΙΡΑ                                  ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ /Μ2 σε ευρώ

        Α.                                                            26                         

        Β.                                                            32                     

        Γ.                                                            23                     

        Δ.                                                            18                                                                  

        Ε.                                                            16                     

        Ζ. (ψησταριές)                                          14

            (οι δύο τελευταίες ψησταριές προς

             τις τουαλέτες)                                          11

Η. Οι χώροι  επί της Μ.Ασίας και Γράμμου, όπως  ύστερα από τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος από τη Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου όπου θα αριθμηθούν τα μέρη, να καθοριστεί το ποσό της Γ ζώνης δηλ.23 ευρώ/τ.μ., πλήν περιμετρικά του κυκλικού του χώρου επί της οδού Μ. Ασίας και Γράμμου στο ύψος των Τεχνικών Σχολών.

       Για περισσότερες πληροφορίες και για τους αναλυτικούς όρους της δημοπρασίας, οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, τηλ 2463350110 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης- Τσακμάκη Α.

 

Ο Δήμαρχος

Σαββας Ζαμανιδης

                            

αναρτήθηκε  07-08-2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  31- 7 -2015

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                       Αριθμ. Πρωτ. :   32352                                                           

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                               

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

                                                                                               

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                                           

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την Πέμπτη  6   Αυγούστου  2015     και  ώρα  7:00 μ. μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.    Λήψη απόφασης για την επίταξη των υπό απαλλοτρίωση  εκτάσεων για τη συνέχιση των εργασιών του έργου « κατασκευής κόμβου συνδετήριας οδού  του νέου οικισμού Κομάνου».

Εισηγητής :  Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

2.    Άδεια   ανέγερσης δεξαμενής Αποθήκευσης θερμικής ενέργειας

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΤΗΠ  Γιώργος Κάλφας

3.    Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Β τριμήνου του προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2015

     Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

4.    Ανάκληση της υπ’αριθ. 342/2014 ΑΔΣ σχετικά με την χρηματοδότηση του έργου συντήρηση κοιμητηρίων Βλάστης

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

5.    Τέλεση εμποροπανήγυρης Πτολεμαΐδας έτους 2015.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

6.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής  έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

 

7.    Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης  έργων

Εισηγητής : Κων/νος Πολυχρονίδης

8.    Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δ.Σ Γεώργιος Θεοδοσιάδης

 

9.    Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας .

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης

10. Λήψη απόφασης για παρακράτηση από τα δημοτικά τέλη  για λογαριασμούς ΔΕΗ  που αφορούν ΦΟΠ  - Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή συμβολαίων  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την ΔΕΔΔΗΕ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Ορισμός επιτροπής παραλαβής.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

12.  Παράταση διάρκειας μίσθωσης Ακινήτου στην ΤΚ Σπηλιάς.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

13. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής σε διάφορες εφημερίδες.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

14.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

15.  Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ.

 Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΟΙΠΠΑΠ Χρήστος Κατσίνας.

 

 Ο Πρόεδρος ΔΣ`

Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

 

αναρτήθηκε  03-08-2015
ΤΡΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ   ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο πρόγνωσης  Καιρού που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία μέχρι και την Παρασκευή θα φτάσει στους 38 βαθμούς Κελσίου

Για τον λόγο αυτό  η  Δ/νση Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας  συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, κατά την περίοδο εμφάνισης υψηλών θερμοκρασιών και στο πλαίσιο της λήψης  προληπτικών μέτρων, διατίθενται τρεις κλιματιζόμενοι χώροι   με στόχο την ανακούφιση των ευπαθών ομάδων

Οι παραπάνω χώροι  είναι :

1) Η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στο δημοτικό κατάστημα Πτολεμαΐδας

2) Η αίθουσα του ΚΑΠΗ Α΄  στο Πολύκεντρο (Εθνικής Αντίστασης 11)

3) Η αίθουσα του ΚΑΠΗ Β’ επί της οδού Παυλίδη Αδαμοπούλου 34

 

Οι παραπάνω κλιματιζόμενοι χώροι  θα λειτουργούν από σήμερα  Τετάρτη  29 Ιουλίου 2015 ως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015, από τις 9:00 το πρωί ως και τις 7:00 το απόγευμα.

  

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Βύρλιος Μάρκος αναρτήθηκε  29-07-2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

                                                                  ΑΔΑ:ΩΓΗΓΩΡ6-ΧΜ9

                                                                  Πτολεμαϊδα  29-7-2015

                                                                 Αριθμ.πρωτ.  31744

 

 

E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΣΤΗΝ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας προσκαλεί :

 

 A. Στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 11/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 188/2015 ΑΔΣ

 

   Καθορίζεται ως χώρος ο δρόμος πίσω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη (Μικράς Ασίας) μέχρι το πάρκο του Χατζηευστρατίου, όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό, εκτός του πεζοδρομίου του ναού. Η οριοθέτηση θα γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους κάθετους δρόμους.

 

   Ο χώρος αυτός θα διατεθεί, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων (4) ημερών από 27-8-2015 μέχρι και 30-8-2015 (μέχρι το μεσημέρι, ώρα 12.00μ.μ.)  σύμφωνα   με τις προτεινόμενες παρακάτω τιμές:

                                                            

Βιοτέχνες-Έμποροι                                                              40,00 € /m2

 

Καντίνες                                                                               170,00  € κατά αποκοπή

Ψησταριες

 

Τραπεζοκαθίσματα καντινών                                    5 ευρώ/m2 έως 20m2 παραπλεύρως

Τραπεζοκαθισματα ψησταριών                                 5 ευρώ/m2 έως 40m2 παραπλεύρως

Ταβέρνες ψησταριές υγειονομικού ενδιαφέροντος δύναται να  τοποθετήσουν τραπεζοκαθισματα στην πρόσοψη του καταστήματος σύμφωνα με το ισχύοντα κανονισμό με την προϋπόθεση την ελεύθερη πρόσβαση πεζών και οχημάτων εκτάκτων αναγκών, ήτοι 3,5 μ                                                    5ευρώ /m2

 

Παραδοσιακά προϊόντα                                                        35 ευρώ το τρέχον μέτρο.

 Οι άδειες θα έχουν ισχύ τεσσάρων -4- ημερών ήτοι από 27-8-2015 μέχρι και 30-8-2015, ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη ενώ μία μέρα νωρίτερα η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.

Αιτήσεις για συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται στην ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Εμποροπανήγυρης ,συνοδευμένες από τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται ανά κατηγορία στο αρ 3 της παρούσης. Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Οι θέσεις θα διατεθούν κατόπιν αιτήσεως και σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα και την δήλωση θέσης από τους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων, είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ή αιτούνται την ίδια θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων και την τοποθέτησή τους, από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης .

  

Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, με την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου Εορδαίας. Οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

Α1. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων γίνεται με:

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

– Όνομα Πατρός

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

– Διεύθυνση κατοικίας

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– Ακριβή θέση του χώρου

– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

– Πωλούμενο είδος

2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.

3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ

4. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Εορδαίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

5.Υπευθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους 

Κατ’ εφαρμογή του αρ26 του Ν4264/2014 «Επιτρέπεται η συμμετοχή και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό 20%..... Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται κλήρωση …..»

Α2. Οι θέσεις για λουκουμάδες , χαλβάδες κλπ υπάγονται στην κατηγορία «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης … σε προσωρινό χώρο»σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Υ1γ/96967/7-8-2012 και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια.

 Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή.

1 Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

– Όνομα Πατρός

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

– Διεύθυνση κατοικίας

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– Ακριβή θέση του χώρου

– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

– Πωλούμενο είδος

2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.

3. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου καντίνες - ψησταριές

4. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Εορδαίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

Επίσης θα κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Δ.νση Δημόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης προκειμένου να χορηγηθεί η άδειας λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης.

 Οι εκθέτες- πωλητές των ανωτέρω κατηγοριών ( Α1,Α2), μεριμνούν με ιδία ευθύνη την ηλεκτροδότηση των χώρων τους  με τη χρήση γεννήτριας.

 

      Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, τηλ 2463350110 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ 

 αναρτήθηκε  29-07-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 27-7-15

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ.31415

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 31-7-2015 και ώρα  10.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης  δημοτικών χώρων για  την λειτουργία λούνα παρκ μεγάλος χώρος και λουνα παρκ μικρός χώρος  κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης του ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ στην Τ.Κ. Άρδασσας.

2.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των όρων τέλεσης Εμποροπανήγυρης 2015, στην Πτολεμαιδα.

3.    Προέλεγχος Απολογισμού - Ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως οικ.έτους 2014 Δήμου Εορδαίας  και σύνταξη σχετικής έκθεσης.   

4.    Εξέταση της ένστασης του Κωνσταντίνου Θ. Ρόπη, κατά του Πρακτικού διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την <<Προμήθεια εξοπλισμού του Κέντρου διάσωσης- ανάδειξης και διάδοσης του Πολισμού των Ελλήνων της Ανατολής>>, αρ. διακήρυξης 24459/2015.  

5.    Έγκριση τροποποίησης (αντικατάσταση ειδών λόγω κατάργησης ) συμβάσεων υπ΄αρίθμ 56847, 56848 και 56849/11-12-14 που αφορά την προμήθεια << Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Εορδαίας>>, πακέτα 1,2 και 6.  

