Συμβεβλημένοι
Ιατροί

 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


 

 

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 17/11/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  53200

ΠΡΟΣ
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κοιν: κο. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24/11/2014 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Κατανομή ποσού 135.466,34 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

2.    Αίτηση του ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού «Το Χαμόγελο» για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας στις 13-12-2014 για πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης γιορτής.

3.    Αίτηση του ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού «Λιλιπούπολη» για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας στις 20-12-2014 για πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης γιορτής.

4.    Αίτηση του Φ.Σ. ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ για παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

5.    Αίτηση του ιδιωτικού ωδείου «Νέο Ωδείο Πτολεμαΐδας» για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας στις 21-12-2014 για την πραγματοποίηση της χριστουγεννιάτικης συναυλίας.

6.    Γνωμοδότηση μετακίνησης του σχολικού φύλακα Ανδρέα Καψή από το 2ο ΕΠΑΛ στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας.

7.    Παραχώρηση αιθουσών διδασκαλίας από το 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας στο 2ο ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας.

8.    Παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου ΕΠΑΛ στο Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι για παρουσίαση δωρεάν θεατρικών παραστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 4/12/2014 -21/12/2014 και κατά τις ώρες 08:00-13:00.

9.    Παραχώρηση δύο αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύο φορές την εβδομάδα (Τετάρτη και Πέμπτη κατά τις ώρες 17:30-20:30) για μαθήματα ξένων γλωσσών.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

 

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

αναρτήθηκε 21-11-14 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

αναρτήθηκε 21-11-14 


 

                                               ΑΔΑ:ΨΒΛΜΩΡ6-ΓΞ0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα  18/11/2014

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:  53448

     ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                              

                                                                                   

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

    Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική -φανερή- προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου-Αναψυκτηρίου 60 τ.μ και του περιβάλλοντα χώρου 200 τ.μ, στο Πάρκο Μελανοφρύδη στην Πτολεμαίδα.

   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας στις 5/12/2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ.

   Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τα έξι (6) χρόνια.

   Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 200 ευρώ/μηνιαίως.

  

Για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη δημοπρασία θα πρέπει:

1.   Να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το 10% του ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος, ήτοι 240 ευρώ .

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 

   Για περισσότερες  πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σιταρίδης Ιωάννης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2463350110.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε 19-11-14 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ :18/11/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 53313                                                   

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού    διαγωνισμού

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ     με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια  ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις υπηρεσίας του δήμου και των νομικών προσώπων   συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 121.799,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα(25ης Μαρτίου 15) , στις 10/12/2014 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 11.00π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενεργείας 09/12/2014.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επί του συνόλου ή ανά ομάδα  για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τέσσερις (4) μήνες  τουλάχιστον από την ημέρα του διαγωνισμού.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τα συνημμένα παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας: 25ης Μαρτίου 15, ΤΚ: 50200 από την αρμόδια υπάλληλο : Π.Κεσίδου , τηλέφ: 2463350113, e-mail : grprom@ptolemaida.gr.  Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

αναρτήθηκε 18-11-14 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ :18/11/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  53312                                                  

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού    διαγωνισμού

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΤΟΣ (ΦΡΕΣΚΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ     με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια  γάλατος (φρέσκου) για τους δικαιούχους υπαλλήλους του δήμου και των νομικών προσώπων   συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 72.602,50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα(25ης Μαρτίου 15) , στις 15/12/2014 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10.00π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενεργείας 15/12/2014.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επί του συνόλου ή ανά ομάδα  για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί  ένα (1) μήνα τουλάχιστον μετά την λήξη του χρόνου  ισχύος της προσφοράς , της παρούσας διακήρυξης   .

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τα συνημμένα παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας: 25ης Μαρτίου 15, ΤΚ: 50200 από την αρμόδια υπάλληλο : Π.Κεσίδου , τηλέφ: 2463350113, e-mail : grprom@ptolemaida.gr.  Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

αναρτήθηκε 18-11-14 


 

ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 στην Αθήνα με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Κωνσταντίνο Πανταζή  όπου παρέστησαν ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς και η Βουλευτής Π.Ε. Κοζάνης Ραχήλ Μακρή και κατόπιν τηλεφωνικών παρεμβάσεων του Υφυπουργού Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλου και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Πάρι Κουκουλόπουλου, μετά από ανάλυση της αναγκαιότητας παραμονής του Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας Πτολεμαΐδας , δόθηκε η διαβεβαίωση από τον κ. Πανταζή  ότι το εν λόγο Γραφείο θα λειτουργήσει ως « Αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας Πτολεμαΐδας », ενώ θα ακολουθήσει και η σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας .

