Συμβεβλημένοι
ΙατροίΒΛΑΣΤΗ

Τοπική Κοινότητα Βλάστης 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

                                                                                                             

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 

 

    Η  παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί σημείο συνάντησης των αγώνων όλων των γυναικών.

    Η θέση της γυναίκας στην Ελληνική  κοινωνία έχει αλλάξει ριζικά καθώς η συμβολή της είναι πρωταρχική στο πνευματικό ,πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

    Στην οικογένεια , στην εργασία ,στην εκπαίδευση , στην πολιτική και κοινωνική ζωή η γυναίκα πήρε τη θέση που της ανήκε , ενώ μέσα από τους αγώνες της πέτυχε τη διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας και αντίληψης του ρόλου των δύο φύλων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων.

    Η γυναίκα μητέρα, εργαζόμενη, νοικοκυρά,  διανοούμενη ή  αγρότισσα, είναι το πρόσωπο στην ύπαρξη του οποίου συναντώνται η ίδια η ζωή και η δημιουργία.

    Είναι βέβαιο ότι οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής μας θέλουν την Ελληνίδα  γυναίκα στην πρώτη γραμμή με πρωταγωνιστικό ρόλο, για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας μας.          

 

αναρτήθηκε  06-03-2015


 

Πτολεμαϊδα 03/03/2015

                                                                                        Αριθμ.πρωτ:9037

                                                                   ΑΔΑ:7ΜΙΕΩΡ6-8ΛΒ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Aρ.μελ.1/2014

ΕΡΓΟ:

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH:

 

«Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

 

 

ΕΑΠ 2007-2011 &

ΣΑΕ 571 ΠΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος  Εορδαίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»,με προϋπολογισμό 150.000,00 Ευρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

·         ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας (Διακήρυξη ΤΥΠΟΣ Β, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, μέχρι και την Πέμπτη 26/03/2015.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο και FAX :2463350110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Σιταρίδης Ιωάννης.  Για τεχνικές διευκρινίσεις αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, τηλ. 2463027066.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

               Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014, (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.439,03 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.  Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, καθώς θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή ύστερα από αίτησή τους.

7.Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

                                                   Ο Δήμαρχος

 

 

                                                      Σάββας Ζαμανίδης

αναρτήθηκε  04-03-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 4-3-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 9317

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                        

 

 

   ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 4-3-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά :

 

1)    Εξέταση της ένστασης κατά της υπ’αριθμ 6269/2015 διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας.

2)    Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας, ορισμός αναδόχου.

3)  Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, ορισμός αναδόχου.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, απαιτείται η άμεση ασφάλιση των οχημάτων ( απορριμματοφόρα κλπ) των οποίων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια λήγουν, για λόγους δημόσιας υγιεινής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την άμεση φύλαξη των δημοτικών εγκαταστάσεων για την αποτροπή φαινόμενων κλοπής.

 

 

                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  04-03-2015


 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ 

 

    Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση των Δημάρχων Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη  και Νέστου Ευάγγελου Τσομπανόπουλου , που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δημαρχείο Πτολεμαΐδας .  

    Μεταξύ των δύο Δημάρχων υπήρξε ανταλλαγή τεχνογνωσίας ,σχετικά με την αστική και εξωαστική  εφαρμογή της τηλεθέρμανσης, ενώ εξετάστηκε και το ενδεχόμενο κοινών διεκδικήσεων για την ένταξη στο ΕΣΠΑ νέων πρωτοποριακών έργων.

    «Με πολύ μεγάλη χαρά υποδέχθηκα τον συνάδελφο Δήμαρχο Νέστου ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή μας προκειμένου να ενημερωθεί , για την εφαρμογή της τηλεθέρμανσης αξιοποιώντας την Γεωθερμία καταρχήν για αγροτική χρήση και στη συνέχεια για αστική» επεσήμανε ο κ. Ζαμανίδης, τονίζοντας ότι η εφαρμογή της τηλεθέρμανσης για εξωαστική χρήση θα ήταν σημαντική και για τον Δήμο Εορδαίας , ενώ θα καταβληθούν  οι ανάλογες προσπάθειες διεκδίκησης του έργου.  

    Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νέστου εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη θερμή υποδοχή και την πλήρη ενημέρωση από τον Δήμαρχο Εορδαίας, αναφορικά μα τα οφέλη και τις εφαρμογές  της τηλεθέρμανσης, ενώ αναφερόμενος στο υπό εξέλιξη έργο του Δήμου του  που βασίζεται στην Γεωθερμία , διευκρίνησε ότι θα παραδοθεί έως το τέλος του έτους , θα αφορά μόνο τους αγρότες για τις καλλιέργειές τους και στη συνέχεια θα εξεταστούν οι τρόποι σύνδεσης της αστική περιοχής ,με το έργο.  

    Οι δύο πλευρές επισφραγίζοντας την έναρξη της συνεργασίας τους και εφαρμόζοντας το «Η ισχύς εν τη ενώσει» αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα, ενώ ακολούθησε η ξενάγηση του Δημάρχου και των στελεχών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου στα Γραφεία και στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας , από τον Πρόεδρο Γεώργιο Κάλφα και τα στελέχη της Επιχείρησης.              

αναρτήθηκε  26-02-2015


 

ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ

 

     Την ανατροπή της απόφασης του Εφετείου σχετικά με το τίμημα των απαλλοτριώσεων της Μαυροπηγής, θα ζητήσει στην συνάντησή του με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό , ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης.

    Πρόκειται για μία σημαντική συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ώρα 4 το απόγευμα στην Αθήνα , όπου θα κληθούν να παραστούν και τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα της οποίας επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος.   

    «Θα επιδιώξουμε εξωδικαστικό συμβιβασμό , ώστε να επανέλθουμε στις αρχικές τιμές αποζημίωσης  αναφορικά με τις απαλλοτριώσεις της  Μαυροπηγής από τη ΔΕΗ, εφόσον  όμως δεν αποδώσει η προσπάθεια αυτή υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που προβλέπει τις επόμενες κινήσεις τις οποίες θα ακολουθήσουμε κατά γράμμα και αφορούν τη Νομοθετική ρύθμιση για τη  λύση του προβλήματος που εάν και αυτή δεν καρποφορήσει τότε τα    ένδικα μέσα αποτελούν μονόδρομο» επεσήμανε ο κ. Ζαμανίδης.    

αvaρτήθηκε  26-02-2015


 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

 

   Επίσκεψη στην Λαϊκή  Αγορά της  Πτολεμαΐδας πραγματοποίησε την Τετάρτη ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης , συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Μάρκο Βύρλιο , προκειμένου να διαπιστώσει, ιδίοις όμμασι, τα προβλήματα που απασχολούν τη λειτουργία της.  

    Ο κ. Ζαμανίδης, αφού προηγήθηκαν οι συναντήσεις του με τους εκπροσώπους όλων των παραγωγικών ομάδων  που δραστηριοποιούνται στην Λαϊκή Αγορά , επισκέφθηκε ο ίδιος  τους χώρους στο σύνολό τους ,συνομίλησε  εκ νέου με τους εκθέτες αλλά και με τους καταναλωτές τονίζοντας ότι και την επόμενη Τετάρτη θα βρίσκεται στον χώρο , ώστε να μπορεί να σχηματίσει μία πλήρη εικόνα όλων των ζητημάτων ,που αφορούν τον θεσμό.  

    Σκοπός μας είναι να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά με την σωστή χωροθέτηση και  την βελτίωση των υφισταμένων συνθηκών , προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία αλλά και η αναβάθμιση της εικόνας της ιστορικής Λαϊκής Αγοράς της Πτολεμαΐδας. 

   Επί πλέον ο Δήμαρχος ανακοίνωσε  ότι σε λίγες μέρες ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης στις δημόσιες τουαλέτες του Εμπορικού Πολύκεντρου.      

 

 

αvaρτήθηκε  26-02-2015


 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

 

        Την Κυριακή 1 Μαρτίου και ώρα 12π.μ.στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδας του Δήμου Εορδαίας θα πραγματοποιηθεί Λαϊκή Συνέλευση, για το θέμα της μετεγκατάστασης των Αναργύρων.          

 

αvaρτήθηκε  26-02-2015


 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ

 

     Με τον Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη θα συναντηθεί, την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα Εορδαίας , ο Δήμαρχος Νέστου Ευάγγελος Τσομπανόπουλος .