 6. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της 219/2015 απόφασης του         Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης,  εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου

 7. ΄Εκθεση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου του πρ/σμού οικ. έτους 2015

 8.  Σύνταξη όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση υλοτομίας μετατόπισης και στοίβαξης καυσόξυλων στην Τ.Κ Μηλοχωρίου, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα έτους 2015, συγκρότηση της Επιτροπής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  28-07-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

αναρτήθηκε  27-07-2015


 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Τραγουδάμε για την αγάπη & …

…. την ανθρωπιά

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

25   Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ   2015

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Ώρα έναρξης 20:30

Τοπικό συγκρότημα Smoking Funnel

Προσπαθούμε μαζεύοντας εφόδια να ενισχύσουμε μέσω κοινωνικού παντοπωλείου ανήμπορους & αναξιοπαθούντες συνανθρώπους – συνδημότες μας

Με την υποστήριξη:

 • Αντιδημαρχία κοινωνικής πολιτικής Δήμου Εορδαίας
 • Δημοτική κοινότητα Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας
 • Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Εορδαίας
 • Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ομάδα αλληλεγγύης)

 

αναρτήθηκε  21-07-2015


 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019»

 

Πτολεμαΐδα ,20-07-2015

Στο πλαίσιο εκπόνησης της Α΄ Φάσης (Στρατηγικός Σχεδιασμός) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Εορδαίας για την περίοδο 2015-2019, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της συμμετοχής των πολιτών και φορέων στην καθορισμό του οράματος και της στρατηγικής για την περιοχή , ο Δήμαρχος Εορδαίας , Σάββας Ζαμανίδης , καλεί τους δημότες και τους τοπικούς φορείς να συνδράμουν ενεργητικά στην Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2015-2019 , με την αποτύπωση των σκέψεων τους , μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου . Στόχος της διαβούλευσης είναι να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των αρμοδίων τοπικών φορέων και πολιτών αναφορικά με τρεις σημαντικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Α) Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Β) Κοινωνική Πολιτική

Γ) Τοπική Οικονομία και  Ανάπτυξη.

Η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση , ξεκινάει την Τρίτη 21-07-2015  και λήγει την Παρασκευή 30-07-2015 .

Το σχετικό ερωτηματολόγιο , εγκεκριμένο από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Εορδαίας, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ptolemaida.gr προκειμένου να συμπληρωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο.

Το συμπληρωμένο έντυπο ερωτηματολόγιο μπορείτε:

·  να το καταθέσετε στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου (25ης Μαρτίου 15- 1ος Όροφος , Γραφείο 11, Δημοτικό Κατάστημα) ή

·  να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : pro@ptolemaida.gr ή ikatrin@ptolemaida.gr  

Για οποιοδήποτε θέμα χρήζει διευκρίνισης μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Κατερίνα Ιτσκου , υπεύθυνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Εορδαίας – Τηλέφωνο : 2463350105 (25ης Μαρτίου 15-1ος Όροφος ,Γραφείο 11, Δημοτικό Κατάστημα).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  20-07-2015


 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ   

 

Ο Δήμος Εορδαίας , ως μέλος της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), καλεί,

τους ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ να υποβάλλουν Αιτήσεις Υπαγωγής στο Πρόγραμμα, από Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 έως και 05 Αυγούστου 2015.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 5 έτη και αφορά κυρίως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με πολύ χαμηλό εισόδημα.

Συγκεκριμένα δυνητικά ωφελούμενοι είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα ή οικογένειες που έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το έτος 2015 και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:

·                    3.000 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο

·                    4.500 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξημένο κατά 1500 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο μέλος, λογίζεται ως ενήλικας. Στο πραγματικό εισόδημα δεν λογίζονται οι αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης καθώς και η διατροφή, το επίδομα αναδοχής, το εξωιδρυματικό επίδομα καθώς και τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ακριβή κριτήρια επιλεξιμότητας στα σημεία εξυπηρέτησης των ωφελουμένων.

Ø  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι δυνητικά ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν (ηλεκτρονικά ) είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ την αίτησή τους υπαγωγής στο πρόγραμμα είτε στα γραφεία του Δήμου απευθυνόμενοι στο Δημοτικό Κατάστημα  στους πιστοποιημένους χρήστες του προγράμματος ως εξής:

o    Δ/νση: Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Εορδαίας

§   Αρμόδιοι πιστοποιημένοι χρήστες :

·         Μπαχτσεβάνη Αικατερίνη

·         Αμανατίδης Γρηγόριος

·         Συμεωνίδης Μάριος

§   • Ημέρες: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ώρες : 08:00-15:00)

§   Τηλέφωνο: 246 3 350104

§    Ε-mail: pronoia@ptolemaida.gr

o    Υπεύθυνη του Προγράμματος : Ιτσκου Κατερίνα , Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης &Πληροφορικής Δήμου Εορδαίας (Δημοτικό Κατάστημα , 1ος όροφος , Γραφείο 11, Τηλέφ.: 2463 350105  , Ηλεκτρονική Διεύθυνση : pro@ptolemaida.gr )

Ø  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

§     Α.Φ.Μ.

§     Α.Μ.Κ.Α.

§     Αστυνομική ταυτότητα

§     Ε1 και Ε9 του  2015 (οικονομικό έτος 2014)

§     Κωδικός TAXIS

Πρόκειται για μία κοινωνική δράση που δρομολογείται από το Δήμο μας και στοχεύει στις ευαίσθητες και αδύναμες κοινωνικές ομάδες που στο δύσκολο περιβάλλον που διαβιούμε έχουν ανάγκη βοήθειας .

 

                                                                    

αναρτήθηκε  20-07-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

                                                                   ΑΔΑ:6ΑΩ8ΩΡ6-ΝΘ9

                                                                  Πτολεμαϊδα  17-7-2015

                                                                 Αριθμ.πρωτ.  30378

 

E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η

 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας προσκαλεί :

 Α.  σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δημοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 189/2015 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή, για την εκμίσθωση χρήσης  δημοτικών χώρων για  την λειτουργία λούνα παρκ μεγάλος χώρος και λουνα παρκ μικρός χώρος  κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης του ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ  METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ στις 28-7-2015 ημερα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 189/2015 ΑΔΣ.

Σε περίπτωση άγονης δημοπρασίας επανάληψη της δημοπρασίας θα διενεργηθεί στις 29-7-2015 ημέρα Τεταρτη   και ώρες 10.00 π.μ.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία για τους χώρους του Λουνα – Παρκ όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

 

Β. στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 28-7-2015 και ώρα 9.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης , όπως συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ 189-2015 ΑΔΣ

 

   Ως χώρος καθορίζεται ο κεντρικός δρόμος από την εκκλησία έως το τέλος του πάρκου  όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

Δικαιολογητικά εκθετών:

    Οι χώροι πώλησης διατίθενται και κατακυρώνονται, με την καταβολή εφάπαξ όλου του αναλογούντος τέλους χρήσης, στο Ειδικό Ταμείο του Δήμου Εορδαίας. Οι εναπομείνασες θέσεις διατίθενται με ευθύνη της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης.

Β1. Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη για την κατοχύρωση χώρου πώλησης προϊόντων γίνεται με:

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

– Όνομα Πατρός

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

– Διεύθυνση κατοικίας

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– Ακριβή θέση του χώρου

– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

– Πωλούμενο είδος

2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.

3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ

4. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Εορδαίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

5.Υπευθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους 

Κατ’ εφαρμογή του αρ26 του Ν4264/2014 «Επιτρέπεται η συμμετοχή και σε κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών των λαϊκών αγορών σε ποσοστό 20%..... Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό διενεργείται κλήρωση …..»

Β2 Οι θέσεις για λουκουμάδες , χαλβάδες κλπ υπάγονται στην κατηγορία «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης … σε προσωρινό χώρο»σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Υ1γ/96967/7-8-2012 και θα πρέπει να έχουν την αντίστοιχη άδεια.

 Θα τοποθετηθούν στις θέσεις που ορίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες των θέσεων θα διενεργηθεί κλήρωση από την Επιτροπή Εμποροπανήγυρης σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορίσει η Επιτροπή.

1 Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

– Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

– Όνομα Πατρός

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

– Διεύθυνση κατοικίας

– ΑΦΜ και ΔΟΥ

– Ακριβή θέση του χώρου

– Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

– Πωλούμενο είδος

2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.

3. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου καντίνες - ψησταριες

4. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Εορδαίας (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

Επίσης θα κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γνωμοδοτήσει η Δ.νση Δημόσιας Υγείας Ν. Κοζάνης προκειμένου να χορηγηθεί η άδειας λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης.

 

      Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι ν’ απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, τηλ 2463350110 πληρ : Σιταρίδης Ιωαννης .

Ο Δήμαρχος 

Σαββας Ζαμανιδης

                                                                       

 

αναρτήθηκε  17-07-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                

Νομός Κοζάνης

Δήμος Εορδαίας

                                                                                                ΑΔΑ:Ψ76ΩΩΠ6-Ι94

Πτολεμαΐδα 17-7-2015

                                                                                                Αριθμ Πρωτ: 30377

 

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση οικοπέδου

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου – οικοπέδου από το Δήμο μας, το οποίο θα διευκολύνει την διενέργεια τέλεσης  της Εμποροπανήγυρης 2015 της  Τοπικής Εορτής του Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαΐδα και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή του Αγ. Ιωαννη και εντός του τοπογραφικού διαγράμματος τέλεσης  της Εμποροπανήγυρης 2015 της  Τοπικής Εορτής του Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαΐδα και η  έκτασή του να είναι από 400m2  έως 600 m2.

