Συμβεβλημένοι
Ιατροί

 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


 

 

 

 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                                      Πτολεμαΐδα:   16/9/2014

                    ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 41835

                                                                                                 

           ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

……………………………………

Τηλέφωνο     :2463-3/50100

Fax             :2463-3/50150

Email          denptol@ptolemaida.gr

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, λόγω λήξης της θητείας.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η διάρκεια της θητείας της δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

Για το λόγω αυτό καλούμε όλους τους εκπροσώπους :

. Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

.   Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

.   Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

.   Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα

.   Των ενώσεων και συλλόγων γονέων

.   Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων 

.   Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

.   ’λλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

.   Δημότες

να εκφράσουν εγγράφως την βούληση τους για συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή .

Πιο συγκεκριμένα για τους συλλόγους ή φορείς που ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας αίτηση για τη συμμετοχή στην ανωτέρω Επιτροπή καθώς και Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου ή Φορέα, ότι το καταστατικό τους ισχύει και να ενημερώσουν για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους έως ……Σεπτεμβρίου 2014.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο email: denptol@ptolemaida.gr

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

.  Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα Δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

.  Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο .

.  Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

.  Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.

 Η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της , υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.  

  

Ο  Δήμαρχος  Εορδαίας

ΣΑΒΒΑΣ  ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

.αναρτήθηκε 16-09-14


ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  ΣΑΒΒΑ  ΖΑΜΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  

 

  Με την έναρξη του νέου Σχολικού έτους εύχομαι ως Δήμαρχος σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα Εορδαίας μία γόνιμη και παραγωγική σχολική περίοδο.

   Στους Εκπαιδευτικούς να έχουν υγεία και δύναμη, προκειμένου  να επιτελέσουν το δύσκολο λειτούργημά τους  και αυτή τη σχολική χρονιά με το αίσθημα ευθύνης , που τους διακρίνει, προσφέροντας σημαντικές γνώσεις, οι οποίες είναι τα  απαραίτητα εφόδια για τη νεολαία μας. 

   Στους μαθητές , που ξεκινούν ένα νέο ταξίδι στη γνώση και  αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας μας  , να έχουν προκοπή και καλή πρόοδο στα μαθήματά τους.

  Θέτοντας ως προτεραιότητα τα θέματα της παιδείας θα είμαστε πάντα κοντά στους εκπαιδευτικούς, στους μαθητές και στους γονείς  τους, για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και για μία καλύτερη δημόσια παιδεία.  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

αναρτήθηκε 11-09-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Πτολεμαΐδα: 10/09/2014

Αριθμ. Πρωτ.: 40863

Αριθμ. Απόφαση Δημάρχου: - 704 -

Τηλέφωνο:2463-3/50100

Fax :2463-3/50150

Email grdhmarxou@ptolemaida.gr

www.ptolemaida.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  (ΑΡΘΡΟ 59)

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 282 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγρα΅΅α Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νο΅οθετικού Περιεχο΅ένου (ΦΕΚ Α’ 256- 31/12/2012)

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 του Νό΅ου 3463/2006 (Κώδικας ∆ή΅ων και Κοινοτήτων)

και του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.

5. Τα διαλα΅βανό΅ενα στην Εγκύκλιο 43/30565/6.8.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών

6. Τις διατάξεις της Παραγράφου ΣΤ: Ρυθ΅ίσεις θε΅άτων αρ΅οδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Υποπαράγραφος ΣΤ1, Εδάφιο 1.Α του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012«Έγκριση Μεσοπρόθεσ΅ου Πλαισίου ∆η΅οσιονο΅ικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρ΅ογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσ΅ου Πλαισίου ∆η΅οσιονο΅ικής Στρατηγικής 2013−2016.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και άρθρου 7 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.4.2012) «Ρυθ΅ίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω΅ένη διοίκηση Ενσω΅άτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ε’ και στ’ του Νό΅ου 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40/29.2.2012) «Ρυθ΅ίσεις συνταξιοδοτικού περιεχο΅ένου και άλλες επείγουσες ρυθ΅ίσεις εφαρ΅ογής του Μνη΅ονίου συνεννόησης του ν. 4046/2012» αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία

9. Τον Οργανισ΅ό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ή΅ου Εορδαίας  ΦΕΚ Β’ 823/09.04 .2013

10. Την 92/2014 Απόφαση  του Πολυμελές πρωτοδικείου  Κοζάνης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Εορδαίας που διενεργήθηκαν18ης & 25ης Μαΐου  2014 .