Να σημειωθεί ότι στην παραπάνω συνάντηση είχαν κληθεί όλοι οι Βουλευτές της Π.Ε. Κοζάνης, που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να παραστούν.      

αναρτήθηκε 13-11-14 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 11/11/2014
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 165

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης 3.000€ από τον Δήμο Εορδαίας για την κάλυψη μέρους των εξόδων της μαθητικής ρομποτικής ομάδας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην World Robot Olympiad 2014

2.    Αίτημα της Καραΐσκου Διαμαντούλας για αναπροσαρμογή του μισθώματος του κυλικείου του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

3.    Αποδοχή παραίτησης για λόγους υγείας από τη σύμβαση του κυλικείου του Γυμνασίου Ανατολικού

4.    Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου Πτολεμαΐδας για τρία έτη

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 


ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Σήμερα στις …………… ημέρα ……….. και ώρα ……. π.μ. ο υπογεγραμμένος Αριστερίδης Ιωάννης Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής έδωσα την υπ’ αρίθ. 165/11-11-2014 έγγραφη πρόσκληση στον……………………………………………………. για συνεδρίαση της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

 

 

Ο ΕΠΙΔΟΥΣ                                                                           Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ

 

 

αναρτήθηκε 12-11-14 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ :11/11/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:52273                                                    

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού    διαγωνισμού

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ     με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια    αναλωσίμων ειδών γραφικής ύλης για τις υπηρεσίας του δήμου και των νομικών προσώπων   συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 121.799,10 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα(25ης Μαρτίου 15) , στις 03/12/2014 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 10.00π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενεργείας 02/12/2014.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) επί του συνόλου ή ανά ομάδα  για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα τουλάχιστον από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τα συνημμένα παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας: 25ης Μαρτίου 15, ΤΚ: 50200 από την αρμόδια υπάλληλο : Π.Κεσίδου , τηλέφ: 2463350113, e-mail : grprom@ptolemaida.gr.  Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο µε τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) .

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 αναρτήθηκε 11-11-14 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  10-11-14

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ: 52168

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Π  Ρ  Ο  Σ

                                              Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 14-11-2014 και ώρα 11:00 π.μ, για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της φύλαξης του χώρου των συνεργείων του Δήμου (Συνεργεία- υπηρεσία Καθαριότητας, Πρασίνου κ.λπ) που στεγάζονται στο χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.

2.    Ανάθεση εργασιών καθαρισμού του κυνοκομείου και περισυλλογής αδέσποτων ζώων.

3.    Άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων κατά της 337/2014 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

4.    Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού, της με ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου, του έργου: <<Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου του Δήμου Εορδαίας>>, προϋπολογισμού 335.000 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α).

 

        

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

αναρτήθηκε 10-11-14


 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ


 
  Η Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι εκδόσεις Κεντρί παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή με τίτλο «Εγχειρίδιο ανυπαρξίας» του Κωνσταντίνου Π.Πανίδη.
Την συλλογή  προλογίζει ο λογοτέχνης Κώστας Διαμαντίδης .
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 8.00 μ.μ. στο χώρο του Αναγνωστηρίου της Δ.Β.Π.

 αναρτήθηκε 10-11-14  

                                                            


                                                                                        

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα : 10-11 -2014

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             Αριθμ. Πρωτ. :  51972          

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   14  Νοεμβρίου  2014  ημέρα  Παρασκευή   και ώρα  6:00 μ..  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάργηση της επιθεώρησης Εργασίας.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

2.     Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ Τριμήνου του Πρ/σμού οικ. Έτους 2014.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

3.     Λήψη απόφασης για την ανάθεση της προμήθειας  ανταλλακτικών – Ελαστικών οχημάτων – μηχανημάτων έργου έτους 2014 με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

4.     Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Κοζάνης με διακριτικό τίτλο ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Θεοδοσιάδης

5.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική συνέλευση του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας περιόδου 1940-1945  « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ »

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Θεοδοσιάδης

6.     Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Θεοδοσιάδης

7.     Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Θεοδοσιάδης

8.     Ορισμός μέλους  Α/θμίου συμβουλίου επιθεώρησης, θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων.

Εισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

9.     Αποδοχή ένταξης της πράξης πρόσκλησης 59 του  ΕΠ « Ψηφιακή σύγκλιση 2007-2013 με τίτλο «Οδηγός Πόλης Δήμου Εορδαίας » Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 – Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2014

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

10.   Αποδοχή ποσού 270.000 €  από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 της ΠΔΜ   για την εκτέλεση  του έργου Συντήρηση συγκροτήματος 7ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προυπολογισμού – οικ. Έτους 2014.  και τρόπο εκτέλεσης έργου.( αριθμ. μελέτης 23/13)

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

11.   Αποδοχή ποσού 185.730,00 € από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ της ΠΔΜ για το έργο « Αγωνιστικός και Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικού συστήματος χρονομέτρησης και πίνακας Αποτελεσμάτων για το κλειστό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας . Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014– Τρόπος εκτέλεσης έργου (αριθμ. μελέτης 9/2014 )

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

12.   Αποδοχή ποσού  255,000,00 € από πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΕΠ της ΠΔΜ για το έργο Αντικατάσταση – επικεράμωσης & πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  του 8ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαΐδας . Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και  πρ/σμού οικ. Έτους 2014. Τρόπος εκτέλεσης έργου ( αριθμ μελέτης 10/2014 )

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

13.   Αποδοχή ποσού 59.040,00 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ της ΠΔΜ για το έργο  « Προμήθεια – Μεταφορά και εγκατάσταση Μονάδων Αιθουσών Διδασκαλίας Ελαφράς λυόμενης προκατασκευής Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2014. Τρόπος εκτέλεσης έργου ( αριθμ. μελέτης 11/2014 )                                                                                                                                                                             

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

14.   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

15.   Έγκριση ΑΠΕ του έργου « Ανακατασκευή πολιτιστικού κέντρου Τ.Δ. Καρυοχωρίου » Δήμου Αγίας Παρασκευής.- Παράταση έργου

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

16.    Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

17.    Παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου για αποθήκευση υλικών.

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης

18.   Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση σε διάφορες εκδηλώσεις ( Γουρονοχαρά στην Τ.Κ. Βλάστης & Μουρίκειος δρόμος  )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καίδης.

19.   Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

Οι Αντιδήμαρχοι : Κοσμάς Σιδηρόπουλος – Ιωάννης Τσοκτουρίδης.

20.   Κοπή δένδρου επί της οδού Μικράς Ασίας 62 στην Πτολεμαΐδα

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης

21.   Έγκριση καταστάσεων βοσκής έτους 2014 Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης.

22.   Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2014

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης

23.    Έγκριση συνδρομής του Δήμου Εορδαίας στην Ηλεκτρονική βάση Πληροφοριών  Νομοτέλεια.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης

24.   Έγκριση διενέργειας προμήθειας διαφόρων ειδών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης

25.   Έγκριση διενέργειας προμήθειας μεταλλικών κάδων απορριμμάτων  και προμήθεια ανταλλακτικών για κάδους απορριμμάτων..

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

26.   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για αυτ/τα του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

27.   Έγκριση αποφάσεων Σχολικής επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχ. Επ.: Ιωάννης Αριστερίδης.

28.    Έγκριση αποφάσεων ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ΝΠ Χρήστος  Κατσίνας.

29.   Ενημέρωση Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον απολογισμό τέλεσης εμποραπανύγηρης έτους 2014 στην Πτολεμαΐδα

Εισηγητής : Ο Δ.Σ. Χρήστος Κατσίνας.