 

Οι προσφορές ενδιαφέροντος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη, αποστέλλονται στο γρ.της Ο.Ε., στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από το Γραφείο της Ο.Ε. κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος Ι.Σιταρίδης Τηλέφωνο/ FAX 2463350110

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 27-7-2015.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σάββας Ζαμανίδης

 

 

αναρτήθηκε  17-07-2015


 

                                                                                                           ΑΔΑ:7Β8ΥΩΡ6-ΙΥ8                                                                                                                                                                                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αριθμ. απόφ. 154/2015                          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Εορδαίας

 

      Στην Πτολεμαΐδα σήμερα 4-6-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας, όπως ορίστηκε με την αρ. πρωτ.21939/29-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10  για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σάββας Ζαμανίδης, Πρόεδρος                              

Γεώργιος Καραίσκος

2. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης

 

3. Κωνσταντίνος Σερσέμης

 

4. Γεώργιος Κοκκινίδης

 

5. Γεώργιος Χαϊτίδης

 

6. Ιωαννης Αριστεριδης

 

7. Παρασκευή Βρυζίδου

 

8. Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

 

 

 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………

 

Ο Πρόεδρος κ. Σάββας Ζαμανιδης , Δήμαρχος Εορδαίας , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη των μελών ότι υπάρχει η ανάγκη να γίνουν σύντομα όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για την είσπραξη των οφειλών των προηγουμένων ετών καθώς και την απόδοση των μισθίων στο κληροδότημα  καθώς και κατ’ εφαρμογή των αρ 45& 58 του Ν2180/2013 να εκπονηθεί μελέτη από την Τ.Υ του Δήμου Εορδαίας για τις απαραίτητες συντηρήσεις των ακινήτων του κληροδοτήματος. Ως εκ τούτου ενώ το θέμα ημερήσιας διάταξης στην πρόσκληση ήταν « ανάθεση νομικών ενεργειών που απαιτούνται για τη διαχείριση του κληροδοτήματος Δημ.Τσιρου , ψήφιση της σχετικής πίστωσης», δεδομένου ότι το κόστος των αναφερόμενων ενεργειών  καθώς και το κόστος των  συντηρήσεων υπερβαίνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου απαιτείται να ληφθεί πρώτα απόφαση για την τροποποίηση των αντίστοιχων ΚΑ και ύστερα να προβούμε στις απαιτούμενες αναθέσεις. Σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας :

«Παρακαλούμε να προβείτε σε τροποποίηση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Δημητρίου Γ.Τσίρου»,   ενισχύοντας τον Κ.Α. 00.6739.0004  «Δαπάνες συντήρησης κληροδοτήματος Τσίρου» με το ποσό των 18.000,00 € προκειμένου να προβούμε στη ανακαίνιση των κτιρίων του κληροδοτήματος  και τον Κ.Α. 00.6739.0005 «Αμοιβές τρίτων κληροδοτήματος Τσίρου» με το ποσό των 8.000,00 € ούτως ώστε, να προχωρήσουμε  στις απαραίτητες  νομικές ενέργειες καθώς για την αποφυγή μείωσης της εμπορικής τους αξίας  και  την καλύτερη δυνατή αξιοποίησής τους.

Και συγκεκριμένα:

Κωδικός

Περιγραφή

Διαμ/θέντα

Πρόταση για τροπ/ση

Διαμ/θέντα μετά την τροπ/ση

00.6739.0004

Δαπάνες συντήρησης κληροδοτήματος Τσίρου

2.000,00

18.000,00

20.000,00

00.6739.0005

Αμοιβές τρίτων κληροδοτήματος Τσίρου

2.000,00

8.000,00

10.000,00

00.9111.0001

Αποθεματικό κληροδοτήματος Τσίρου

31.460,00

-26.000,00

5.460,00

 

       Καλείται η Οικονομική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.

 

Αριθμ. απόφ.  154/2015

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με

1.τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

2.τις διατάξεις του Ν4182/2013 όπως τροπ/κε από τις διατάξεις του Ν4223/2013 & του Ν4261/2014

3. την 407/2014 ΑΟΕ , όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ 56666/955/17-10-2014 Απόφαση του Γεν Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας

4. την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

 

Τροποποιεί τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου , ως εξής:

Κωδικός

Περιγραφή

Διαμ/θέντα

Πρόταση για τροπ/ση

Διαμ/θέντα μετά την τροπ/ση

00.6739.0004

Δαπάνες συντήρησης κληροδοτήματος Τσίρου

2.000,00

18.000,00

20.000,00

00.6739.0005

Αμοιβές τρίτων κληροδοτήματος Τσίρου

2.000,00

8.000,00

10.000,00

00.9111.0001

Αποθεματικό κληροδοτήματος Τσίρου

31.460,00

-26.000,00

5.460,00

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  154/2015

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας Ζαμανίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Αριστερίδης

Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης

Κωνσταντίνος Σερσέμης

Γεώργιος Κοκκινίδης

Γεώργιος Χαϊτίδης

Παρασκευή Βρυζίδου

Σοφοκλής Σιδηρόπουλος

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  17-07-2015


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Πτολεμαΐδα   13 / 7/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

                                                      Αρ. Πρωτ.:  29408

 

 

 

Ταχ. Δ/νση

: 25ης Μαρτίου 15

 

Ταχ. Κωδ.

: 50200 Πτολεμαΐδα

ΠΡΟΣ :

 

ΔΕΗ   -  Λ.Κ.Δ.Μ.

Γενική Διευθύντρια Ορυχείων

κ. Όλγα Κουρίδου

Πληροφορίες

: Δήμητρα Μαλιοπούλου

Τηλέφωνο

: 24633 50110

Fax

: 2463 50150

E-mail

: grdhmarxou@ptolemaida.gr

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

   Σας  συγχαίρω  θερμά  με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων  καθηκόντων σας  ως Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων.

    Είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθείτε πλήρως στα σημαντικά καθήκοντά σας  καθώς διαθέτετε  πολυετή εμπειρία σε θέματα διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας των ορυχείων, μέσα από τις διάφορες θέσεις ευθύνης που κατείχατε  σαν  στέλεχος της ΔΕΗ ΑΕ.

   Σας εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη  και  η νέα θητεία σας  να συνοδευτεί με επιτυχία  και ευόδωση όλων σας  των προσπαθειών.       

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

Σάββας Ζαμανίδης


 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ,την μετάθεση της καταλυτικής ημερομηνίας  υποβολής προσφορών του διαγωνισμού  «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ » λόγω της τραπεζικής αργίας βραχείας διαρκείας (Αρ.ΦΕΚ65/28-06-2015 & Αρ.ΦΕΚ1391/06-07-2015) , από 10/07/2015 15:00:00  σε 17/07/2015 15:00:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει 23/07/2015 και ώρα 10:00:00.

 

Σχετική η υπ’αριθμ. 163/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  ΑΔΑ:73ΖΙΩΡ6-ΩΓΒ.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ  ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  10-07-2015


 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ.

 

 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, ετοίμασαν και σας παρουσιάζουν το νέο κοινωνικό μήνυμα για πρόληψη και προστασία από τις δασικές πυρκαγιές.

Το τηλεοπτικό σποτ με τίτλο «Δασικές Πυρκαγιές» θα βρείτε στις ιστοσελίδες:

http://civilprotection.gr

http://www.fireservice.gr

https://www.youtube.com/watch?v=xVckpUtx3Qw

αναρτήθηκε  08-07-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 6-7-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 28113

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 13-7-2015 και ώρα  11.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης για την συλλογή αδρανών υλικών στην Τ.Κ Ολυμπιάδας, ανάθεση εργασιών.

2.    Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής του Έργου «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ.Μηλοχωρίου», ορισμός αναδόχου.

3.    Εξέταση της αίτησης της ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ περί ακύρωσης της διαδικασίας και του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου << Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ.Πύργων>>.

4.    Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής του Έργου «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ.Πύργων», ορισμός αναδόχου.

5.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των όρων τέλεσης της  Εμποροπανήγυρης 2015, της τοπικής εορτής του Αγίου Ιωάννη.

6.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των όρων τέλεσης της  Εμποροπανήγυρης 2015, Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τ.Κ.΄Αρδασσας.

7.    Ανάθεση νομικών ενεργειών σε δικηγόρο για τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν το Κληροδότημα <<Δημητρίου Τσίρου>>.

8.    Νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής οικίσκου γεώτρησης κυνοκομείου και δεξαμενής, ανάθεση εργασιών.

9.     Νομιμοποίηση αυθαίρετης κατασκευής κιόσκι στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ Αγ. Χριστοφόρου, ανάθεση εργασιών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  08-07-2015


                                                                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  8- 7  -2015

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :    28463                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

 

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                                  

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  Τετάρτη   15  Ιουλίου  2015     και  ώρα  7:00 μ. μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Mετεγκατάσταση Τοπικής Κοινότητας Πτελεώνα.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

2.    Αποδοχή απόφασης Τ.Κ.Αναργύρων σχετικά με την μετεγκατάστασή τους στην περιοχή βορειοανατολικά  Κομάνου στην περιοχή ΚΟΥΡΙ

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

3.    Ένταξη έργων στο  Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα ( ΕΑΠ )  του τέλους Ανάπτυξης ΟΠΕ Κοζάνης 

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

4.    Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2015.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

5.    Τέλεση εμποροπανήγυρης έτους 2015 Τοπικής Εορτής Αγίου Ιωάννη και Τοπικής Εορτής Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Τ.Κ. Αρδασσας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

6.    Εξουσιοδότηση  Αντιδημάρχου  για  υπογραφή  συμβολαίων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος  με την ΔΕΔΔΗΕ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

7.    Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

8.    Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και παραλαβής Προμηθειών.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

9.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

11.  Tροποποίηση μελέτης για το έργο « Δίκτυο Διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο Αρδευτικό Δίκτυο Μηλοχωρίου ».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

12. Αναπροσαρμογή  τιμών χρήσης ύδατος άρδευσης τέλος ύδατος Τοπικών  Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας.

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

13.  Παράταση διάρκειας μίσθωσης ακινήτου Τ.Κ. Καρυοχωρίου.

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

14.  Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων .

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

15.  Διαγραφή οφειλών ως αχρεωστήτως  Βεβαιωθέντα.

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

16.  Αναπροσαρμογή μισθωμάτων περιπτέρων.

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

17.   Έγκριση  δαπάνης  οδοιπορικών εξόδων  Δημάρχου

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Θεοδοσιάδης.