11. Το από 31-08-2014  Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δήμου Εορδαίας.

12. Την ανάγκη της εύρυθ΅ης λειτουργίας του ∆ή΅ου και των ∆η΅οτικών Ενοτήτων του.

13.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με θητείαδυόμιση ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικήςπεριόδου, δηλαδή από 10/09/2014 έως και 09/03/2017 τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:

1.  Κωνσταντίνο Πολυχρονίδη

2. Γεώργιο Κοκκινίδη

3. Βύρλιο Μάρκο

4. Ιωάννη Τσοκτουρίδη

5. Κοσμά Σιδηρόπουλο

6. Απόστολο Καΐδη

μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

Α)  Στον κ. Κωνσταντίνο Πολυχρονίδη αναθέτουμε τους Τομείς :

α) Τομέας Τεχνικών Έργων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.Η εποπτεία αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης μελετών και επίβλεψη έργων – εκτέλεσης έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων υπαίθριων χώρων και εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού δικτύων και τεχνικών συνεργείων.

2.Η μελέτη, κατασκευή  βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού

3.Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

4.Η συμμετοχή του σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

5.Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.

6.Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

8. Η προστασία των κτιριακών υποδομών για την στέγαση Σχολών Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

9. Η εποπτεία αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου.

10. Η εποπτεία της μελέτης και όλης της διαδικασίας ένταξης έως το στάδιο της υλοποίησης της στα Ευρωπαϊκά, Κρατικά, Τοπικά και δημοτικά Προγράμματα χρηματοδότησης( 4ο ΕΣΠΑ, Θησέας, Τοπικός Πόρος ΣΑΤΑ κλπ)

11. Η παρακολούθηση θεμάτων Κτηματολογίου και ακινήτων του Δήμου.

12. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

13.Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.

14.Η μελέτη, κατασκευή  βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.

β) Τομέας Περιβάλλοντος στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.Η προστασία και η αξιοποίηση  των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών,  των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση  των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

3.Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

4.Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.

5.Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.

6.Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

7.Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων

8.Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.

Β)  Στον κ. Γεώργιο Κοκκινίδη αναθέτουμε τους Τομείς :

α) Τομέας Διοίκησης και Οικονομικών στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.Η εποπτεία και παρακολούθηση των εσόδων που αφορούν την εκμίσθωση Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και ακινήτων.

2.Η  οικονομική διαχείριση  δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

3.Η εποπτεία της έκδοσης αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πεζοδρόμων, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, έκθεσης εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών, διαφημίσεων, χώρων εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων κ.λ.π.).

4.Η εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών για επιβολή και είσπραξη παντός είδους φόρων τελών, δικαιωμάτων, παραβάσεων και προστίμων (ηχορύπανση, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, εμπορευμάτων διαφήμισης, ελεγχόμενης στάθμευσης παρεπιδημούντων, ακαθάριστα έσοδα καταστημάτων).

5.Η εκμετάλλευση των βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.

6.Οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Γραφείου Προμηθειών.

7.Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.

8.Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.

9.Την εποπτεία όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του κώδικα που ασκούν οι Δήμοι και οι Κοινότητες  σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα  οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

β) Τομέας Διοικητικών θεμάτων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

2. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

Γ)  Στον κ. Μάρκο Βύρλιο αναθέτουμε τους Τομείς :

α)Τομέας Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών

στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.Ο καθορισμός, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στον Δήμο Εορδαίας, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.

4.Η ίδρυση, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.

5.Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

6.Την έκδοση των αδειών στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης καθώς και την σφράγιση των καταστημάτων κατά εφαρμογή του Νόμου.

7.Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.

8.Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.

9.Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.

10.Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

11.Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων,  η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η λειτουργία του Κυνοκομείου.