30.   Εγκριση αποφάσεων ΚΕΔΕ

Εισηγητής Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ : Γεώργιος Σπενδαμίδης

 

                                                                   Ο Πρόεδρος ΔΣ

 

                                                             Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

αναρτήθηκε 10-11-14


 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης  και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Περδίκκα Φώτιος Κεμερλής σε συνεργασία με τις Αντιστασιακές Οργανώσεις της ΠΟΑΕΑ περιοχής Δυτικής Μακεδονίας:

Σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους 7 πεσόντες ΕΛΑΣίτες στη μάχη του Περδίκκα στις 11 Οκτωβρίου 1944, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2014 στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Περδίκκα, προ του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαμανίδης

Ο πρόεδρος του Τ.Σ. Περδίκκα

Φώτιος Κεμερλής

Οι Αντιστασιακές Οργανώσεις

της ΠΟΑΕΑ Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

11. Προσέλευση κοινού και Τοπικών Αρχών

11.10 Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης Περδίκκα

11.20 Χαιρετισμός του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη

11.30 Κύρια ομιλία από τον Πρόεδρο της ΠΟΑΕΑ Γρεβενών Νικόλαο Τσιάτα  

11.40 Απαγγελία ποιημάτων

11.45 Κατάθεση στεφάνων

11.50 Σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των πεσόντων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης

11.55 Πένθιμο εμβατήριο: Επέσατε θύματα αδέρφια μου εσείς…!

12.00 Εθνικός ύμνος

                                             ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Στις 11 Οκτωβρίου 1944 γερμανική διμοιρία τριάντα και πλέον ανδρών φεύγει από την Πτολεμαϊδα με στρατιωτική φάλαγγα και βαρύ οπλισμό για το Αμύνταιο. Έξω από τα στρατιωτικά μνημεία του Περδίκκα το απόσπασμα του Ηλία Ακριτίδη, καλά ταμπουρωμένο φύλαγε την περιοχή από τυχόν γερμανικές εχθροπραξίες σε βάρος του αμάχου πληθυσμού.

Οι Γερμανοί τους αντελήφθησαν και πριν προλάβουν να αντιδράσουν τα γερμανικά μυδράλια που κροτάλιζαν μανιασμένα γάζωσαν το λιοντάρι του Μεσοβούνου σκότωσαν τον Ηλία Ακριτίδη και τα έξι παλικάρια του. Όλα τα παιδιά της εορδαϊκής γης κείτονται νεκροί ως μάρτυρες της ηρωικής  Εθνικής Αντίστασης σε παρακείμενο χώρο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Περδίκκα χωρίς να προλάβουν να αναπνεύσουν έστω για λίγο τον ελεύθερο αέρα της πατρίδας τους.

Ήταν δε οι εξής:

Ηλίας Ακριτίδης ετών 27

Δημήτριος Μαυρίδης ετών 19

Μιχαήλ Παραστατίδης ετών 50

Γεώργιος Τσοπανίδης ετών 38

Γεώργιος Τριανταφυλλίδης ετών 23

Ιωάννης Αραμαδανίδης ετών 27

Όλοι από το ηρωικό και αιματοβαμμένο Μεσόβουνο

και ο αντιφασίστας Ιταλός στρατιώτης Mario.

 

αναρτήθηκε 07-11-14


 

Αθλητική Κολυμβητική        

Ακαδημία Δελφίνια Πτολεμαΐδας

Διευ/ση : Οικοτροφείου & Μανουηλάντων

                  Πτολεμαίδα

Τηλεφ: 2463080030 Fax 2463503785

E-MAIL:  delfiniaptolemaidas@cyta.gr                                         

 E-MAIL:  delfiniaptolemaidas@gmail.com                                                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

2014 – 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ.

 

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΙΝΑΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ

αναρτήθηκε 06-11-14


 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ << ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΤΣΙΡΟΥ>> ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΒΛΑΣΤΗ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

αναρτήθηκε 04-11-14


 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας Χρήστος Μπακάλης ευχαριστεί τον  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά  και την Περιφερειακή Σύμβουλο Μαρία  Καρυπίδου, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα σχετικά με τη διάθεση κλαδευτικού μηχανήματος προκειμένου να απαλλαχθούν  οι δρόμοι από τα περιττά κλαδιά , που εμποδίζουν την αορατότητα των οδηγών, αλλά και για την άμεση ηλεκτροδότηση του κόμβου Ανατολικού-Αγίου Χριστοφόρου. 