 

18.  Χορήγηση άδειας τεχνικών παιγνίων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

19. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης  προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

      Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

20. Μεταβίβαση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

21.  Διαγραφή αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

22. Eγκριση επιχορήγησης Κ.Ε.Δ.Ε και συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης .

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Σπενδαμίδης Γιώργος.

Ο Πρόεδρος ΔΣ` 

Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

αναρτήθηκε  08-07-2015


 

αναρτήθηκε  08-07-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 7-7-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 28322

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                        

   ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 8-7-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά :

 

1. Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού του 2ου υποέργου με τίτλο « Εξοπλισμός κτιρίου του Κέντρου Διάσωσης – ανάδειξης και διάδοσης του Πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής» ( α/α συστήματος διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ 9260)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, απαιτείται η άμεση αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού κατ’εφαρμογή των ΠΝΠ ΦΕΚ65/28-6-2015 τ.Α & ΦΕΚ 1391/1391/6-7-2015 τ.Β , προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ 

 αναρτήθηκε  07-07-2015


 

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 31/01-07-2015 ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V ΤΗΣ ΔΕΗ

 

Από το Δήμο Εορδαίας ανακοινώθηκε ότι σήμερα 01-07-2015 εκδόθηκε η με αριθμό 31/01-07-2015 Άδεια Δόμησης της ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V.

Η Δημοτική Αρχή και οι Υπηρεσίες του Δήμου κατανοώντας τη σπουδαιότητα του έργου για την περιοχή κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες, ώστε να εκδοθεί τόσο η Έγκριση Δόμησης με αριθμό 28/17-06-2015 όσο και η Άδεια Δόμησης που πρωτοκολλήθηκε στις 23-06-2015.

Ευχαριστούμε του υπαλλήλους του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής, γιατί πράγματι υπερέβαλλαν εαυτόν, δουλεύοντας πέραν του ωραρίου τους, ώστε να εκδοθεί η Άδεια Δόμησης, καθώς επίσης και τους μηχανικούς της ΜΟΑΠΤ της ΔΕΗ ΑΕ/ΔΜΚΘ για την άψογη συνεργασία με τους μηχανικούς του Τμήματος Υπηρεσιών Δόμησης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

αναρτήθηκε  01-07-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ :25/06/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 26375                                                     

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού  ηλεκτρονικού επαναληπτικού   διαγωνισμού

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΤΟΣ (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»    

                  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                              

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΤΟΣ (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ     » με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του  συνόλου ή για κάθε ομάδα Ν.Π. ξεχωριστά  

Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 72.602,50 ευρώ (με Φ.Π.Α.),

                                         C.P.V.: 15511100-4.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ11389/ΦΕΚ Β/185/23-3-1993) , του Ν.2286/95 , του Ν.3463/2006 , του Ν.3852/2010, την Τεχνική Μελέτη και τη σχετική διακήρυξη .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

·   Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

·   Ενώσεις ή κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΥΑ 11389/93

·   Συνεταιρισμοί

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία  είκοσι (20) ημερών , από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ

 ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

 

 

01/07/2015

 

18/07/2015

 

24/07/2015

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ)- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο  2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ ΦΠΑ,  σε  ευρώ.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα   (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Η διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.ptolemaida.gr και στον  δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr 

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Επιπλέον θα αποσταλεί σε Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς

Το έξοδα δημοσίευσης  θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , αρμόδιοι υπάλληλοι Κεσίδου Παρασκευή και Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ 2463350113 , email : grprom@ptolemaida.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  30-06-2015


 

 

Πτολεμαίδα 26-06-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ο Δήμος Εορδαίας  ενημερώνει τους δημότες, ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012   απαγορεύεται ρητά  το άναμμα φωτιάς και η διατήρησή της  καθώς και η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών από αγροτικές εργασίες, για το διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

          Επιπλέον σύμφωνα με το αρ 94β παρ 26 του Ν3852/2010 οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι 100 μέτρα απόσταση από αυτές, υποχρεούνται να προβούν άμεσα στον αναγκαίο καθαρισμό  αυτών από κάθε είδους βλάστηση καθώς και απομάκρυνση τυχόν εύφλεκτων υλικών , προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ως άνω αναφερομένων,  δεδομένου ότι σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. 

         

Ο αντιδήμαρχος

Μάρκος Βύρλιος

αναρτήθηκε  25-06-2015


 

"ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ"... ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ GJERGJ KOLA ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

      Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Παλαιοντολογικού Μουσείου Πτολεμαΐδας το Σάββατο 20 Ιουνίου  η έκθεση του καταξιωμένου  παγκόσμια ζωγράφου  Gjergj  Kola από τη γειτονική χώρα της Αλβανίας με θέμα: "ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ". Το συγκεκριμένο έργο πριν από λίγο καιρό έχει φιλοξενηθεί στο Τορίνο  ενώ τώρα ετοιμάζεται να πάει και  στις Βρυξέλλες.

   Το έργο του Gjergj  Kola προλόγισε  ο   ιστορικός Κύριος Φωτιάδης Κωνσταντίνος και η κα Όλγα Ντέλλα.   Με ποιητική ματιά  η κα Ντέλλα ξεδίπλωσε  τους μύθους που περιέχονται στο βιβλίο προσδίδοντας μυρωδιά και χρώματα. Περπατήσαμε μαζί της το κάστρο του Ροζαφά που βρίσκεται έως και σήμερα στην πόλη Σκόντρα στα βόρεια της Αλβανίας, ακούσαμε τη βοή των τριών ποταμών Buna, Drini και Kiri, που ανταμώνουν στα θεμέλιά του κάστρου και νιώσαμε τις στάλες του νερού να μουσκεύουν τα ρούχα μας!

   Ο κύριος Φωτιάδης με βαθιά γνώση της ιστορία και των λαϊκών μύθων-παραδόσεων μας βοήθησε να κατανοήσουμε τους συσχετισμούς των μύθων των δύο λαών.  Ο πρώτος αλβανικός μύθος «Το κάστρο του Ροζαφά» είναι η ελληνική παραλλαγή για την παραλογή «Του γιοφυριού της Άρτας» ενώ στο δεύτερο θρύλο, «τον όρκο του Κωνσταντίνου», βρίσκεται η ελληνική παραλλαγή της παραλογής «Του νεκρού αδελφού», το χρώμα είναι μαύρο και μάλιστα το μαύρο του θανάτου που συνοδεύει τον Κωνσταντίνο όπου και όποτε εμφανίζεται.

   Η σεμνότητα των δύο εισηγητών αλλά και του εξαίρετου ζωγράφου Gjergj  Kola ανέδειξαν την ολοκληρωμένη προσέγγιση των μύθων σε ένα σταυροδρόμι ειρήνης και της συμφιλίωσης των δύο λαών.

   Ο Gjergj  Kola μυαλό κατευθύνει με ξεχωριστή υπομονή, σοβαρότητα, σκέψη, σύνεση, μαεστρία το πινέλο του στις μορφές, κατακόρυφες και στατικές, ήρεμες και ακίνητες μέσα στη δοσμένη τους κίνηση και τη τραγική τους μοίρα. Η τέχνη, υποστηρίζει ο Αντρέ Μαλρώ, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη τις αμφιβολίες, τους φόβους, τις αδυναμίες και τις ανάγκες του. Μέσα από τη ναΐφ ζωγραφική ο Kola επηρεάζει  τόσο τις σκέψεις όσο και τα συναισθήματα του για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της ζωής του. Διέμενε για 20 χρόνια στη περιοχή της  Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στη Κοζάνη, εικονογράφησε «Το παραμύθι της ιτιάς και του ποταμού»  της κας Ολγας Ντέλλα  και φιλοτέχνησε για τον ιστορικό κύριο Φωτιάδη Κωνσταντίνο πάνω από δέκα πίνακες που αναφέρονται στ Γενοκτονία των Ποντίων. 

   Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του εξαιρετικού ζωγράφου Gjergj  Kola στην ιστοσελίδα της κα  Ντέλλα:  http://alypiasxwra.blogspot.gr/  καθώς και στην ιστοσελίδα του 3ου ΓυμνασίουΠτολεμαΐδας:  http://3gym-ptolem.koz.sch.gr/gr/.

Την οργάνωση και επιμέλεια  της εξαιρετικής έκθεση είχε η κα Γκέκα Βαρβάρα, υπεύθυνη του Παλαιοντολογικού-Ιστορικού Μουσείου Πτολεμαΐδας.

 

Μάγκου Νατάσα

www.natasaswolf.blogspot.gr

http://blogs.sch.gr/anasmag/

 

αναρτήθηκε  25-06-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 19/06/ 2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 196

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25/06/2015 και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.        Κατοκύρωση πρακτικών δημοπρασίας αγρών 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουρικίου

2.        Κατοκύρωση πρακτικών δημοπρασίας αγρών Δημοτικού Σχολείου Πύργων

3.        Κατοκύρωση πρακτικών δημοπρασίας αγρών Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα

4.        Έγκριση γενομένων δαπανών

5.        Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής σύμβασης μίσθωσης κυλικείου 9ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, λόγω οφειλής

6.        Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δημοσιεύσεων διαγωνισμών μίσθωσης κυλικείων 9ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας & 11ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αναρτήθηκε  25-06-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 22-6-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 25843

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

                                                          Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 26-6-2015 και ώρα  13.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1. Αντικατάσταση τακτικών μελών σε επιτροπές του Δήμου Εορδαίας

2. Εγκριση ανάθεσης της εργασίας «Επίστρωση δαπέδου με κεραμικά πλακίδια σχολικής αίθουσας του 1ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας», ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναπροσαρμογή τιμών χρήσης ύδατος άρδευσης στις ΤΚ.  του Δήμου Εορδαίας

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροπ/ση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

5. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης επισκευής γεφυροπλάστιγγας στην Τ.Κ.Κομνηνών, ανάθεση εργασιών.