     Η επίσκεψη  έχει ενημερωτικό χαρακτήρα καθώς ο κ. Τσομπανόπουλος αποβλέποντας στην αξιοποίηση του Γεωθερμικού Δυναμικού  του Δήμου Νέστου, θα ξεναγηθεί από τον κ. Ζαμανίδη στις εγκαταστάσεις του πρωτοποριακού έργου της Τηλεθέρμανσης.   

αvaρτήθηκε  25-02-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 19/02/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 80

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/02/2015 και ώρα 12:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014

2.    Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης κυλικείου 3ου Δημοτικού Σχολείου

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

αvaρτήθηκε  20-02-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 19/02/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 32

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/02/2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2014

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

 

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αvaρτήθηκε  20-02-2015


 

                                                                         ΑΔΑ:ΩΘΩΛΩΡ6-25Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα  18/02/2015

     ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:  7142

     ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                              

                                                                                                

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

       Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε πλειοδοτική-φανερή-προφορική- δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 83/2015 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 24/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από τη δυτική είσοδο του Παλιού Πάρκου προς τη δημοτική βιβλιοθήκη, για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών, στην Πτολεμαίδα.

 

   Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας στις 03/03/2015  ημέρα Τρίτη και ώρα  13:00 μ.μ.

   Η διάρκεια της μίσθωσης είναι τα τρία (3) χρόνια.

   Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 48,65ευρώ/τ.μ. ετησίως.

  

             Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω:

 

1)   Εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό δέκα  επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς για ένα έτος,  αναγνωρισμένης Τράπεζας η βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασίας ή απ’ αυτόν που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, για κάθε τμήμα που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να συμμετέχουν.

2)   O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης

3)   Βεβαίωση μη οφειλής από το Ταμείο του  Δήμου του  ί δ ι ο υ  και του ε γ γ υ η τ ή   τ ου.

4)   Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ιδίου και του εγγυητή του.

 

             Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ετησίως εφάπαξ το αργότερο μέχρι 31 Μαϊου κάθε έτους, ενώ για   τον   πρώτο χρόνο θα καταβληθεί αμέσως με την υπογραφή του συμφωνητικού.

   Για περισσότερες  πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σιταρίδης Ιωάννης, τηλέφωνο επικοινωνίας 2463350110.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

 


 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ 2015-2019

 

    Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Εορδαίας, την Δευτέρα16 Φεβρουαρίου 2015 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν και να διαμορφωθούν οι σχετικές προτάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα. 

    Εισηγούμενος το πρώτο θέμα, που ήταν η «Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης»  ο Πρόεδρός της και Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης, διευκρίνησε καταρχήν αναφορικά με τον κανονισμό της ότι συνάδει σχεδόν με όλα τα καταστατικά θεσμικών οργάνων , τονίζοντας πως ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβουλευτικός καθώς πρόκειται για ένα όργανο το οποίο καταγράφει και στέλνει στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις προτάσεις, έχοντας εισηγητικό χαρακτήρα.

    Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τόσο από τον Προεδρεύοντα, όσο και από τα μέλη της Επιτροπής στο δεύτερο θέμα που αφορούσε το «Πρόγραμμα δράσης του Δήμου Εορδαίας για την  5ετία 2015-2019», που είναι προϊόν μελέτης και εργασίας του Γραφείου Προγραμματισμού.

Πρόκειται για ένα σημαντικό Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου με αναπτυξιακή προοπτική  τους βασικούς άξονες του οποίου, παρουσίασε συνοπτικά  ο κ. Ζαμανίδης τονίζοντας :

« Το πρώτο στοιχείο είναι ο ενεργειακός χαρακτήρας της περιοχής , που θέλουμε ως Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού  να διατηρήσουμε εδώ και χρόνια με διαφορετικούς τρόπους , με την στήριξη του λιγνίτη και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Η  δεύτερη αναπτυξιακή κατεύθυνση είναι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος μπαίνει πλέον σε νέα τροχιά για πολλές περιοχές της Εορδαίας με τον Δήμο να έχει ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι όλα εξαρτώνται από την Κεντρική Αγροτική Πολιτική.

