Συμβεβλημένοι
Ιατροί

 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


    

                       

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Πτολεμαϊδα  18/12/2014

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                    Αριθμ.πρωτ. 57811

 

                                                                                          

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

    Διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σύστημα προσφοράς με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου   εκτέλεσης του  έργου:  “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ’’ αρ.μελ. Δ/νσης Τ.Υ. 17/2013 συνολικού πρ/σμού μελέτης  62.500,00 €.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30-12-2014  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 το πρωί (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου (1ο χιλ.Πτολεμαϊδας-Ασβεστόπετρας) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

        Δεκτές στη δημοπρασία γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας οικοδομικα και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών ενοτήτων ανάλογης ειδικότητας και εμπειρίας (άρθρο 11 της Απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-2001, ΦΕΚ 1314/Β /11-10-2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

    Εγγύηση συμμετοχής  καθορίζεται το ποσό των 1.016,26  ευρώ.

    Έντυπα και πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  (αρμ. υπάλ. κ. Σιταρίδης Ιωάννης  τηλ: 2463350110) μέχρι και την Δευτέρα 29-10-2014.

  Ο  Δήμαρχος

Σάββας Ζαμανίδης

αναρτήθηκε 18-12-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:17/12/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 57644

ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Διακηρύττει ότι στις 24/12/2014 , ημέρα Τετάρτη , και ώρα 09:30 π.μ. στην

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας , θα διεξαχθεί ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

ΙΑΓ5ΝΙΣΜΟΣ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

προσφορά , για την «Προμήθεια –Μεταφορά και Εγκατάσταση Μονάδων Αιθουσών

διδασκαλίας ελαφράς λυόμενης προκατασκευής», συνολικού πρ/σμού 59.040,00

Ευρώ.

           Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για το σύνολο των προς προμήθεια

ειδών ορίζεται στο πόσο 960,00€, ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης

δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α..

           Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και

ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι’ αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του

ΕΚΠΟΤΑ (Έλληνες ή Αλλοδαποί).

           Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη

χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υλικών, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληρεί τις

τεχνικές προδιαγραφές.

           Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 24/12/2014 και ώρα

09.30 π.μ.

           Η προμήθεια χρηματοδοτείτε από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 της

ΠΜ.

           Για πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν ν’ απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του ήμου Εορδαίας, (αρμόδια

υπάλληλος κ.Κεσίδου Παρασκευή & επάστα Ευαγγελία , τηλέφωνο-φαξ 2463350113

email:grprom@ptolemaida.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην

ιστοσελίδα του Δήμου www.ptolemaida.gr .

αναρτήθηκε 18-12-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  16-12-14

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ: 57561

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π  Ρ  Ο  Σ

                                              Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 22/12/14 και ώρα 11:00 π.μ, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Σύνταξη προϋπολογισμού Δήμου Εορδαίας, οικ.έτους 2015.

2.    Συζήτηση σχετικής με την ένσταση που υποβλήθηκε για τον διαγωνισμό της προμήθειας << Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου  με κάδο απορριμμάτων χωρητικότητας 2m3>>.

3.    Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της προμήθειας <<Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων παντοπωλείου για τις υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του>> και τροποποίηση όρων σχετικών με τις εγγυήσεις.

4.    Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της προμήθειας <<Προμήθεια γάλατος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του>> και τροποποίηση όρων σχετικών με τις εγγυήσεις.

5.    Ανάθεση εργασιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε Μουρικίου.

6.    Ανάθεση εργασιών μυοκτονίας-απεντόμωσης και απολύμανσης στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Εορδαίας.

7.    Λήψη απόφασης σχετικής με την λήξη του πακέτου φιλοξενίας της ιστοσελίδας του Δήμου Εορδαίας.

8.    Ορισμός δικαστικού Επιμελητή για την επίδοση ενημερωτικών σημειωμάτων, των οφειλετών του Δήμου Εορδαίας.

9.    Συγκρότηση Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και της απευθείας ανάθεσης προμηθειών έτους 2015.

10. Λήψη απόφασης σχετικής με την δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στην ποινική υπόθεση << ENERGA και HELLAS POWER>>.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 αναρτήθηκε 17-12-14


 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

 

Συνεχίζονται οι διακρίσεις για την ομάδα της Συγχρ. Κολύμβησης και τη νέα κολυμβητική χρονιά!!

 Συγκεκριμένα στις 13\12 ημέρα Σάββατο, διεξάχθηκαν  αγώνες ορίων Συγχρ. Κολύμβησης στο Εθνικό κολυμβητήριο Θεσ\νικης και τα μικρότερα μέλη της ομάδας επέστρεψαν θριαμβευτικά!

Οι αθλήτριες Δουλκερίδου Ναταλία, Πέϊου Κατερίνα ,Ιωαννίδου Ελένη, Χριστοφορίδου Ελένη, Μανωλακέλη Σοφία και Μπασσάρα Ιωάννα, αγωνίστηκαν και απέκτησαν τα 3 πρώτα Αστέρια ! Την ομάδα συνόδευε η προπονήτρια Συγχρονισμένης Κολύμβησης Μπασέα Ελένη και η αναπληρώτρια Έφορος του τμήματος Δημητροπούλου Αναστασία.