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των όρων τέλεσης των Πανηγυριών του Δήμου Εορδαίας 

7. Εγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια « Αναρροφητικού σαρωθρου με κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 2m3» .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

                                                                  

αναρτήθηκε  23-06-2015


 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                   Πτολεμαΐδα 22/06/2015

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                       Αριθμός Πρωτ. 3848

ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.)

                                                                     

                                                                       Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

                                                                       κ.: ……………………………………………

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ώρα 11.00 π.μ.,  για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

«ΕΓΚΡΙΣΗ Ισολογισμού – Αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014».

 

Μέχρι και την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου/Διεύθυνσης για να ενημερωθείτε σχετικά. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ε.

 

 

 

  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1)    Γενική  Διευθύντρια ΔΕΥΑΕ

2)    Νομικό Σύμβουλο ΔΕΥΑΕ

3)    Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

αναρτήθηκε  23-06-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 18/06/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 25164

ΠΡΟΣ
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κοιν: κο. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/06/2015 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αίτημα παραχώρησης χρήσης προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Χριστοφόρου από τον Επιμορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Χριστοφόρου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» για το χρονικό διάστημα 27/06/2015-28/06/2015.

2.    Αίτημα παραχώρησης χρήσης προαυλίου και ισογείου χώρου Δημοτικού Σχολείου Καρυοχωρίου από τον Ποντιακό και Μικρασιατικό Σύλλογο Καρυοχωρίου «Ο Πρόσφυγας» για την Κυριακή 21/06/2015 και για το χρονικό διάστημα 19/07/2015-20/07/2015.

3.    Αίτημα παραχώρησης χρήσης προαυλίου χώρου 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας από τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας για το χρονικό διάστημα από 11/07/2015-12/07/2015.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕ

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

αναρτήθηκε  22-06-2015


 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ: « INFONET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. »

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διευθύντρια του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου Πτολεμαΐδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά, εκ μέρους του ιταλικού πανεπιστημίου Roma Tre, του ποσού των 400,00 €.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

 

 

         H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ

 

αναρτήθηκε  22-06-2015

                                            


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:17/06/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                              ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 24954

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Διακηρύττει ότι στις  25/06/2015 , ημέρα Πέμπτη , και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Εορδαίας , θα διεξαχθεί ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά επί του συνόλου των ειδών, για την «Προμήθεια τόνερ – μελανάκια εκτυπωτών – φωτοτυπικών έτους 2015, για τις ανάγκες   του Δήμου», συνολικού πρ/σμού 24.438,26 Ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών ορίζεται στο πόσο 397,37€, ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς   το Φ.Π.Α..  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις  τεχνικές προδιαγραφές.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 25/06/2015 και ώρα  10.00 π.μ.

Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας, (αρμόδια υπάλληλος κ.Κεσίδου Παρασκευή & Δεπάστα Ευαγγελία , τηλέφωνο-φαξ 2463350113 email:grprom@ptolemaida.gr ή grprom1@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.ptolemaida.gr .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  18-06-2015


 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

 

 

αναρτήθηκε  18-06-2015


 

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

 

       

    Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της  η Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας συμμετείχε στην καλοκαιρινή εκδήλωση του Ειδικού Νηπιαγωγείου –Δημοτικού  της Πόλης , που πραγματοποιήθηκε στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του Σχολείου.

    Στα  παιδιά, που είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν , να παίξουν και να αγωνιστούν μέσα από μία άψογα διοργανωμένη εκδήλωση ,η Πρόεδρος Αναστασία Μωυσιάδου και  μέλη της Δημοτικής Κοινότητας προσέφεραν γλαστράκια με λουλούδια και κεράσματα. 

    Ακολούθησαν ανάλογες επισκέψεις στα Νηπιαγωγεία 2ο ,10ο και 18ο της Πτολεμαΐδας , όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τα παιδιά και τις δασκάλες  τους , ευχόμενοι «καλό καλοκαίρι»με τον δικό τους τρόπο.

    Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας,  οι επισκέψεις αυτές στα Σχολεία της Πόλης θα συνεχιστούν από τον επόμενο Σεπτέμβριο.  

           

 

αναρτήθηκε  16-06-2015


                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΕΡΓΟ:

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ »

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

113.639,70 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Αριθμ. Διακήρυξης: 24459/2015 Πτολεμαΐδα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονίας –  Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ σε ποσοστό 85% και Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 15%

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08 : ‘’Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ’’

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 59: ‘’Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών’’

Ημερομηνία

15/6/2015

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ»

 

Ο Δήμος Εορδαίας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΩΣΗΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ » με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας . Η προμήθεια είναι προϋπολογισμού 113.639,70 ευρώ (με Φ.Π.Α.), C.P.V.: 39121100-7  Γραφεία, 39110000-6 Καθίσματα ,καρέκλες & συναφή, 39122000-3 Ντουλάπια και βιβλιοθήκες, 39121200-8 Τραπέζια,        39113200-9 Καναπέδες, 39151200-7 Πάγκοι εργασίας, 39143121-0 Ιματιοθήκες, 39141300-5 Ερμάρια,  39515430-8 Περσίδες, και με χρηματοδότηση του ΕΠ. «Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013» .

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ11389/ΦΕΚ Β/185/23-3-1993) , του Ν.2286/95 , του Ν.3463/2006 , του Ν.3852/2010, την Τεχνική Μελέτη και τη σχετική διακήρυξη .

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

·   Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου και ασκούν συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή

·   Ενώσεις ή κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 της ΥΑ 11389/93

·   Συνεταιρισμοί

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία  είκοσι (20) ημερών , από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ

 ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Διαδικτυακή  πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

 

 

16-6-2015

 

4-7-2015

 

10-7-2015

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής προθεσμίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ)- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο  2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ ΦΠΑ, δηλαδή 1.847,80 ευρώ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν πενήντα  (150) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 Η διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.ptolemaida.gr και στον  δικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr  

Περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ/Τεύχος Δ.Δ.Σ και στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3584/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Επιπλέον θα αποσταλεί σε Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς

Το έξοδα δημοσίευσης  θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , αρμόδιοι υπάλληλοι Κεσίδου Παρασκευή και Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ 2463350113 , email : grprom1@ptolemaida.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  16-06-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 12-6-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 24293

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                    

   ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 15-6-2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά :

 

     1. Τροπ/ση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, απαιτείται να κατατεθεί αίτηση υπαγωγής του Δήμου Εορδαίας στη ρύθμιση των αρ 1 και 15 του Ν4321/2015 των Π.Ο.Ε. των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής όπως αυτή έχει ορισθεί. 

 

                                                                       

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

                                            

αναρτήθηκε  12-06-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 11/06/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 55

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/06/2015 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση Δαπάνης για τη λογιστική υποστήριξη του γραφείου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

2.    Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Infonet προς το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

3.    Έγκριση γενομένων δαπανών

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αναρτήθηκε  12-06-2015


 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΙΙΙ ΑΗΣ/ΔΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετα στοιχεία λειτουργίας της Τηλεθέρμανσης που αποδεικνύουν την αναγκαιότητα λειτουργίας της Μονάδας "Πτολεμαϊδα 3". Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον Υπουργό ΠΑΠΕΝ κ. Λαφαζάνη Π. και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ αε κ. Παναγιωτάκη Ε. 

αναρτήθηκε  11-06-2015


 

 

 ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   ΚΑΤΟΙΚΩΝ  Τ.Κ. ΠΤΕΛΕΩΝΟΣ   ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

     Την Κυριακή  21 Ιουνίου 2015 και ώρα 11π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας , θα πραγματοποιηθεί η Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Πτελεώνος  με θέμα: «Ενημέρωση για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού».

    Η ενημέρωση θα γίνει από τον Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αναστάσιο Τσαλκιτζίδη και από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ευθύμιο Λιάκο. 

   Η παρουσία όλων των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη.   

αναρτήθηκε  10-06-2015


                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  9-6 -2015

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :  23657                                                                        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

 

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  Δευτέρα  15   Ιουνίου    2015   και ώρα  7:00 μ..  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.    Λήψη απόφασης για την  επανασύσταση Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

2.    Άδεια   ανέγερσης δεξαμενής Αποθήκευσης θερμικής ενέργειας

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΔΕΤΗΠ Γιώργος Κάλφας

 

3.    Ψήφιση πίστωσης για την  εξόφληση ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων των υπό εκκαθάριση Δημοτικών επιχειρήσεων

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

4.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου – ΑΝΚΟ και Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας για την εγκατάσταση υδροηλεκτρικών μονάδων στον Αγωγό διασύνδεσης φράγματος Μεσοβούνου Δ Εορδαίας με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

5.    Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Γεώργιος Θεοδοσιάδης.

 

6.    Έγκριση Κανονισμού ύδρευσης ΔΕΥΑΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβ. Φώτης Ιορδανίδης

 

7.    Έγκριση κανονισμού Αποχέτευσης ΔΕΥΑΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβ. Φώτης Ιορδανίδης

 

8.    Αποδοχή & εξειδίκευση ΣΑΤΑ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

9.    Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

10. Έγκριση δαπάνης για καταβολή αντιμισθίας τ. Προέδρου ΔΣ για χρονικό διάστημα  από 1-1-2013 έως 31-8-2014

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

11. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

12. Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Χρήστος Κατσίνας.

 

13. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης της κυκλοφοριακής μελέτης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος.

 

 Ο Πρόεδρος ΔΣ`

Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

                                                                  

αναρτήθηκε  10-06-2015


 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

 

          Στον απόηχο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και με αφορμή τη λήξη της σχολικής χρονιάς,  η Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας διοργανώνει το διήμερο Πέμπτη  11 και  Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 εκδηλώσεις στα Νηπιαγωγεία 2ο ,10ο και 18ο  καθώς και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό , από τις 6μ.μ. έως τις 8,30μ.μ.  