Το τρίτο στοιχείο στο οποίο πρέπει να δοθεί βαρύτητα είναι η ανάπτυξη των  Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού πέραν του Βιομηχανικού , που όμως  δεν έχει προωθηθεί κατάλληλα και θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ σε νέα βάση, ενώ στις εναλλακτικές μορφές  τουρισμού μπορούν να συμπεριληφθούν ο Αθλητικός, ο Θρησκευτικός, ο Αρχαιολογικός κ.ά.».

Επί πλέον ο κ. Ζαμανίδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε σοβαρά ζητήματα όπως : Απόδοση εδαφών, οδικών υποδομών , φορέων υγείας-πρόνοιας, προσβασιμότητας, πολιτιστικών και πολιτισμικών δράσεων, θεμάτων της καθημερινότητας κ.λ.π.  

Καταλήγοντας στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Εορδαίας επεσήμανε ότι: « Για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται να είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ολοκληρωμένο περιλαμβάνοντας όσα οραματιζόμαστε και θέλουμε εμείς για τον Δήμο μας , ενώ πέρα από τις  τρεις αυτές  αναπτυξιακές κατευθύνσεις  οτιδήποτε  άλλο μπορεί να βοηθήσει, θα τεθεί σε διαβούλευση».   

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν και οι προτάσεις, που κατατέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής τα οποία πήραν το λόγο, ενώ κλείνοντας τις εργασίες της συνεδρίασης ο κ. Ζαμανίδης τόνισε ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης αποφάσισε ομόφωνα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση  το Επιχειρησιακό Σχέδιο και στην επόμενη συνεδρίαση να οριστικοποιηθούν το «ερωτηματολόγιο» και ο χρόνος διαβούλευσης.                               

αvaρτήθηκε  17-02-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Πτολεμαΐδα 12/02/2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Γραφείο Μητρώου Αρρένων & Στρατολογίας

Πληροφορίες : Μελκοπούλου Ιωάννα

Τηλέφωνο: 2463 3 50145

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

 

Όλοι οι άρρενες γεννηθέντες το έτος 1999  που διαμένουν στον Δήμο μας και στις Τοπικές του Κοινότητες και είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα αρρένων του διευρυμένου Δήμου Εορδαίας, πρώην Δήμος Πτολεμαΐδας και πρώην Δήμοι Αγίας Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου και κοινότητα Βλάστης είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο Δημαρχείο Εορδαίας, γραφείο μητρώου αρρένων & στρατολογίας ή στα δημαρχεία των δημοτικών ενοτήτων ή στην γραμματεία του σχολείου που φοιτούν να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι στρατολογικοί πίνακες μέχρι την Τρίτη 30 Μαρτίου 2015.

Απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση του πίνακα είναι: η διεύθυνση κατοικίας, οι γραμματικές γνώσεις και το τηλέφωνο τους.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Ζαμανίδης Σάββας

αvaρτήθηκε  17-02-2015

 


 

ΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΩΝ «ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

 

      Ο Δήμος Εορδαίας φιλοξένησε το διήμερο 14 και 15 Φεβρουαρίου 2015 τους «Γιατρούς του Κόσμου», οι οποίοι στο πλαίσιο υλοποίησης  του προγράμματος δωρεάν  ιατρικής φροντίδας παιδιών που έχουν ανάγκη, εγκατέστησαν την κινητή Παιδιατρική και Οδοντιατρική Μονάδα στο Γραφείο εθελοντισμού του Δήμου, εξετάζοντας παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών από την ευρύτερη περιοχή.  

      «Στόχος μας είναι ο έλεγχος, η πρόληψη, η φροντίδα, η αγωγή υγείας, η εμβολιαστική κάλυψη και η δωρεάν φαρμακευτική αγωγή» διευκρίνησε η επικεφαλής της ιατρικής ομάδας Παιδίατρος   Μίνα Προβατά, προσθέτοντας ότι η κατάσταση των παιδιών που εξετάστηκαν ήταν αρκετά καλή και μόνο σε κάποιες περιπτώσεις χρειάσθηκε συμπληρωματικός εμβολιασμός.  

      Οδοντιατρικά πολύ καλά βρήκε  τα περισσότερα παιδιά, που εξέτασε η Παιδοοδοντίατρος της Ιατρικής Ομάδας η οποία συνέστησε στους γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά του να βουρτσίζουν καθημερινά τα δόντια τους, να προσέχουν τη διατροφή τους χωρίς πολλά γλυκά και να υιοθετήσουν τον ετήσιο οδοντιατρικό έλεγχο.