β) Τομέας Πολιτικής Προστασίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

2.Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

3.Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

Δ)  Στον κ. Ιωάννη Τσοκτουρίδη αναθέτουμε τους Τομείς :

α)Τομέας  Πρασίνου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.Η υπευθυνότητα δενδροφυτεύσεων, συντήρησης – καθαριότητας πάρκων, συντήρηση πλατειών, νησίδων, πεζοδρομίων, του οδικού δικτύου.

2.Η υπευθυνότητα συντήρησης Δημοτικών Κτιριακών εγκαταστάσεων.

3.Η υπευθυνότητα των συνεργείων του Δήμου καθώς και τη συντήρηση των μηχανημάτων και τον εξοπλισμό πρασίνου και συνεργείων.

4.Η υπευθυνότητα Δημοτικού Φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους.

5.Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

β)Τομέας  Ανάπτυξης στον οποίο περιλαμβάνονται:

1.Θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίες, Αλιείας)

2.Προβολής τουρισμού

3.Μετεγκαταστάσεων

4.Γραφείο υποστήριξης όλων των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, (ίδρυση ΚΔΑΠ ΑμΕΑ, προσβασιμότητα κ.λ.π.)

5.Διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με τις χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης, που αφορούν στα παραπάνω αντικείμενα.

6.Προώθηση και συντονισμό υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.

Ε)  Στον κ. Κοσμά Σιδηρόπουλο αναθέτουμε τους Τομείς :

α ) Τομέας Καθαριότητας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής επικράτειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

2.Η υπευθυνότητα για την καθαριότητα και τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας.

3.Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.

4.Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.

5.Η παρακολούθηση θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

6. Τα κοιμητήρια ( Καθαριότητα , ευπρεπισμός,  λειτουργία και φύλαξη)

7. Η συνεχής παρακολούθηση  των παλαιών χωματερών, η αποτροπή δημιουργίας νέων.

β) Τομέας  Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια Εορδαίας στον

οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.

Η συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.

2.

Μηχανοργάνωση της αποθήκης του Δήμου.

γ) Τομέας Εύρυθμης Λειτουργίας Δημοτικών Εγκαταστάσεων, στα διοικητικά όρια

Δήμου Εορδαίας.

1.

Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

Στ)  Στον κ. Απόστολο Καΐδη αναθέτουμε τους Τομείς :

α) Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.

2. Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.

3. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

β) Τομέας Νεολαίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

γ) Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.

2. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού

δ) Τομέας Δημοσίων  Σχέσεων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1. Οργάνωση και διεύρυνση των Δημοσίων Σχέσεων και Προβολή του Δήμου Εορδαίας

ε) Τομέας Απασχόλησης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.

Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2.

Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού

3.

Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ζ) Τομέας  Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.

Παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.

2.

Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

η) Τομέας Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

1.

Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας.

2.

Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Από το σύνολο των έξι (6) ορισθέντων Αντιδημάρχων δικαιούνται την κατά νόμο αντιμισθία οι τέσσερις (4) εξ αυτών, ήτοι οι κ.κ Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης, Κοκκινίδης Γεώργιος, Μάρκος Βύρλιος, Ιωάννης Τσοκτουρίδης

Οι κ.κ. Κοσμάς Σιδηρόπουλος και Απόστολος Καΐδης δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ.Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοκκινίδης Γεώργιος και αντίστοιχα.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ.Βύρλιο Μάρκο τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Απόστολο Καΐδη και αντίστοιχα

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ.Ιωάννη Τσοκτουρίδη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.Κοσμά Σιδηρόπουλο και αντίστοιχα .

Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η ισχύουσα νομοθεσία .

Τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Κ. Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στις εφημερίδες «ΧΡΟΝΟΣ» και «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» καθώς επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Εσωτ. Διανομή :

- Αποκεντρω΅ένη ∆ιοίκηση

Ηπείρου & ∆υτ. Μακεδονίας,

∆/νση Αυτ/σης & Αποκ/σης,

Τ΅ή΅α Τοπ. Αυτ/σης Α’ βαθ΅.

- Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εσωτ. Διανομή :

- Γρ. Δημάρχου

- Οριζόμενους

- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

- Δ/νση Περιβάλλοντος

- τμήμα προγραμματισμού

 

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαμανίδης

 

 

αναρτήθηκε 11-09-14


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/νση ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

 

 

  

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Παρακαλούνται, όλοι οι κτηνοτρόφοι, Δημότες του Δήμου Εορδαίας, που ενδιαφέρονται να τους δοθεί βοσκήσιμη έκταση για τα ζώα τους κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2014, από τους Δημοτικούς Βοσκοτόπους του Δήμου, να προσέρχονται στo Tμήμα  Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας  για να συμπληρώσουν την ανάλογη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Χορήγησης Έκτασης  Βοσκής.

 Επισημαίνεται ότι όσοι δηλώσουν την έκταση  βοσκής στην αντιστάθμιση (ΟΣΔΕ 2014 ),αφού ολοκληρώσουν την συμπλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ, να μας προσκομίσουν τον ακριβή αριθμό ζώων και στρεμμάτων βοσκής, ώστε τα στοιχεία να ταυτίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι η μη έγκαιρη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης  εκ μέρους των κτηνοτρόφων, σημαίνει ότι τα ποίμνιά τους βόσκουν αυθαίρετα  και οι ίδιοι θα υπόκεινται  στις συνέπειες που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

Δεν θα γίνονται δέκτες αιτήσεις χωρίς την προσκόμιση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ .Επίσης απαραίτητα στοιχεία είναι: αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ και το τηλέφωνο κάθε ενδιαφερόμενου.   

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής   Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης  ορίζεται η 30-09-2014 και υπενθυμίζεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

ο

προϊστάμενος

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

αναρτήθηκε 11-09-14

 


 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ :09/09/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 40409                                                     

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια    ανταλλακτικών – ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 82.482,48 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα(25ης Μαρτίου 15) , στις 01/10/2014 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 11.00π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενεργείας 30/09/2014.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) της ομάδας εξοπλισμού για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ ένα μήνα τουλάχιστον από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού με τα συνημμένα παραρτήματα  που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Εορδαίας: 25ης Μαρτίου 15, ΤΚ: 50200 από την αρμόδια υπάλληλο : Π.Κεσίδου , τηλέφ: 2463350113e-mail :grprom@ptolemaida.gr.  Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο ΅ε τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ,  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και να παραλαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής των τευχών

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ -Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ  

 

αναρτήθηκε 09-09-14


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ:  09/09/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:   40406                                                     

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

του Δήμου Εορδαίας  

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας  του Δήμου Εορδαίας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 88.350,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α

 

Στην  υπ΄αριθμ.351/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης, αναφέρεται ότι  κατ΄εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1α. του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 22 της διακήρυξης μειώνεται ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού λόγω του ότι ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Ως εκ τούτου  ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα(25ης Μαρτίου 15) , στις 22/09/2014 ημέρα Δευτέρα  , ώρα 10.00π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης δηλαδή 5.433,53€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου  Εορδαίας επί της 25ης Μαρτίου 15 στην Πτολεμαΐδα  Αρμόδια  Υπάλληλος  Κεσίδου Παρασκευή     Τηλ-Φαξ.: 2463350113 email:grprom@ptolemaida.gr , καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμουwww.ptolemaida.gr.

 

Ειδική Συρραφή Υποχρεώσεων για φαγητό - ΕΔΕ-29 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ - Τεχνική Έκθεση

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ  

 

αναρτήθηκε 09-09-14


 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

 

Παρακαλούνται τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών τα οποία εισήχθησαν την φετινή χρονιά σε Ανώτερες και Ανώτατες σχολές να περάσουν από το γραφείο του Συλλόγου που βρίσκεται Τραπεζούντος 43 ώστε να δώσουν τα στοιχειά τους

Τηλ επικοινωνίας : 24630-23123

                                   24630-53867

 ---------------------------------------------------

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Ότι πλέον μπορείτε να μας βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook (Σύλλογος Πολυτέκνων Εορδαίας ) ώστε να ενημερώνεστε για τα νέα μας .

 

                                                             Το Δ.Σ. του Συλλόγου

---------------------------------------------------

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

θα προβεί σε ενέργειες δικαίωσης επιστροφής της Πολύτεκνης Ισόβιας Σύνταξης.