 Επιπλέον συνεχίζονται οι προπονήσεις και η προετοιμασία των αθλητριών της μεγαλύτερης κατηγορίας προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Συγχρ. Κολύμβησης Γ’ κατηγορίας  και Β’ κατηγορίας που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στην Αθήνα.

αναρτήθηκε 16-12-14


 

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ     

ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

   

 

 Σε κλίμα εορταστικό υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής, με Εκκλησιαστικούς ύμνους  και παραδοσιακά κάλαντα  ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης, έδωσε το σύνθημα για τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Κεντρικής Πλατείας της Πτολεμαΐδας, ανοίγοντας τον κύκλο του εορταστικού  προγράμματος  του Δήμου για τις επικείμενες  Άγιες ημέρες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους πολιτών , ενώ ήταν πλαισιωμένη από τον Σύλλογο Ιεροψαλτών, τους Τροβαδούρους και Πολιτιστικούς Συλλόγους της Εορδαίας.

Πολίτες και Δημοτική Αρχή είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ευχές, ζώντας το όνειρο των εορτών μακριά από τα προβλήματα των καιρών.         

αναρτήθηκε 15-12-14
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

αναρτήθηκε 15-12-14


ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ>> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ>> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ>> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣαναρτήθηκε 15-12-14
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ 
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 05/12/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 177

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/12/2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Πρόταση αλλαγής συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης ή παραμονή στο ήδη υπάρχων.

2.    Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου Γυμνασίου Ανατολικού.

3.    Αίτημα από την κα. Καραΐσκου Διαμαντούλα για αναπροσαρμογή μισθώματος του κυλικείου που διατηρεί στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαΐδας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣαναρτήθηκε 15-12-14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 05/12/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 3
73

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/12/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Πρόταση αλλαγής λογισμικού συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης ή παραμονή στο ήδη υπάρχoν.

2.    Επιστροφή εγγύησης στην κα. Μουραλίδου Παρθένα λόγω λήξης σύμβασης κυλικείου που διατηρούσε στο 5ο Δημοτικό σχολείο.

3.    Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου 5ου Δημοτικού Σχολείου.

4.    Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου 6ου Δημοτικού Σχολείου.

5.    Σύσταση επιτροπής ελέγχου κυλικείου 2ου και 11ου Δημοτικών σχολείων.

6.    Αλλαγή μέλους σχολικού συμβουλίου 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

7.    Δωρεά υλικών 10ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας στο παλαιοντολογικό μουσείο Πτολεμαΐδας και στο 8ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας.

8.    Αίτημα από την κα. Βασιλειάδου Αναστασία για αναπροσαρμογή του μισθώματος του κυλικείου που διατηρεί στο 8ο Δημοτικό Σχολείο.

9.    Πρόσληψη Σχολικού τροχονόμου στο Δημοτικό Σχολείο Περδίκκα.

10. Μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου του Νηπιαγωγείου Φούφα στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βερμίου λόγω παύσης της λειτουργίας του.

11. Προκήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου 9ου Δημοτικού Σχολείου.

12. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής και χρηματικής εγγύησης υπερ της Σχολικής Επιτροπής λόγω ανεξόφλητων οφειλών από την μίσθωση εκμετάλλευσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


αναρτήθηκε 15-12-14ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  

αναρτήθηκε 12-12-14

   

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                               ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ   8-12-2014

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                          Αριθ. πρωτ.        8539

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

                                           

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

 

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ Β/Κ  της ΔΕΥΑΕ»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

 

Προκηρύσσει ανοικτό  μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές  προσφορές για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ Β/Κ της ΔΕΥΑΕ προϋπολογισμού  97.320 € και επί πλέον Φ.Π.Α. 23%  ήτοι: 119.703,60 €.

   Ανάδοχος  ανακηρύσσεται  αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ακέραιες μονάδες.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από  το ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΠ) ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ=ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

 

Ο  τρόπος  διεξαγωγής  της δημοπρασίας και εκτέλεσης της προμήθειας διέπονται  από  τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 "περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών  των  ΟΤΑ".

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της ΔΕΥΑΕ (Δ/νση: 25ης Μαρτίου 90, Πτολεμαΐδα)  την 31/12/2014 και ώρα 10:00 λήξη παραλαβής προσφορών. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

 

    Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του   Φ.Π.Α.   Ειδικότερα η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των  2.395,00 ευρώ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας 25ης Μαρτίου 90 Πτολεμαΐδα, μέχρι την 23-12-2014 με καταβολή ποσού 5€ στο ταμείο της ΔΕΥΑΕ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

 

Πληροφορίες ως προς τα τεχνικά για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Εορδαίας Ταχ. Δ/νση  Μιαούλη 1, αρμόδιος  υπάλληλος κ.Καλαίτζόπουλος Ευθύμιος, Παπουλίδης Παύλος, τηλεφ. και φαξ 2463023563 .