   Ο Δήμος Εορδαίας ευχαρίστησε τους «Γιατρούς του Κόσμου» για την παρουσία τους στην Πτολεμαΐδα και  την προσφορά τους στα παιδιά της περιοχής , αλλά  και για την άριστη συνεργασία που ανοίγει νέο δίαυλο επικοινωνίας .      

    

αvaρτήθηκε  16-02-2015


 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΑ «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

        Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης συγχαίρει θερμά την αγωνιστική Ομάδα «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» Πτολεμαΐδας για τα 31 μετάλλια (5 χρυσά, 14 αργυρά και 12 χάλκινα), που κατέκτησε στο χειμερινό πρωτάθλημα κολύμβησης Βορείου Ελλάδος προβάλλοντας για μία ακόμα φορά τον τόπο.

Ο κ. Ζαμανίδης εύχεται στους αθλητές και στους προπονητές τους «πάντα επιτυχίες» τονίζοντας ότι η φετινή μεγάλη συγκομιδή κυπέλλων αποτελεί το καλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουν, ανεβάζοντας τον πήχη ψηλότερα.      

αvaρτήθηκε  16-02-2015


 

ΜΙΑ   ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Με απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, για αύριο Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 τα Σχολεία όλων των βαθμίδων και οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Εορδαίας  θα λειτουργήσουν κατά  μία διδακτική ώρα αργότερα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή . 

αvaρτήθηκε  12-02-2015


 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

αvaρτήθηκε  12-02-2015


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

αvaρτήθηκε  12-02-2015


 

ΚΑΤΑ  ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ  ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Με απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, για αύριο Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 τα Σχολεία όλων των βαθμίδων και οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Εορδαίας  θα λειτουργήσουν κατά  μία διδακτική ώρα αργότερα, λόγω των συνεχιζόμενων χαμηλών θερμοκρασιών . 

 

 

αvaρτήθηκε  11-02-2015


 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Εορδαίας

   Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  του Δήμου Εορδαίας   η οποία  θα πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα  16  Φεβρουαρίου  2015 και ώρα 6:30 μ.μ. στην Πτολεμαΐδα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010   για συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων γνωμοδοτικού χαρακτήρα σχετικά με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης :

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο ΘΕΜΑ

  • Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο και την λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης

2ο ΘΕΜΑ

  • Πρόγραμμα δράσης του Δ. Εορδαίας για την 5ετία 2015-2019

 

Ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

Ο  Δήμαρχος

Ζαμανίδης Σάββας

αvaρτήθηκε  11-02-2015


 

ΟΙ « ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ , αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των παιδιών στην αυριανή κοινωνία , τα προβλήματα  και τις ανάγκες των παιδιών , υλοποιούν ειδικά μελετημένα προγράμματα με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.

Στο πλαίσιο αυτό , εντάσσεται η Κινητή Παιδο-οδοντιατρική Μονάδα «ΛΗΤΩ», ευγενική χορηγία της εταιρείας VODAFONE προς την οργάνωση και η οποία λειτουργεί για δέκατη χρονιά κυρίως με εθελοντές, που επιθυμούν να προσφέρουν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες σε όσους τις έχουν ανάγκη.

Η Κινητή Παιδιατρική Μονάδα σε συνεργασία με το Δήμο Εορδαίας     θα βρεθεί το διήμερο 14 και 15 Φεβρουαρίου 2015 κοντά στα παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών , που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίας :

-Δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη ,διαγνωστικό έλεγχο, οδοντιατρικό έλεγχο και παρακολούθηση.

-Δωρεάν φαρμακευτική αγωγή με την παροχή βασικών παιδιατρικών φαρμάκων.

-Προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας.

-Εμβολιαστική κάλυψη στα ανασφάλιστα παιδιά.

Οι συγκεκριμένες εξετάσεις και η ενημέρωση των κηδεμόνων των παιδιών θα πραγματοποιούνται το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου  στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Εορδαίας(Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας), από τις 9 το πρωί  μέχρι τις 2 το μεσημέρι .         