      Στο πλαίσιο της  συγκεκριμένης  δράσης  η Πρόεδρος και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας , θα προσφέρουν  στα παιδιά  γλαστράκια με φυτά και λουλούδια καθώς και διάφορα κεράσματα.                  

αναρτήθηκε  08-06-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 05/06/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  23090

ΠΡΟΣ
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κοιν: κο. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 09/06/2015 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αίτημα παραχώρησης χρήσης προαυλίου και ισογείου χώρου 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας από τη Θρακική Εστία Εορδαίας για το χρονικό διάστημα 20/06/2015-23/06/2015.

2.    Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων 6ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας από τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό «Το Σπιτάκι των Θαυμάτων » την Κυριακή 14/06/2015.

3.    Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων 1ου – 3ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας από την ιδιωτική μουσική σχολή «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» την Κυριακή 14/06/2015.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

αvaρτήθηκε  08-06-2015


 

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

    Η 5η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος , με τον  φιλόδοξο στόχο να καταστήσει συνείδηση του κάθε ανθρώπου ότι η φυσική και ηθική του υπόσταση είναι συναρτημένες με το περιβάλλον που ο ίδιος δημιουργεί για τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.

   Η επιβάρυνση όμως και η υποβάθμιση του φυσικού μας χώρου από τις ποικιλόμορφες παραγωγικές δραστηριότητες , καθιστούν παγκόσμια επιτακτική την ανάγκη αποκατάστασης μιας ισορροπίας  η διαταραχή της οποίας είναι συχνά ολέθρια για την ίδια τη ζωή. 

   Κοινή είναι πλέον η πεποίθηση ότι καμία αναπτυξιακή πορεία δεν είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

  Άλλωστε αυτή είναι και η δική μας αντίληψη για την περίπτωση της περιοχής μας , η επιβάρυνση της οποίας είναι γνωστή και που θα πρέπει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συντονισμένες δράσεις όλων των φορέων να εξασφαλιστεί η θωράκισή της με στόχο ένα ανθρώπινο  φυσικό περιβάλλον.

   Είναι βέβαιο ότι η συλλογική αυτή προσπάθεια απαιτεί την εδραίωση μιας σύγχρονης οικολογικής συνείδησης και παιδείας , κάτι που μας αφορά όλους , για μία καλύτερη ποιότητα ζωής , όπως αρμόζει στον πολιτισμό μας.

       

αvaρτήθηκε  03-06-2015


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

    Η Δημοτική Αρχή Εορδαίας καταδίκασε εξαρχής την αποτρόπαια πράξη της μαζικής θανάτωσης αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων της περιοχής  από κάποιους ασυνείδητους, οι οποίοι και θα πρέπει να υποστούν τις ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

    Φιλοσοφία  της Δημοτικής Αρχής είναι η μέριμνα και η φροντίδα των αδέσποτων ζώων με την περίθαλψή τους στο κυνοκομείο , σε συνεργασία με τον Φιλοζωικό  Σύλλογο Πτολεμαίδας , ώστε να μην υπάρχουν ανάλογα φαινόμενα με θύματα αθώα ζώα.       

 

αvaρτήθηκε  02-06-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 29-5-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 21939

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Πέμπτη 4-6-2015 και ώρα  13.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια « Τονερ- μελανάκια εκτυπωτών – φωτοτυπικών μηχανηματων του Δημου Εορδαίας» 

2. Εξουσιοδότηση του νομικού συμβούλου

3.Τροποποιηση προϋπολογισμού οικ έτους 2015

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια          « Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δήμου Εορδαίας», ΣΑΕΠ 541.

5. Αντικατάσταση υπολόγου παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σπηλιας

6. Εγκριση και διάθεση πίστωσης ύψους 4000,00 ευρώ από τον ΚΑ 80.8111.0000 προϋπολογισμού οικ έτους 2015 για την αντιμετώπιση της υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.

7. Έγκριση η μη του πρακτικού της Επιτροπής για την εκμίσθωση του δημοτικού  ακινήτου – καταστήματος με τον αυλειο χώρο , στην Τ.Κ.Γαλατειας.

8. Ανάθεση εργασίων καθαρισμού Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ.Κρυοβρυσης

9.Εγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 00.6492.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2015 σε εκτελεση της 30/2014 απόφασης Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

10 Ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Βελτίωση ποιότητας του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολ/δας», ψήφιση της σχετικής πίστωσης .

11 Ανάθεση νομικών ενεργειών που απαιτούνται για τη διαχείριση του κληροδοτήματος Δημ.Τσιρου , ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αvaρτήθηκε  02-06-2015


                                                                                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :    29-5-2015

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :    21940                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

 

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                        

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την  Παρασκευή  5   Ιουνίου    2015   και ώρα  7:00 μ..  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Έγκριση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

2.    Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2015.

     Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

3.    Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας δύο μηνών  για την υπηρεσία Πρασίνου.

     Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

4.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Φυσικού εδάφους.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

5.     Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

6.    Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών διαφόρων έργων.

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

7.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής & ποιοτικής παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

8.    Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

9.    Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού σχετικά με την γνωμοδότηση για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

10. Ανανέωση μείωσης μισθώματος καταστήματος εμπορικού πολύκεντρου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης.

 

11. Παρακράτηση από τον Πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου  οι νέες παροχές  ΦΟΠ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

12. Συγχώνευση κέντρων εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

13. Αίτημα του Ιππικού Συλλόγου Εορδαίας σχετικά με παραχώρηση ακινήτου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

14.  Αίτημα παράτασης  μίσθωσης ακινήτου στα νεκροταφείων της Αγίας Τριάδας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

 

15. Εκμίσθωση ακινήτου καταστημάτων ΟΕΚ Ι

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Κοκκινίδης

16. Έκδοση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

 Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

17.  Μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

18.  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

19.  Έγκριση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Θεοδοσιάδης

 

20.  Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος ΔΣ Γιώργος Θεοδοσιάδης.

 

21. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με την προμήθεια Ανταλλακτικών – ελαστικών και μηχανημάτων έργου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

 

22.  Κοπή δένδρων.

     Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος  Γιάννης Τσοκτουρίδης

 

23. Άδεια   ανέγερσης δεξαμενής Αποθήκευσης θερμικής ενέργειας

Εισηγητής Ο Δ.Σ και Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Κάλφας Γιώργος.

 

24.  Συνδιοργάνωση πραγματοποίησης της 7ης Γενικής Εμπορικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας

    Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος κ. Καίδης Απόστολος

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

                                                                  

αvaρτήθηκε  02-06-2015


 

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΜΩΜΑΤΑ …και πάλι !

 

 

Το Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι (ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε.) και η Πειραματική Σχολή Μπαλέτου της Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Εορδαίας, με αφορμή το τέλος της σχολικής χρονιάς, οργανώνουν την σχολική γιορτή

 

ΠΑΙΧΝΙΔΟΚΑΜΩΜΑΤΑ …και πάλι !

 

Πρόκειται για την εκδήλωση λήξης του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 των δραστηριοτήτων της Κ.Ε.Δ.Ε. (Δημοτικού Παιδικού Θεατρικού Εργαστηρίου και Πειραματικής Σχολής Μπαλέτου), ενώ παράλληλα καλεσμένα είναι όλα τα παιδιά του Δήμου για να γιορτάσουν την έναρξη των διακοπών.

 

Παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους, χορός για όλους, διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις περιμένουν όσους  θα βρεθούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το

 

Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 στις 6:00 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία της Πτολεμαΐδας.

 

Σχεδιασμός-Επιμέλεια Εκδήλωσης: Μάρθα Μαυρίδου, Μάρθα Τασιούδη

 

Μουσική Υποστήριξη: VivaTeam

 

Χορηγοί Επικοινωνίας: Viva FM 95.3 stereo και Viva GR 102.8 stereo

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των COFFEE ISLAND

αvaρτήθηκε  02-06-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΠΤΟΛ/ΔΑ   29/5/2015

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΤΗΛ:2463022857

 FAX:2463028628

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

     Παρακαλούνται, όλοι οι κτηνοτρόφοι να προσέρχονται στo Tμήμα  Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας (στο χώρο του στρατοπέδου, προς Ασβεστόπετρα), έως 19/6/2015, για να συμπληρώσουν την ανάλογη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Ζωικού Κεφαλαίου. Επισημαίνεται ότι η Αίτηση-Δήλωση θα συμπληρωθεί ,αφού οι κτηνοτρόφοι ολοκληρώσουν την δήλωση ΟΣΔΕ (2015) προκειμένου ο ακριβής αριθμός ζώων  που θα μας προσκομίσουν να ταυτίζεται με τη Δήλωση.

