Συμβεβλημένοι
ΙατροίΒΛΑΣΤΗ

Τοπική Κοινότητα Βλάστης 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

                                                                                                             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

αvaρτήθηκε  16-04-2015


 

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ      

ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

 

Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και λόγω της παρουσίας του  στην Πτολεμαΐδα, με την οποία τον συνδέουν συγγενικοί δεσμοί, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας  Βασίλης Μαυρίδης επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Εορδαίας Σάββα Ζαμανίδη.

«Δεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά τον συνάδελφο Δήμαρχο Ορεστιάδας, που τον θεωρούμε και δικό μας άνθρωπο,    με τον οποίο εκτός από ευχές, ανταλλάξαμε  και απόψεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξετάζοντας τους τρόπους  μιας  μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων» επεσήμανε ο κ. Ζαμανίδης .  

Από την πλευρά του ο κ. Μαυρίδης τόνισε πως  η συνάντηση με τον Δήμαρχο Εορδαίας ήταν άκρως εποικοδομητική, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του κ. Ζαμανίδη, για το  ενδεχόμενο μιας συνεργασίας αναφορικά με  την προώθηση και επίλυση   των   κοινών  προβλημάτων   των δύο Δήμων.     

 

αvaρτήθηκε  14-04-2015


 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

    Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στο «Παλαιστικό Κέντρο Εορδαίας» , για την κατάκτηση ενός Χρυσού και ενός Χάλκινου μεταλλίου , κατά  την συμμετοχή του στους «Πανελλήνιους Αγώνες Εφήβων» , που διεξήχθησαν στην Κοζάνη. 

   Επίσης συγχαίρει τον «ΕΟΡΔΑΪΚΟ» για την ανάδειξή του ως πρωταθλητή στους αγώνες ποδοσφαίρου  της φετινής  περιόδου και  εύχεται καλή επιτυχία στους αγώνες μπαράζ , που θα του εξασφαλίσουν την άνοδό του  στην Γ΄ Εθνική.     

 

αvaρτήθηκε  14-04-2015


 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαμανίδης

 και το

Δημοτικό Συμβούλιο σας εύχονται

Καλή Ανάσταση &

Καλό Πάσχα

 

                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ :  6-4-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  13431                                                 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού    διαγωνισμού

για την προμήθεια  « Αγωνιστικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακας αποτελεσμάτων για το Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας » με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια « αγωνιστικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης και Πίνακα αποτελεσμάτων για το Κλειστό Κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας » ,συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 185.730,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης  www.promitheus.gov.gr  του Συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης που ορίστηκε με την υπ΄αριθμ.460/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

8/04/2015

23/04/2015

Ώρα 07.00 π.μ.

30/04/2015

Ώρα 15.00 μ.μ.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή  την Πέμπτη 07/05/2015 και ώρα 10.30 π.μ., μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής . Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν α)φυσικά  και  νομικά πρόσωπα β)ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν προσφορά γ)συνεταιρισμοί δ)κοινοπραξίες προμηθευτών  που ασχολούνται με την παροχή σχετικών υπηρεσιών . Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό , οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή και να εγγραφούν  Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της Διαδικτυακής Πύλης  www.promitheus.gov.gr.

Ο συμμετέχων μπορεί να καταθέσει προσφορά στο σύνολο της προμήθειας βάση της υπ΄αριθμ 9/2014 επισυναπτόμενης μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες .

Ο χρόνος παράδοσης του προσφερόμενου υλικού καθορίζεται στους τρεις (3)μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης .

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στον οποίο δημοσιεύεται το κείμενο της.

         Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας www.ptolemaida.gr (περιληπτική και η αναλυτική Διακήρυξη και τα Παραρτήματα τους).

         Οι ενδιαφερόμενοι, ταυτόχρονα με τη λήψη της Διακήρυξης, θα πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα εταιρίας, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής, e-mail), στο Γραφείο Προμηθειών  του Δήμου Εορδαίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , αρμόδιοι υπάλληλοι Κεσίδου Παρασκευή και Δεπάστα Ευαγγελία, τηλέφωνο επικοινωνίας και φαξ 2463350113 , email : grprom1@ptolemaida.gr  ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους. Για οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την ευθύνη της ενημέρωσης τους από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και την ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δυο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 3.020,00 Ευρώ

           Χρόνος ισχύος των προσφορών :180 ημερολογιακές ημέρες.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΜΕΛΕΤΗ -  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αvaρτήθηκε  08-04-2015


 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΜΕ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης, με αφορμή έγγραφων καταγγελιών για ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε κατοικημένες περιοχές, ανακοινώνει στους παραγωγούς αλλά και στους χρήστες των ψεκαστικών μηχανημάτων ότι:

Με το άρθρο 26 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1883Β/2013) καθορίζονται οι ελάχιστες αποστάσεις, που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού και ειδικών περιοχών.