Παρακαλούνται όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να αναλάβουν την υπόθεση αυτή να απευθυνθούν στο γραφείο του Συλλόγου που βρίσκεται Τραπεζούντος 43 ή και στο τηλέφωνο : 24630-23123

 

Υ.Σ. Η πρόταση του Συλλόγου για τους δικηγόρους είναι προεραιτική.

 

αναρτήθηκε 09-09-14


 

ΔΗΜΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

 

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας της 7ης Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν:

 

-Η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:

Πρόεδρος :Θεοδοσιάδης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος :Ανδρεάδης Κωνσταντίνος

Γραμματέας :Φώτιος Ιορδανίδης

 

-Η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής :

       Τακτικά μέλη

Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος

Σερσέμης Κωνσταντίνος

Αριστερίδης Ιωάννης

Κοκκινίδης Γεώργιος

Χαϊτίδης Γεώργιος

Βρυζίδου Παρασκευή

Σιδηρόπουλος Σοφοκλής και

Καραϊσκος Γεώργιος  

      Αναπληρωματικά μέλη

Τσοκτουρίδης Ιωάννης

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Καλπακίδου Γλυκερία

Μίχος Κωνσταντίνος και

Τσολακίδης Ισαάκ

 

-Η Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που έχει ως εξής:

       Τακτικά μέλη 

Καϊδης Απόστολος

Πολυχρονίδης Δημήτριος

Παπάς Ευθύμιος

Κάλφας Γεώργιος

Σπενταμίδης Γεώργιος

Μπίγγας Στέφανος

Σιδηρόπουλος Σοφοκλής  και

Ασπράγκαθος Ιωάννης

       Αναπληρωματικά μέλη

Σίσιος Μιχαήλ

Καραφουλίδης Ανέστης

Αριστερίδης Ιωάννης

Ανδρεάδης Κωνσταντίνος και

Κρυσταλλίδου Θεοπίστη    

 

-Η Εκλογή εκπροσώπων στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ, που έχει ως εξής :

        Εκπρόσωποι της πλειοψηφίας

Καϊδης Απόστολος

Κοκκινίδης Γεώργιος

Καραφουλίδης Ανέστης

Κατσίνας Χρήστος

Σπενταμίδης Γεώργιος

Τσοκυουρίδης Ιωάννης και

Κατσίδης Ευστάθιος 

        Εκπρόσωποι της μειοψηφίας

Βρυζίδου Παρασκευή

Ασπράγκαθος Ιωάννης

Καραϊσκος Γεώργιος

Τσολακίδης Ισαάκ

Ζαραφίδης Δημήτριος και

Απαζίδου Σοφία

 

αναρτήθηκε 08-09-14


 

«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΡΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ»

     

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 10:00π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου της Πτολεμαΐδας,  διοργανώνεται από το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ και την Γενική Γραμματεία Iσότητας των Φύλων ημερίδα  με θέμα:

«ο ρόλος της γυναίκας στη διαπαιδαγώγηση σήμερα, προβληματισμοί και προτάσεις για τις άνεργες και εργαζόμενες μητέρες»

Η ημερίδα είναι απόσταγμα διετούς μελέτης , που έχει  πραγματοποιήσει στα πλαίσια της κοινωνικής του  δράσης το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ, την περίοδο 2012-2013 στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Εορδαίας με θέμα «Σχολικός εκφοβισμός. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί» και την περίοδο 2013-2014 στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς με θέμα: «πιθανά προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης των παιδιών ηλικίας από  2,5 έως 4,5 ετών ».

Η ημερίδα αυτή είναι η πρώτη που διοργανώνει το ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ και είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της διαπαιδαγώγησης από ειδικούς  σήμερα. Στόχος είναι να δοθούν εφόδια, από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπεύτες, παιδαγωγούς, τις μητέρες για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους σήμερα.

Κεντρική ομιλήτρια της ημερίδας θα είναι η γενική γραμματέας ισότητας των φύλων κα. Βασιλική Κόλλια.