Πληροφορίες ως προς τα τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30πμ εως 2:00μ.μ. από το γραφείο προμηθειών της ΔΕΥΑ Εορδαίας αρμόδιος υπάλληλος κος ΒΑΡΔΑΝΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, τηλ 2463023563 )

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΕ

ΦΩΤΙΟΣ  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε 11-12-14


 


ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

   

αναρτήθηκε 10-12-14


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 05/12/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  56346

ΠΡΟΣ
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κοιν: κο. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12/12/2014 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Αίτημα του ιδιωτικού παιδικού σταθμού «Το σπιτάκι των θαυμάτων» για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας την Κυριακή 14/12/2014.

2.    Αίτημα του  Δημοτικού ωδείου Πτολεμαΐδας για παραχώρηση του αμφιθεάτρου Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου την Τρίτη 23/12/2014 προκειμένου να πραγματοποιηθεί το «Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο».

3.    Αίτημα της Ομάδας Αλληλεγγύης Πολιτών Εορδαίας για παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 3ου Γενικού Λυκείου Πτολεμαΐδας προκειμένου να πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

αναρτήθηκε 10-12-14


ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

αναρτήθηκε 10-12-14


                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα  9/12/14

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:  56676

     ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                              

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

    Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική -φανερή- προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 53,893 στρεμμάτων στην Τ.Κ Ερμακιάς.

   Η δημοπρασία θα γίνει στο Κοινοτικό Κατάστημα Ερμακιάς, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας στις 19/12/14  ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ.

   Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τα τρία (3) χρόνια.

   Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ ανά στρέμμα.

  

Για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

  1. Εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του ίση με το 1/10 του ανωτέρω ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος (1) για τα στρέμματα που θα συμμετέχουν.
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Δημοτική ενημερότητα από την Ταμιακή Υπηρεσία  του Δήμου των συμμετεχόντων και των εγγυητών τους.
  4. Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

   Για περισσότερες  πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σιταρίδης Ιωάννης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2463350110 και στον Πρόεδρο της Τ.Κ Ερμακιάς κ. Σακελλάρη Δημήτριο τηλ 6945988821.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε 09-12-14


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :     3-12-2014

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :   55987                                                                                                                         

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

                                                                         ΠΡΟΣ

 

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

1.    Το Δήμαρχο

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   9 Δεκεμβρίου   2014  ημέρα  Τρίτη και ώρα  6:00 μ..  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

1.    Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος   Σάββας Ζαμανίδης

 

2.    Καθορισμός τελών καθαριότητας & Φωτισμού για το έτος 2015.

 Εισηγητής : Ο Δήμαρχος   Σάββας Ζαμανίδης

 

3.    Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2015

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος   Κοκκινίδης Γεώργιος

 

4.    Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  στα σχολεία  και κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Καραφουλίδης Ανέστης

 

5.    Επέκταση της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΕ σε όλη την διοικητική  περιφέρεια του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της  ΔΕΥΑΕ  Ιορδανίδης Φώτιος

 

6.    Υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε χρηματοδοτικά προγράμματα  .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος

 

7.    Έγκριση ΑΠΕ του έργου Αναβάθμιση και διαμόρφωση πνευματικού κέντρου Πτολεμαΐδας

    Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος

 

8.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων πακέτο 3

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κοκκινίδης Γεώργιος

 

9.    Λήψη απόφασης για παραχώρηση έκτασης στο αγρόκτημα της ΤΚ Ολυμπιάδος του Δήμου Εορδαίας για ίδρυση βιοτεχνίας συναρμολόγησης αεροσκαφών και πεδίο προσγείωσης.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος

 

10. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κοκκινίδης Γεώργιος

 

11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας σκληρών δίσκων του server

  Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κοκκινίδης Γεώργιος

 

12. Ορισμός υπαλλήλου στην ειδική επιτροπή του άρθρου 71 του Ν. 4257/2014 σχετικά με την εκκαθάριση της σχολής Δημοτικής Αστυνομίας.

      Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος

      Θεοδοσιάδης

 

 

 

13.  Αίτημα πυροσβεστικής υπηρεσίας  Πτολεμαΐδας.

      Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού  Συμβουλίου Γεώργιος

      Θεοδοσιάδης

 

14.  Έγκριση της υπ’αριθ. 206/2014 ΑΔΣ της ΔΕΤΗΠ σχετικά με την τροποποίηση κανονισμού προμηθειών

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΤΗΠ Γεώργιος Κάλφας

 

15.  Κατανομή ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας

     Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κοκκινίδης Γεώργιος

 

16.  Τροποποίηση  προϋπολογισμού οικονομικού  Έτους 2014

 Εισηγητής : Ο Δήμαρχος   Σάββας Ζαμανίδης

 

17.  Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων  Δήμου Εορδαίας  με τους πολύτεκνους & Ποντίους

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καίδης.

 

18.  Έγκριση αποφάσεων ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΝΠ Χρήστος  Κατσίνας

 

19. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας και ψήφιση πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων

     Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος

      Θεοδοσιάδης

 

 

                                                                   Ο Πρόεδρος ΔΣ

                                                             Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

 

αναρτήθηκε 04-12-14