Έτσι για τις εντός σχεδίου κατοικημένες περιοχές η ελάχιστη απόσταση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων ορίζεται στα εκατό (100) μέτρα για τα σκευάσματα με επισήμανση Τ ή Τ+ (σήμανση στη συσκευασία με νεκροκεφαλή και χιαστή οστά) και στα πενήντα (50) μέτρα για τα σκευάσματα με επισήμανση Xn ή Xi.

Οι ανωτέρω αποστάσεις αυξάνονται στα πεντακόσια (500) μέτρα όταν η εφαρμογή γίνεται με νεφελοψεκαστήρες και γενικά με εξοπλισμό εφαρμογής που ευνοεί την αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους.

Στην περίπτωση εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων εντός αστικών περιοχών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μεγιστοποιείται το χρονικό διάστημα μεταξύ εφαρμογής γεωργικού φαρμάκου και χρήσης του χώρου από τον ευρύ πληθυσμό και ιδιαίτερα από ευπαθείς ομάδες.

Για εφαρμογές εντός κατοικημένης περιοχής σκευασμάτων για τα οποία δεν υπάρχουν περιορισμοί (χωρίς επισήμανση), όπως για τις εφαρμογές όλων των γεωργικών φαρμάκων σε περιοχές χωρίς περιορισμούς, ο επαγγελματίας χρήστης είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το άρθρο 22 της υπ’ αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883Β/2013):

1. Να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα δημιουργίας μετακινούμενου  ψεκαστικού νέφους και της έκθεσης ανθρώπων και ζώων σε αυτό λαμβάνοντας όλα τα πρόσφορα μέτρα.

2. Να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού.

Η ενημέρωση από τον επαγγελματία χρήστη  αφορά:

α) τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού,

β) τη θέση της καλλιέργειας όπου πρόκειται να γίνει ο ψεκασμός,

γ) τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική   ονομασία) και

δ) τη σήμανση τοξικότητας (Xn, Xi, κλπ) που αναγράφεται επί της συσκευασίας και οι αντίστοιχες φράσεις κινδύνου (π.χ. «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα» κ.α.)

3. Η ενημέρωση των επαγγελματιών (ιδίως των μελισσοκόμων, των σαλιγκαροτρόφων και των κτηνοτρόφων) οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος από τον ψεκασμό του γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά, πέραν των αναφερόμενων στην περίπτωση 2α) και τις επιδράσεις στη δραστηριότητά τους που τυχόν αναγράφονται επί της συσκευασίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Παραβάσεις όπως π.χ. ψεκασμοί εντός οικισμών, ψεκασμοί σε αγροτικούς δρόμους που διέρχονται άνθρωποι και ζώα, ψεκασμοί σε εκτάσεις προς βόσκηση, ανεξέλεγκτη ρίψη και εγκατάλειψη των κενών υλικών συσκευασίας γεωργικών φαρμάκων μετά τη χρήση σε μη ενδεδειγμένους χώρους (αγροί, αρδευτικά κανάλια, στραγγιστικές τάφροι, ρυάκια, ρέματα, κλπ) έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την απειλή της δημόσιας υγείας (δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο και τα ζώα).

Γενικά οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει να λαμβάνουν κάθε μέτρο που διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, του υδάτινου περιβάλλοντος και του πόσιμου νερού.

Στα πλαίσια αυτά περιορίζεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων κοντά σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Μετά την 26 Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλιστεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του Ν4036/2012 (ΦΕΚ 8Α), σε όποιον χρησιμοποιεί γεωργικά φάρμακα χωρίς να τηρεί τα αναγραφόμενα στη συσκευασία ή την ετικέτα τους, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30000) ευρώ.