 

       Η Πρόεδρος της                                                                             Η Πρόεδρος της

Επιστημονικής Επιτροπής                                                            Οργανωτικής Επιτροπής

Γιαννοπούλου Ευδοξία                                                             Κρυσταλλίδου Θεοπίστη

 

Για τους συμμετέχοντες στην ημερίδα θα πραγματοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο  

την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11:00π.μ στο αμφιθέατρο του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου με θέμα :

«Η διαχείριση του θυμού »

σε συνεργασία με 2ο και 3ο  περιφερειακό τμήμα  της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας 
αναρτήθηκε 08-09-14         

25ης Μαρτίου 100- 50 200 – Πτολεμαϊδα

      ΑΦΜ : 998054545 ΔΟΥ Πτολ/δας

      Τηλ. 2463081232 Φαξ 2463055276

  E-mail : kede11@otenet.gr

Πτολεμαϊδα 05-09-2014

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΑΙΔΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΙΚΟ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

 

Μετά από πέντε χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της Εορδαίας, το Δημοτικό Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εορδαίας (Κ.Ε.Δ.Ε) ανοίγει τις πόρτες του και σας περιμένει για έκτη συνεχόμενη χρονιά.

Με νέες εμπειρίες και καινούργια προγράμματα το ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε ευελπιστεί να γίνει ένας πυρήνας πολιτισμού για ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία.

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στη Νέα Πτέρυγα του Βαρβούτειου Δημοτικού Ωδείου.

 

Τα οφέλη για όσους συμμετέχουν σε ομάδες θεατρικού παιχνιδιού είναι πολλαπλά. Πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία μέσα από παιχνίδια εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν το σώμα και τον εαυτό τους, να μάθουν να συνεργάζονται, να είναι μέλη μια ομάδας και να λειτουργούν μέσα σ’ αυτήν. Παράλληλα ενισχύει τη λεκτική ικανότητα των παιδιών, καλλιεργεί τη φαντασία και βοηθάει στο  να χαλαρώσουν από την πίεση της καθημερινότητας και να είναι πιο χαρούμενα. Τα τμήματα θεατρικού παιχνιδιού απευθύνονται σε παιδιά από 3,5 έως 15 χρονών, καθώς και σε ενήλικες.

 

Τη χρονιά 2014-2015 το ΔΗ.ΠΑΙ.Θ.Ε έχει δρομολογήσει μια σειρά από παράλληλες εκδηλώσεις και συνεργασίες για τα μέλη του αλλά και όλους τους πολίτες της περιοχής. Θα λειτουργήσουν :

  1. Θεατρικό Παιχνίδι – 2.- Κουκλοθέατρο 3. – Δημιουργική Γραφή – 4. – Εγώ κι εσύ μαζί (τμήμα για μικρά παιδιά από 1 έως 3 ετών με συνοδεία μαμάδων).

Υπεύθυνη του Εργαστηρίου είναι η κα. Μάρθα Μαυρίδου, νηπιαγωγός - εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού.

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στην Κ.Ε.Δ.Ε, 25ης Μαρτίου 100 (ισόγειο πρώην Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας) στην Πτολεμαΐδα.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2463081232 και 6977616991
αναρτήθηκε 04-09-14


       Π. Μελά 4 - 50 200 – Πτολεμαϊδα

      ΑΦΜ : 998054545 ΔΟΥ Πτολ/δας

      Τηλ. 2463081232 Φαξ 2463055276

            E-mail : kede11@otenet.gr    

  Πτολεμαϊδα 04-09-2012 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ    

Από τη Διοίκηση της Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Εορδαίας ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές στην Πειραματική Σχολή Κλασικού Χορού (Μπαλέτο), θα αρχίσουν από τη Δευτέρα 15 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014, στο κτίριο όπου στεγάζεται η Σχολή (πρώην Κτίριο Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας -1ος όροφος), καθημερινά, από τις 09:00 έως τις 14:00 (Τηλ. 24630-81232).

 

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους γονείς ότι στη Σχολή γίνονται δεκτά κοριτσάκια από 4 ετών.

 

Δικαιολογητικά : 1. Βεβαίωση παιδιάτρου ή παθολόγου ότι το παιδί μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα. 2. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας. 3. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα για τη συνοδεία του παιδιού κατά την προσέλευσή και την αποχώρησή του από το μάθημα. 4.Αίτηση (η υπεύθυνη δήλωση και η αίτηση παρέχονται στη Γραμματεία).

(Εγγραφή : 10 € - Δίδακτρα : 30 € μηνιαίως).