αvaρτήθηκε  11-02-2015


 

ΚΑΤΑ  ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΥΡΙΟ  ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Με απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, για αύριο Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 τα Σχολεία όλων των βαθμίδων και οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Εορδαίας  θα λειτουργήσουν κατά  μία διδακτική ώρα αργότερα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 

αvaρτήθηκε  10-02-2015


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ

 

  Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης συγχαίρει θερμά την συντοπίτισσα Αθλήτρια του Α.Μ.Γ. Ομίλου «Εορδαϊκή Δύναμη» Γραμματική Χριστίδου , η οποία κατέκτησε την 3η θέση στο Παγκόσμιο Τουρνουά TAE-KWON-DO, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ντουμπάι.

    Η αναγνώριση των προσπαθειών της αθλήτριάς μας, δίνει προοπτική σε όλα τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ενώ τέτοιες επιτυχίες κάνουν γνωστό τον τόπο μας σε διεθνές επίπεδο. Συγχαρητήρια για άλλη μία φορά  στην Γραμματική και στον προπονητή της Χρήστο Χριστίδη.   

 

αvaρτήθηκε  10-02-2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου) για την προμήθεια

« ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ »

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Εορδαίας θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας « Ανταλλακτικών – Ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου » σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 417/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 82.482,48€ .

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

αvaρτήθηκε  10-02-2015


 

ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ  ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Με απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, για αύριο Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 κλειστά θα παραμείνουν   τα Σχολεία όλων των βαθμίδων(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Εορδαίας,   λόγω των συνεχιζόμενων αντίξοων  καιρικών φαινομένων και των χαμηλών θερμοκρασιών.   

 

αvaρτήθηκε  09-02-2015


 

ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣΜε απόφαση του Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη, για αύριο Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015 τα Σχολεία όλων των βαθμίδων(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί) του Δήμου Εορδαίας θα λειτουργήσουν κατά μία διδακτική ώρα αργότερα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

αvaρτήθηκε  08-02-2015    22:53


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 12ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαίδα 05/02/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 68

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Τηλ 24633050120

Πληροφορίες: κα. Καλλού Ντόρα

 

Η  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 12ου Δημοτικού Σχολείου στις 10 Μαρτίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ. 24630-28266, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.             

 

Πτολεμαΐδα 05/02/2015

Ο Πρόεδρος

Αριστερίδης Ιωάννης

αvaρτήθηκε  06-02-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 29/01/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 22

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας»

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04/02/2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ανάθεση εργασιών επισκευής σε αίθουσα του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας

2.    Έγκριση σύστασης Σχολικής Κοινότητας Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

3.    Έγκριση τριετούς παράτασης στην σύμβαση μίσθωσης κυλικείου 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

αvaρτήθηκε  02-02-2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πτολεμαΐδα:2-2-2015  Αριθ.Πρωτ: 4641

      Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» , με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με την 442/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , την 442/2014 και 14/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την 4637/2-2-2015 απόφαση Δημάρχου διενέργειας της προμήθειας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

αvaρτήθηκε  02-02-2015


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πτολεμαΐδα:2-2-2015  Αριθ.Πρωτ: 4644

 

      Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο μελέτης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100lt» , με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με την 441/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , την 442/2014 και 14/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την 4639/2-2-2015 απόφαση Δημάρχου διενέργειας της προμήθειας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100lt

αvaρτήθηκε  02-02-2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πτολεμαΐδα:2-2-2015  Αριθ.Πρωτ: 4642

 

      Ο Δήμος Εορδαίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ» , με την διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης από τον Δήμαρχο , σύμφωνα με την 155/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , την 310/2014 και 14/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και την 4638/2-2-2015 απόφαση Δημάρχου διενέργειας της προμήθειας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ

 

αvaρτήθηκε  02-02-2015


 

ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

 

    Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης τίμησε τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Εορδαίας παραθέτοντας δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του εορτασμού για τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών.