 

αvaρτήθηκε  29-05-2015


 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                 ΑΔΑ: 73ΣΛΩΡ6-9ΜΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                         Πτολεμαΐδα 29-5-2015

                                                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ. 21776

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Εορδαίας  διακηρύττει ότι την 30η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Εορδαίας, 1ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Ασβεστόπετρας(πρώην στρατόπεδο Καπ. Φούφα) ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ( Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949155 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων οδοποιΐας, με προϋπολογισμό  476.647,07 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ……….., με προϋπολογισμό …………….. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ………………, με προϋπολογισμό…………. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 1/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας, ανέρχεται στο ποσό των 476.647,07   ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 615.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου  Εορδαίας 25ης Μαρτίου 15 , γρ. Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι τις 25-6-2015  ημέρα Πέμπτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ/fax: 2463350110 .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 67/2015 «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και λήφθηκε υπόψη η Απόφαση με θέμα:«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

          Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.       Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

β.       Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.         Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

          Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

          Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

          Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη ……του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………….., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 10.000,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Εορδαίας.  Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120)  ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 90,38% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 9,62% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)

Δίνατε να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Η Δαπάνη των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος (άρθρο 37 του Ν 4320/2015 τροποποίηση του Νόμου 4281/2014).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Εορδαίας, αρμόδιοι υπάλληλοι Ι.Σιταρίδης –Α.Τσακμάκη (τηλ/fax:2463350110 & e-mail: dep@ ptolemaida.gr) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας αρμόδιος υπάλληλος Μ.Καραγιαννάκη (τηλ:2463027066), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πτολεμαΐδα 29-5-2015

Ο  Δήμαρχος Εορδαίας

 

Σάββας Ζαμανίδης

αvaρτήθηκε  29-05-2015


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                                 ΑΔΑ: 6ΦΕΕΩΡ6-ΓΘΡ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ                                         

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                  Πτολεμαΐδα 29-5-2015

                                                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.21773

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Εορδαίας  διακηρύττει ότι την 23η του μηνός  Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Εορδαίας, 1ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Ασβεστόπετρας(πρώην στρατόπεδο Καπ. Φούφα) ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης ( Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4281/2014, Ν. 4250/2014, Ν. 4278/2014, Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 949153 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων οδοποιΐας, με προϋπολογισμό  337.098,34 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ……….., με προϋπολογισμό …………….. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ………………, με προϋπολογισμό…………. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 2/2015 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας, ανέρχεται στο ποσό των 337.098,34 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 470.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου  Εορδαίας 25ης Μαρτίου 15 , γρ. Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι τις 18-6-2015  ημέρα Πέμπτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ/fax: 2463350110 .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την Αριθμ. Απόφαση 67/2015 «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β» της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και λήφθηκε υπόψη η Απόφαση με θέμα:«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα».

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

               Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

               Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2 τάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το κονδύλιο του Φ.Π.Α. δηλαδή 7.642,28 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Εορδαίας.  Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120)  ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 90,38% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 9,62% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)

Δίνατε να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Η Δαπάνη των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων της περίληψης διακήρυξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε ανάδοχος (άρθρο 37 του Ν 4320/2015 τροποποίηση του Νόμου 4281/2014).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Εορδαίας, αρμόδιοι υπάλληλοι Ι.Σιταρίδης –Α.Τσακμάκη (τηλ/fax:2463350110 & e-mail: dep@ ptolemaida.gr) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας αρμόδιος υπάλληλος Κ.Μπογδάνη (τηλ:2463027066), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πτολεμαΐδα 29-5-2015

Ο  Δήμαρχος Εορδαίας

 

Σάββας Ζαμανίδης

αvaρτήθηκε  29-05-2015


 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Περδίκκα σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά δύο Η/Υ και ενός βιντεοπροβολέα συνολικής αξίας 1378,43 €.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ: ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μουρικίου σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά του ποσού των 300,00 €.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ MARKETING ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά ενός Η/Υ και 1 οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

ΠΡΟΣ: ΟΜΙΛΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά δύο Η/Υ και 2 οθονών ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΛΑΧΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αvaρτήθηκε  28-05-2015

 


 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ  ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Η 17Η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

    Πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων στη 17η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου Εορδαίας οι πύλες της οποίας άνοιξαν την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 το απόγευμα στο χώρο της λαϊκής αγοράς με τον καθιερωμένο Αγιασμό από τον πατέρα Αναστάσιο και με τη συμμετοχή πλήθους επισκεπτών.

   Στη φετινή διοργάνωση, η οποία είναι αναβαθμισμένη ποιοτικά και αισθητικά ,  συμμετέχουν  παραγωγοί-μέλη του Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Κεντρικής Μακεδονίας    με μια μεγάλη ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, σε προσιτές τιμές.

   Εγκαινιάζοντας την έκθεση  ο  Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης ευχαρίστησε τους εκθέτες και τους επισκέπτες για τη συμμετοχή τους,  ενώ συνεχάρη τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τις Αντιδημαρχίες   για τη συμβολή τους στην συνέχιση του θεσμού , που όπως τόνισε, «αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους, ζωντανεύει την Πόλη , δίνει την ευκαιρία στους επαγγελματίες να προωθήσουν τα προϊόντα  τους αλλά και στους νέους  μας   να γνωρίσουν ένα διαφορετικό αντικείμενο , έναν άλλο τομέα στον οποίο θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν».

   Υποδεχόμενος από την  πλευρά του τους συμμετέχοντες στην Έκθεση ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Γιάννης   Τσοκτουρίδης  , εξέφρασε την ικανοποίησή  του  για το θετικό  αποτέλεσμα της όλης διοργάνωσης που προέκυψε μέσα από μία καλή συνεργασία  , τονίζοντας πως στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η διατήρηση και η   αναβάθμιση της Έκθεσης καθώς συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των νέων , σχετικά με  την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη  του πρασίνου.     

   Από την πλευρά του ο Πρόεδρος  του διοικητικού συμβουλίου του Ανθοκομικού συνεταιρισμού Κεντρικής Μακεδονίας  Κωνσταντίνος Κεχαγιάς επισήμανε ότι η έκθεση αποτελεί θεσμό για την περιοχή, στον οποίο με χαρά ανταποκρίνονται οι παραγωγοί σε τιμές χονδρικής, ευχαριστώντας τον Δήμο Εορδαίας και τους Δημότες ,που επί 17 χρόνια στηρίζουν το θεσμό.

   Μία ξεχωριστή νότα στην όλη διοργάνωση έδωσε η «μπάντα» του Μουσικού Σχολείου της Πτολεμαίδας , ντύνοντας μουσικά την εκδήλωση των εγκαινίων .

   Όσο για τους επισκέπτες μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το υπέροχο θέαμα των πολύχρωμων λουλουδιών, κατακλύζοντας όλους τους χώρους.

   Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά και όλες τις ώρες  μέχρι την Τρίτη  26 Μαΐου.

 

αvaρτήθηκε  25-05-2015


ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΑΠΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑ» ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ  ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  

 

    Σε κλίμα συγκίνησης 108 χρόνια μετά ,ο Δήμος  Εορδαίας και η Τοπική Κοινότητα Φούφα ,τίμησαν τους πεσόντες Μακεδονομάχους , που πολέμησαν υπερ πίστεως και πατρίδος κατά τον Μακεδονικό Αγώνα με μπροστάρη τον Ζαχαρία Ανδρούτσο ή Καπετάν Φούφα , του οποίου το όνομα φέρει το χωριό.

    Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. Θεοκλήτου, παρουσία των τοπικών , πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

    Ακολούθησε πομπή προς την Πλατεία του χωριού , όπου στο Μνημείο Πεσόντων και στην προτομή του Μακεδονομάχου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑ» τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Επιμνημόσυνη Δέηση ,με προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση στεφάνων.

    Στο χρονικό της θυσίας των Μακεδονομάχων , στον ηρωισμό του Καπετάν Φούφα και στο διαχρονικό μήνυμα του Μακεδονικού Αγώνα  αναφέρθηκε με στόμφο και παραστατικότητα ο Δημοσιολόγος Αναστάσιος Μπέλλος , κατά την εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας.

    Στην θυσία των Μακεδονομάχων και στην Ελληνικότητα της Μακεδονίας επικεντρώθηκαν στα μηνύματά τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεόκλητος , ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης , ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς , ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φούφα   Νικόλαος Βόρσιας ,οι Βουλευτές Χάρης Κάτανας και Γιώργος Κασαπίδης , ο π. Υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος και οι εκπρόσωποι των Συλλόγων Απογόνων Μακεδονομάχων.

    Ιδιαίτερη ήταν  η στιγμή της απόδοσης ύμνων ,ποιημάτων και αφιερωμάτων στον Καπετάν Φούφα και στους συμπολεμιστές του από το Σύλλογο Γυναικών Φούφα και από εκπροσώπους άλλων φορέων.

    Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν με την παρέλαση μαθητών Σχολείων, Μακεδονομάχων και Προσκόπων , προ των επισήμων.      

αvaρτήθηκε  25-05-2015


 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

   Τον Υφυπουργό Επικρατείας Τέρενς Κουίκ υποδέχθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης , στο Δημοτικό Κατάστημα Εορδαίας , στο πλαίσιο της επίσκεψης του κυβερνητικού στελέχους στην Π.Ε. Κοζάνης. 

   Ήταν μία άκρως ενδιαφέρουσα συνάντηση εργασίας κατά την οποία επισημάνθηκε και από τις δύο πλευρές η διάθεση και η ανάγκη συνεργασίας για τα ζωτικής σημασίας ζητήματα της Εορδαίας. 

   Ο κ. Δήμαρχος επεσήμανε   στον Υπουργό την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών για την έγκαιρη κατασκευή της νέας  Μονάδας Πτολεμαίδα 5 , που αποτελεί έργο πνοής για τον τόπο, ενώ μετέφερε  το αίτημα για την άμεση επαναλειτουργία της Μονάδας 3 του ΑΗΣ  Πτολεμαΐδας, τονίζοντας τις δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή αλλά και στην λειτουργία της Τηλεθέρμανσης.    

   Εκτός από τα ενεργειακά ζητήματα ο κ. Ζαμανίδης ενημέρωσε τον κ. Κουίκ και για τα προβλήματα στον τομέα της υγείας με την υποστελέχωση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας και την υποβάθμισή του από την Ελληνική πολιτεία με την  μείωση των κλινών του από 250  σε 200 , ζητώντας την αποκατάσταση αυτής της αδικίας, ενώ αναφέρθηκε και στη δημιουργία ενός Κέντρου Υγείας στην περιοχή.   

   Χαρακτηρίζοντας σαφή και τεκμηριωμένη την καταγραφή των  βασικών θεμάτων της περιοχής από τον Δήμαρχο , ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την προώθησή τους  στους αρμόδιους Υπουργούς.  

   «Από σήμερα έχουμε έναν ακόμα συμπαραστάτη για την διευθέτηση των προβλημάτων   της περιοχής μας» υπογράμμισε ο κ. Ζαμανίδης εκφράζοντας την εκτίμησή του στο πρόσωπο του κ. Υπουργού, με τον οποίο συνδέεται φιλικά από το παρελθόν.  