 

αναρτήθηκε 04-11-14


 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ

 

 

       

               Σύμφωνα με τον πρόσφατα  ψηφισθέντα Νόμο 4304/2014  παρέχεται η δυνατότητα στους                 

  υπόχρεους του Δήμου Εορδαίας να ρυθμίσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

                       Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τους οφειλέτες, οι οποίοι  έχουν την δυνατότητα, είτε να εξο

  φλήσουν την οφειλή  ΕΦΑΠΑΞ  απαλλαγμένοι από πρόστιμα και προσαυξήσεις, είτε να μειώσουν το ο

  φειλόμενο ποσό με την έκπτωση σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, ανάλογα με το ποσό οφειλής και τον α

  ριθμό των δόσεων.

                        Πιο συγκεκριμμένα:

 

                       Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν 4304/2014  , ρυθμίζονται πάσης φύσεως

 ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και 30/10/2014.

                       Για την υπαγωγή στην  ρύθμιση  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  υποβολή  αίτησης του οφειλέτη το αργότε

  ρο μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

           

 

                        Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

 

 

Α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009.

 

                Ρυθμίζονται σε 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης 150 €, ΧΩΡΙΣ  ΤΗΝ ΚΑΤΑ

ΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ  &  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ και στην περίπτωση της ΕΦΑΠΑΞ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ  ολο

κλήρου του  ποσού οφειλής , γίνεται ΕΚΠΤΩΣΗ 10%  ΕΠΆΥΤΗΣ.

 

 

 

 

Β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010  και μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014.

                

                  Ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ,  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό  (100%)  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις

 εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00  ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24)δόσεις, με απαλλαγή κατά  ποσοστό ογδόντα

τοις εκατό  (80%)από τις κατά  Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και  των προστίμων και  

υπό την  προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01  ευρώ μέχρι 10.000,00  ευρώ σε  σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κα

τά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από  10.000,01 ευρώ μέχρι  20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο(72)δόσεις με απαλλαγή κα

τά ποσοστό  τριάντα τοις εκατό(30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για  οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό(100)δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις

 εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

               

 

                  Είναι  δυνατή η καταβολή  των οφειλών σε  λιγότερες  των ανωτέρω προβλεπόμενων  δόσεων

 ύστερα από σχετική αίτηση  του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής , οι οποίες  υπολογίζονται με  βάση  το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας κατά  την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, (σήμερα 0,05%)  πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως  υπολογισμένο,  το οποίο και παραμένει  σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

             

 

                 Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη παρούσα ρύθμιση:

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,

β) οφειλές υπαγόμενες  σε  καθεστώς  ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δό

σεις…»(π.χ. εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το π.δ.5/86).

                

                 Σκοπός των ως άνω  διατάξεων  είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών  είσπραξης των ληξιπρό

θεσμων οφειλών προς δήμους και για αυτό  παρέχονται σημαντικά κίνητρα - διευκολύνσεις  προς τους οφειλέτες για την άμεση και συστηματική εξόφληση των οφειλών τους .

                 Για το  σκοπό  αυτό, καλούμε  όλους τους δημότες  και  μη, που έχουν οφειλές προς το Δήμο Εορδαίας, να απευθυνθούν στην Ταμειακή Υπηρεσία (τηλ. 2463-3 -50160 ) του Δήμου Εορδαίας για να ενημερωθούν και  να επωφεληθούν της δυνατότητας που παρέχεται να ρυθμίσουν ευνοϊκά για αυτούς 

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

αναρτήθηκε 31-10-14


 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: «ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιάδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά του ποσού των 1000,00 € .

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   
ΜΠΑΜΠΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

                                                                           

αναρτήθηκε 30-10-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  27-10-2014

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:  49997

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π  Ρ  Ο  Σ

                                              Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου  2014  και ώρα  11.00 π.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1)    Kατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου, στο Πάρκο Μελανοφρύδη.

2)    Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση εργασίας σε Γιατρό Εργασίας, βάσει των διατάξεων του ν.3850/2010, μετά την λήξη της ισχύουσας σύμβασης.

3)    Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας, του έργου ΄΄Αντικατάσταση Αλεξικέραυνου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΄΄.