 

Τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Μαίου 2015. Την περίοδο αυτή, η Σχολή θα λειτουργεί από τις 16:00 έως τις 22:00. Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων, στη Γραμματεία


αναρτήθηκε 04-09-14

   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

   ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

   ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ

   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 Σας προσκαλούμε στην Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίων      Νεομαρτύρων Πτολεμαίδας την 6η και 7η Σεπτεμβρίου 2014.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 6η Σεπτεμβρίου ,7μ.μ.

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός , Αρτοκλασία και Λιτανεία με περιφορά της Ιεράς Εικόνας.

Κυριακή 7η Σεπτεμβρίου, 7-11 π.μ.

Όρθρος, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Χειροτονία σε πρεσβύτερο του διακόνου Χρήστου Δημητροπούλου.

 

Κυριακή 7η Σεπτεμβρίου ,7μ.μ.

Εσπερινός και Κτιτορικό Μνημόσυνο.        

 

Σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Θεόκλητος.

 

                                                                                      Με τιμή 

                                                                      Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

αναρτήθηκε 03-09-14ΑΛΛΑΓΗ  ΣΚΥΤΑΛΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Με μία λιτή τελετή και σε κλίμα συναίνεσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, η παράδοση-παραλαβή του Δήμου Εορδαίας από την απερχόμενη Δήμαρχο Παρασκευή Βρυζίδου, στον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Σάββα Ζαμανίδη.

   Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία μιας παραγωγικής συνεργασίας, για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, προς όφελος των πολιτών της Εορδαίας.       αναρτήθηκε 02-09-14ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Πτολεμαΐδα :  2-9 -2014

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                              Αριθμ. Πρωτ. :39010        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

 

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.     Το  Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την 7 Σεπτεμβρίου  2014  ημέρα   Κυριακή  και ώρα  6:00 μ. .μ.  για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010  και τις εγκ 43και 45/8-8-14 του ΥΠΕΣ :

 

1.    Εκλογή  των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

2.    Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής

 

3.    Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

4.    Εκλογή εκπροσώπων  στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ.

 

            

                                    Ο  Προεδρεύων Πλειοψηφών  Σύμβουλος

                                                    

                                                        Σίσιος  Μιχαήλ
αναρτήθηκε 02-09-14Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

 

Ότι το Σαββάτο  6/9/2014 και ώρα 9.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ. θα δοθούν ροδάκινα και ίσως νεκταρίνια στην αποθήκη του Συλλόγου που βρίσκεται μπροστά από τα Κ.Τ.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας ( απέναντι από το Super Market Μαρινόπουλος )

Παρακαλούνται τα μέλη που ενδιαφέρονται να περάσουν πρώτα από το γραφείο του Συλλόγου ώστε να πάρουν το κουπόνι .

Να τονισθεί ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια

 Το γραφείο θα λειτουργεί το Σαββάτο από τις 8.00 π.μ. το πρωί μέχρι τις 2.00 μ.μ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγουαναρτήθηκε 02-09-14


ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης συγχαίρει θερμά τους μαθητές και τις μαθήτριες  των Λυκείων της Πτολεμαΐδας, που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας και τους εύχεται καλές σπουδές ,εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τον μεγάλο αριθμό των επιτυχόντων.

Επίσης ο κ. Ζαμανίδης συγχαίρει όλους τους μαθητές των Σχολείων της περιοχής , που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις για τον αγώνα τους και τους εύχεται καλή πορεία σε όποιον δρόμο και αν επιλέξουν.

αναρτήθηκε 01-09-14


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                 Πτολεμαϊδα  27-8-2014

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                  Αριθμ.πρωτ.  38473

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

                         

   Προκειμένου ν’ ανατεθεί  η φύλαξη του χώρου  τέλεσης της Εμποροπανήγυρης στην Πτολεμαϊδα από 13-9-2014 μέχρι και 17-9-2014 για όλο το 24ωρο με τρεις βάρδιες/24ωρο,  καλούνται οι ενδιαφερόμενες εταιρείες security να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 8-9-2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας,  Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής,  Δ/νση 25ης Μαρτίου 15.

        Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2463350110.