    Υποδεχόμενος τους προσκεκλημένους ο κ. Ζαμανίδης τους  ευχήθηκε υγεία και δύναμη για να συνεχίσουν την συμβολή τους στη μόρφωση και καλλιέργεια του πνεύματος των παιδιών, εξάρωντας το σημαντικό εκπαιδευτικό  έργο, που επιτελούν αλλά και την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

    Μιλώντας   ως εκπαιδευτικός ο Δήμαρχος Εορδαίας με αφορμή και τη νέα χρονιά τόνισε: «πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι οι εκπαιδευτικοί να γίνουμε περισσότερο παιδαγωγοί και λιγότερο εκπαιδευτές γιατί αυτό το οποίο  λείπει από την κοινωνία μας είναι η δημιουργία χαρακτήρων, που θα αλλάξουν τα δεδομένα για έναν κόσμο καλύτερο».

   Αναφερόμενος στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Εορδαίας ο κ. Ζαμανίδης επεσήμανε ότι δόθηκε βαρύτητα στις συνθήκες λειτουργίας των υπαρχουσών δομών, ενώ επιδιώκεται η δημιουργία και νέων Σχολείων με την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης.

   Η έκπληξη όμως για τον Δήμαρχο Εορδαίας ήρθε από τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Πτολεμαίδας ,όπου και ο ίδιος υπηρέτησε, οι οποίοι συνοδευόμενοι από την Διευθύντρια και τους Καθηγητές τους παρουσίασαν ένα υπέροχο έργο –αφιέρωμα στο βίο και  στις διδαχές των Τριών Ιεραρχών.

   Στα διαχρονικά μηνύματα των τιμωμένων Αγίων αναφέρθηκε και ο κ. Ζαμανίδης συγχαίροντας τους συντελεστές της εκδήλωσης ,ενώ απευθυνόμενος στα παιδιά τα ευχαρίστησε για την έκπληξη ,που του επεφύλαξαν, τονίζοντας ότι: «Εσείς αποτελείται την ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο».        

     

Πτολεμαϊδα 30-01-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 29-1-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 4162

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Τρίτη 03/02/2015 και ώρα  12:30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

      1.Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Εορδαίας.

2      Εγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών φύλαξης – ασφάλειας χώρων Δήμου Εορδαίας.

3      Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για εγκατάσταση & λειτουργία μηχανοκίνητων – ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών .

4      Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια « Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικού  Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακας αποτελεσμάτων για το Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας» , προϋπολογισμού 185.730,00 ευρώ.

5      Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια « Εξοπλισμός κτιρίου κέντρου διάσωσης – ανάδειξης και διάδοσης του πολιτισμού των Ελλήνων της Ανατολής», προϋπολογισμού 113.639,70 ευρώ.  

6      Έκθεση απολογιστικών στοιχείων Δ’ Τριμήνου οικ έτους 2014.

7      Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράστασή του σε δικαστικές υποθέσεις του Δημου.

8      Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 2.200,22 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ έτους 2015 ,για την επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. Δ.Δ.Μηλοχωρίου από ΔΕΔΔΗΕ.

9      Ανάθεση εργασιών σε λογιστή για την κατάρτιση πινάκων ισολογισμού ετών 2011,2012,2013 & 2014 , του απολογισμού οικ έτους 2014 καθώς και όλων των λογιστικών εργασιών που απαιτούνται για το κληροδότημα του Δημητρίου Γ. Τσίρου για ένα έτος.

10   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας για το έργο « Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου Δ. Εορδαίας».

11   Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του έργου « Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου Δ. Εορδαίας» ,προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.

12   Λήψη απόφασης σχετικής με την ένσταση της EUROTRADE κατά της 11/2015 ΑΟΕ για την κατακύρωση της «προμήθειας – μεταφοράς – εγκατάσταση Μονάδων αιθουσών  διδασκαλίας ελαφράς λυομενης προκατασκευης».

13   Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών οδικής ασφάλισης οχημάτων του Δήμου Εορδαίας , ψήφιση της σχετικής πίστωσης και ορισμός αναδόχου.

14   . Ψήφιση πίστωσης από τακτικά έσοδα για το υπόλοιπο του ποσού που απαιτείται για την ΄΄ Αναβάθμιση Ενεργειακή Αισθητική και Κτιριολογική του Δημοτικού Σχολείου Ανναρράχης΄΄.

15   .Ανάθεση εργασιών συντήρησης λυόμενης αίθουσας του 2ου ΕΠΑΛ Πτολεμαϊδας, ψήφιση της σχετικής πίστωσης και ορισμός αναδόχου.

 

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                            ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Πτολεμαϊδα 30-01-2015