4)    Έκθεση απολογιστικών στοιχείων Γ΄Τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας Οικονομικού Έτους 2014, για την υποβολή τους  προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

5)    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, της προμήθειας ΄΄ Ανταλλακτικών-ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου έτους 2014΄΄.

6)    Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αρίθμ 48644/17-10-14 αίτησης παράτασης, για την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σχετικής με την προμήθεια ΄΄Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Εορδαίας΄΄.   

7)    Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και της άσκησης ενδίκων μέσων, κατά των υπ΄αρίθμ 362,363,364/2014 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και κατά των κατασχετηρίων εις χείρας Τραπέζης Πειραιώς.

8)    Πρόσληψη Δικαστικού Επιμελητή και ψήφιση πίστωσης, για την επίδοση σχετικών με την άσκηση ενδίκων μέσων, κατά των υπ΄αρίθμ 362,363,364/2014 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και κατά των κατασχετηρίων εις χείρας Τραπέζης Πειραιώς.

9)    Τροποποιήσεις προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014.

10) Ψηφίσεις πιστώσεων.

                                                                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

           αναρτήθηκε 27-10-1


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                          

                                                                         Πτολεμαίδα 21/10/14

                                                   Αρ. Πρωτ: 49308   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη αντικατάστασης του Τακτικού μέλους κας. Αλεζίδου Πολυξένης που με την ενδοδημοτική κινητικότητα δεν εργάζεται πλέον στον Δήμο μας, για την  Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του Π.Δ/τος 28/80 – άρθρου 273 Ν.3463/2006.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου   την Παρασκευή  24-10-2014  ώρα 10.30 ,  θα διεξάγει κλήρωση για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της ανωτέρω Επιτροπής.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της έδρας του Δήμου.

 Ο Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών

Υπηρεσιών

                                                         

 Τσίπρας Δημήτριος

 

 αναρτήθηκε 23-10-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                           

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                             

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΛ.: 2436022857

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

   Όσοι αμπελοκαλλιεργητές χρειάζονται βεβαίωση για την άδεια απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου παρακαλούνται να προσέρχονται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ( Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής ) του Δήμου Εορδαίας στα γραφεία μας στο 1ο χλμ. Πτολ/δας- Ασβεστόπετρας (πρώην Στρατόπεδο) για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις  29-10-2014 μέχρι 30-12-2014.

  Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας θα εκδίδει την σχετική βεβαίωση μόνο των αμπελουργών των οποίων οι αμπελώνες τους καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός(1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται με οποιαδήποτε μορφή στο εμπόριο. Αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής.

  Επίσης βεβαίωση μπορούν να πάρουν από την υπηρεσία μας όσοι επιθυμούν για ένα (1) στρέμμα αμπέλου αν και έχουν περισσότερα.

   Όλοι οι άλλοι αμπελουργοί – που έχουν έκταση μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος – θα απευθύνονται για την σχετική βεβαίωση στο γραφείο 24 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι εν λόγω αμπελουργοί για να λάβουν την βεβαίωση είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά για το 2014 δηλώσεις συγκομιδής , μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ. Α.Α.Τ.) www.minagric.gr (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ >> ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ). Η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Συγκομιδής λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2014, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

  Όσοι παραγωγοί δεν κατέχουν λογαριασμό στις ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή, ώστε να τους σταλεί στο e-mail που δήλωσαν ο προσωπικός κωδικός με τον οποίο θα μπουν στην εφαρμογή για την δήλωση συγκομιδής σταφυλιών. (Σχετικά έγγραφα, το 3326/99721/01-08-2014 του Υπ.Α.Α.Τ./Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών και το δελτίο Τύπου της 17-10-2014 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2463022857, 2461351368, 2461351431 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1.    Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία )

2.    Έγγραφα που αποδεικνύουν την εγγραφή των αμπελώνων του στο Αμπελουργικό Μητρώο.

3.    Αντίγραφο του ΟΣΔΕ στο οποίο να φαίνεται το αμπέλι.

4.    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την καλλιέργεια αμπελιού.

5.    Ταυτότητα και ΑΦΜ απαραίτητα.

                                      

ΠΤΟΛ/ΔΑ 23/10/2014             

                                         

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 αναρτήθηκε 23-10-14