 

                                                          Η Δήμαρχος

                                                      Παρασκευή Βρυζίδουαναρτήθηκε 01-09-14ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Υπογράφτηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου το μεσημέρι  από τη Δήμαρχο Εορδαίας Παρασκευή Βρυζίδου η σύμβαση της Νότιας Εισόδου και το Δίκτυο Αποχέτευσης με τον Βιολογικό της Ερμακιάς.

«Το έργο «Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας, Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με προϋπολογισμό 5.200.000,00€ είναι το έργο σφραγίδα της παρούσας Δημοτικής Αρχής , ενώ η χρηματοδότησή του θα είναι από το ΕΣΠΑ.

Πρόκειται για ένα  σημαντικό έργο το οποίο   θα αναδείξει τον χαρακτήρα της οδού της κύριας εισόδου της πόλης με φωτισμό και σήμανση και περιλαμβάνει ανάπλαση πεζοδρομίων με “ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους του Οικισμού”, ηλεκτροφωτισμό, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ΟΤΕ, και ενίσχυση των φυτεύσεων» επεσήμανε η κ. Βρυζίδου.

Ένα επίσης σημαντικό έργο, που υπέγραψε η Δήμαρχος αφορά την Τ.Κ.   Ερμακιάς και έχει ως  στόχο τη διαχείριση των λυμάτων κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και μικρού Βιολογικού, το οποίο θα συμβάλει στην ποιότητα ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος, ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στα 1.800.000,00€, ενώ η χρηματοδότησή του θα είναι από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης.

Στη σημαντικότητα του έργου Ανάπλασης της Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας αναφέρθηκε ο ανάδοχός του Γεώργιος Βαφειάδης ,τονίζοντας  ότι έντεχνα και όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές θα προχωρήσει η κατασκευή του.

Από την πλευρά του ο ανάδοχος του έργου Δικτύου Αποχέτευσης και Βιολογικού Ερμακιάς Γεώργιος Κίλας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστικότητα του έργου ,υπογραμμίζοντας ότι θα εκτελεστεί σε 1,5 χρόνο. 

αναρτήθηκε 28-08-14


 Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην τελετή ορκωμοσίας

του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη

των νέων Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Εορδαίας

των Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαϊδας

των νέων Συμβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων

καθώς και των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων

Την Κυριακή 31 Αυγούστου 2014 και ώρα 11:00 π.μ.

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας

 

 

Ο νεοεκλεγείς  Δήμαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαμανίδηςαναρτήθηκε 27-08-14


ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 
1 Την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, και ώρα 12:00 υπογράφεται
 από τη Δήμαρχο Εορδαίας Παρασκευή Βρυζίδου η σύμβαση της Νότιας Εισόδου και το Δίκτυο Αποχέτευσης με τον βιολογικό της Ερμακιάς.

Το έργο «Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας, Ανάπλαση οδού 25ης Μαρτίου» με προϋπολογισμό 5.200.000,00€ είναι το έργο σφραγίδα της παρούσας Δημοτικής Αρχής.

Το σημαντικό αυτό έργο θα αναδείξει τον χαρακτήρα της οδού της κύριας εισόδου της πόλης με φωτισμό και σήμανση και περιλαμβάνει ανάπλαση πεζοδρομίων με “ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους του Οικισμού”, ηλεκτροφωτισμό, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ΟΤΕ, και ενίσχυση των φυτεύσεων.

Η χρηματοδότηση θα είναι από το ΕΣΠΑ.

Ένα επίσης σημαντικό έργο ξεκινά στην Ερμακιά με στόχο τη διαχείριση των λυμάτων κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και μικρού βιολογικού, το οποίο θα συμβάλει στην ποιότητα ζωής και προστασίας του περιβάλλοντος, ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου ανέρχεται στα 1.800.000,00€.

Η χρηματοδότηση θα είναι από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης.αναρτήθηκε 25-08-14

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ

2Ο χλμ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ  - ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ

ΤΗΛ. & FAX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 24630 25779

 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ…

……..ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ

 

ΩΣΤΕ:

 

                                          ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΠΑΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ

                                      ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΟΡΦΟ

*                                           ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΟΥΜΕ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

  

 

ΑΣ  ΓΙΝΟΥΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

 


                  
1
αναρτήθηκε 22-07-14