   Στον κ. Κουίκ ,τον οποίο συνόδευαν ο Βουλευτής Χάρης Κάτανας και τοπικά στελέχη των ΑΝ.ΕΛΛ.  , ο Δήμαρχος Εορδαίας προσέφερε το βιβλίο «Εορδαία ένας αιώνας» του Αρχιερατικού Επιτρόπου Πατρός Νικηφόρου Μανάδη.       

αvaρτήθηκε  22-05-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πτολεμαΐδα, 22/05/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 20357

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Γραφείο Ανθ/νου Δυναμικού

Υγ/νής & Ασφ/ας Εργαζομένων  

Ταχ.Δ/νης.: 25ης Μαρτίου 15

Πτολεμαΐδα ΤΚ 50200                                            

Πληροφ.: Κ.Πατσίκας, Δ.Σουφερλή

e-mail:kpatsikas@ptolemaida.gr

Tηλέφ.:2463350130,2463350131

FAX:2463350131

                                                                                                                       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, 25ης Μαρτίου 15 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Εορδαίας

Πτολεμαΐδα

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων & Φορτηγών Αυτ/του

 (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

  8 μήνες

 

 

 

       4

 

 

102

Δήμος Εορδαίας

 

Πτολεμαΐδα

 

ΥΕ

Εργάτες –Εργάτριες καθαριότητας

8 μήνες

30

 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

αvaρτήθηκε  22-05-2015


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

αvaρτήθηκε  22-05-2015


ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής

Ανάπτυξης & Παιδείας» 

Παράρτημα Παιδικών Σταθμών

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΈΤΟΣ 2015 – 16

 

            Οι εγγραφές βρεφών και νηπίων για το Σχολ. Έτος 2015 – 16 στους Δ.Π.Σ & Δ.Β.Σ. του Δήμου Εορδαίας θα γίνουν από 2-06-2015 έως 24-06- 2015.

Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά :   

 1. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία)
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του παιδιού
 3. Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας.
 4. Βεβαίωση Παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (το έντυπο που θα συμπληρώσει ο Παιδίατρος) δίνεται από την υπηρεσία).
 5. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού εφορίας τρέχοντος έτους.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία)
 7. Για την εγγραφή του παιδιών αλλοδαπών γονέων στον σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

 

Πληροφορίες & εγγραφές στο γραφείο του Β΄  Παιδικού Σταθμού Πτολ/δας, κα Τσιώμπρα Φανή Δ/τρια Δ.Π.Σ

Καραζάνου 1 (πίσω από την Αγία Σκέπη), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 έως 12.00 π.μ.

Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 24630 24638

O Πρόεδρος

Κατσίνας  Χρήστος

αvaρτήθηκε  22-05-2015


 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Εν όψει της διεξαγωγής της 17ης Ανθοκομικής Έκθεσης Πτολεμαίδας , παρακαλούνται οι πολίτες να μην σταθμεύουν  τα οχήματά τους στο  χώρο της Λαϊκής Αγοράς από  21-5-2015 και ώρα 9 π.μ. έως  τη λήξη λειτουργίας της Έκθεσης .

αvaρτήθηκε  21-05-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 18/05/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 19586

ΠΡΟΣ
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κοιν: κο. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22/05/2015 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αίτημα παραχώρησης αμφιθεάτρου Μουσικού Σχολείου από το Σύλλογο Μικρασιατών

2.    Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων 4ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας από τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό «Λιλιπούπολη»

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

 

 

αvaρτήθηκε  21-05-2015


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

 

Σε συνέχεια προηγούμενων εκκλήσεών μας για την επαναλειτουργία της Μονάδας 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και επειδή μέχρι σήμερα δεν λάβαμε καμία σαφή απάντηση από πλευράς της ΔΕΗ, επανερχόμαστε , για να σας επισημάνουμε εκ νέου τις άμεσες, δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στην πόλη και την περιοχή μας, αλλά και για να σας αναλύσουμε τις επισφάλειες που δημιουργούνται σε μία από τις μεγαλύτερες υποδομές της περιφέρειάς μας που είναι η λειτουργία της τηλεθέρμανσης.

Όπως σας γνωρίσαμε και σε προηγούμενη αλληλογραφία μας, το σύστημα τηλεθέρμανσης είναι από το 1993 ο αποκλειστικός τρόπος θέρμανσης της πόλης μας και παρέχει καθαρή θερμότητα σε 14.943 νοικοκυριά και επαγγελματικούς χώρους, μεταξύ των οποίων και σε 55 Δημόσια Κτίρια εμβαδού 102.000 μ2 (Σχολεία, Κολυμβητήριο, Νοσοκομείο κλπ.) , με εξαιρετικά χαμηλό κόστος, δηλαδή περίπου 30% του αντίστοιχου κόστους πετρελαίου.

Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης επένδυσαν περισσότερα από 60 εκ. ευρώ δημόσιων και ιδίων πόρων και επιδιώκουν την περαιτέρω επέκταση του συστήματος, άμεσα στην περιοχή Εργατικών κατοικιών και Νέας Καρδιάς και μελλοντικά στις κοινότητες του Δήμου Εορδαίας.

Η Τηλεθέρμανση τροφοδοτήθηκε αρχικώς (1993) με θερμική ισχύ 50 MWth από την Μονάδα Πτολεμαΐδα ΙΙΙ, που διέκοψε την λειτουργία της , λόγω του ατυχήματος, τον Νοε.2014.

Το 2004 προστέθηκαν 25 MWth από τον ΑΗΣ ΛΚΔΜ, που, παρά την αξιόπιστη λειτουργία του και τις εκκλήσεις μας , αποσύρθηκε από την ΔΕΗ, ως ασύμφορος, τον Ιουν. 2013.

Τον Νοε.2012 η τηλεθέρμανση συνδέθηκε με τις μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς, Συμβατικής θερμικής ισχύος 100 MWth και παρεχόμενης ισχύος στην πόλη 80 MWth.

Για την σύνδεση της Τηλεθέρμανσης με τους τρείς παραπάνω σταθμούς (αγωγοί μεταφοράς και αντλιοστάσια) δαπανήσαμε περισσότερα από 25.547.137 ευρώ, δεδομένου ότι οι επενδύσεις συμπαραγωγής και μεταφοράς θερμότητας δεν επιβαρύνουν την ΔΕΗ.

Μετά την ισχύ της περιβαλλοντικής Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η ΔΕΗ με την απόφαση ΔΣ υπ’αριθμ. 36/27-11-2012 ενέταξε τις Μονάδες ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς, στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) της Χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 32 της Οδηγίας, προφανώς για να μην εφαρμοστεί το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχέδιο αποσύρσεων (ANNEX I_Decommissioning Plan, update Jan.2011). Στη συνέχεια όμως, με την υπ’αριθμ. 28/23-10-2013 νέα απόφαση ΔΣ αποφάσισε την απένταξη των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς από το ΜΕΣΜΕ, μόλις ένα χρόνο μετά την διασύνδεση της τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας και με τον υπόψη σταθμό.

Η νέα αυτή απόφαση της ΔΕΗ συνεπάγεται ότι οι μονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς την περίοδο 2016-2023 θα τεθούν σε περιορισμό 17.500 ωρών λειτουργίας ανά μονάδα , ενώ οι ώρες των αντίστοιχων θερμαντικών περιόδων είναι 42.240 ώρες (220 ημέρες ετησίως με απαίτηση θέρμανσης στην περιοχή μας), δηλαδή ακόμη και άν ο ΑΗΣ Καρδιάς λειτουργεί ΜΟΝΟ κατά την περίοδο απαίτησης θέρμανσης, ο χρόνος λειτουργίας του επαρκεί μόλις μέχρι το 2018.

Η ΔΕΗ, σε σχετικές ανησυχίες που εκφράσαμε επανειλημμένα, μας διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα θα επιλύσει η σύνδεση με την νέα Μονάδα Πτολεμαΐδα V που θα παρέχει θερμική ισχύ 140 MWth.

Ωστόσο η καθυστέρηση εγκατάστασης της νέας μονάδας, που σύμφωνα με το αρχικό σχεδιασμό της ΔΕΗ επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία το έτος 2016, και η έλλειψη μελλοντικών μονάδων βάσης και εφεδρείας από συμπαραγωγή, υποβάλλουν τον Δήμο , την τηλεθέρμανση και τους κατοίκους σε νέες επισφάλειες και σε μεγάλες οικονομικές πιέσεις, τόσο για την χρηματοδότηση των έργων διασύνδεσης με την νέα μονάδα, όσο και για την εξεύρεση πόρων και την εγκατάσταση πρόσθετων εφεδρειών, κόστη που εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα 15 εκ. ευρώ.

Επειδή:

-         Η ΔΕΗ αποτελεί μοναδικό πάροχο και το σύστημα λιγνιτικής συμπαραγωγής στην περιοχή μας είναι ο συστατικός λόγος της τηλεθέρμανσης, για λόγους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς,

-         Δεν διαφαίνονται τεχνολογικά και οικονομικά ισοδύναμες και εφικτές μεγάλης κλίμακας λύσεις τροφοδοσίας της τηλεθέρμανσης από άλλες πηγές καυσίμων ή άλλους παρόχους,

-         Το θερμικό φορτίο της πόλης μας, που κατά τις κατά τις ψυχρές ημέρες είναι 140 MWth, έχει ήδη υπερβεί κατά πολύ την παρεχόμενη ισχύ των 80 MWth (100 MWth συμβατικά) από τον ΑΗΣ Καρδιάς 3+4, επομένως η Μονάδα 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας αποτελεί πλέον μονάδα βάσης που συμβάλλει στην επάρκεια και ασφάλεια τροφοδοσίας