αvaρτήθηκε  08-04-2015

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Πτολεμαΐδα : 6-4-2015                                                                                             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Αρ.Πρωτ.:  13303

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ -ΕΣΗΔΗΣ

     Καλούμε όλους τους προμηθευτές του Δήμου  μας , να ενημερωθούν από την ηλεκτρονική σελίδα  www.promitheus.gov.gr για τις αλλαγές στη διαδικασία συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς  άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. από 01-10-2014 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4155/2013.

     Από την ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αντλήσετε πληροφορίες για το πώς θα εγγραφείτε ως προμηθευτής στο ΕΣΗΔΗΣ στο σημείο που αναφέρει «εγγραφείτε ως Οικονομικός Φορέας» . Από τις «συχνές ερωτήσεις» μπορείτε να έχετε απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ.

      Πληροφοριακά μπορείτε να έρχεστε σε επαφή με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου στα τηλ.213 1514 175 & 213 1514 446 ώστε να σας καθοδηγήσουν σχετικά.

       Αναφέρουμε ότι ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής  θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής (επικοινωνία με ΚΕΠ) και κωδικό χρήστη ώστε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ηλεκτρονικά και μόνο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

                                                         

αvaρτήθηκε  06-04-2015


 

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ “LETS DO IT GREECE

 

    Στη δράση Lets do it Greece θα συμμετάσχει , όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Εορδαίας την Παρασκευή 3  Απριλίου 2015. Η δράση έχει ως στόχο τον καθαρισμό και τον εξωραϊσμό των χώρων που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε και την ευαισθητοποίηση των πολιτών απέναντι στο περιβάλλον, σύμφωνα με τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κοσμά Σιδηρόπουλο  .

 Για το λόγο αυτό ο Δήμος Εορδαίας , το  Τμήμα Καθαριότητας και η Τοπική Κοινότητα   Προαστίου   συμμετέχουν και στηρίζουν, με την παρουσία συνεργείων και την προσφορά όλου του βοηθητικού υλικού (σακούλες ,γάντια κ.λ.π.)  την περιβαλλοντική  δράση  του Δημοτικού Σχολείου Προαστίου, που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρα 9 το πρωί στον εξωτερικό χώρο της σχολικής μονάδας και σε παρακείμενα  πάρκα,  με το σύνθημα «όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε τον τόπο που ζούμε καθαρό».

αvaρτήθηκε  02-04-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 30/03/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12437

ΠΡΟΣ
Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Κοιν: κο. Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

   Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Εορδαίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03/04/2015 και ώρα 13:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών για παραχώρηση του σχολικού κτιρίου 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας για την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB.

2.    Αίτημα της «Αναξαγόρειου» Μουσικής Σχολής για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

αvaρτήθηκε  01-04-2015


 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

   Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης συγχαίρει θερμά τις Εκπαιδευτικούς της Εορδαίας Ευγενία Κατσάλη Νηπιαγωγό και Κική Αμαραντίδου Δασκάλα, για την βράβευσή τους από την Ελληνική Επιτροπή της UNESCO με το «Βραβείο εκπαιδευτικής προσφοράς σε παραμεθόριες περιοχές».

   Βραβεύσεις όπως αυτές τιμούν και αναδεικνύουν το σημαντικό και ουσιαστικό έργο που επιτελούν οι Εκπαιδευτικοί μας.  

αvaρτήθηκε  31-03-2015


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 9ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πτολεμαίδα 30/03/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 112

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Τηλ 24633050120

Πληροφορίες: κα. Μαυρίδου Ρούλα

 

Η  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 9ου Δημοτικού Σχολείου στις 21 Απριλίου 2015 ημέρα Tρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ. 24630-23203, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πτολεμαΐδα 30/03/2015

Ο Πρόεδρος

Αριστερίδης Ιωάννης

αvaρτήθηκε  30-03-2015


 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

 

αvaρτήθηκε  30-03-2015


 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Αίθουσα Τεχνικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πτολεμαΐδας

 

18:00 – 18:10:         Προσέλευση

18:10 – 18:30:         "Σχολικός εκφοβισμός: εννοιολογική οριοθέτηση και παράγοντες εμφάνισής του-Δράσεις σχολείων Β/θμιας εκπαίδευσης Εορδαίας"

Εισηγητής: Δρ. Αθηνά Βαρσαμίδου

(Υπεύθυνη Περιφερειακής Ομάδας Δράσης Πρόληψης Εορδαίας-Βοΐου, Εκπ/κός Β/θμιας Εκπ/σης)

 

18:30 – 18:50:         "Ψυχολογικές διαστάσεις του σχολικού εκφοβισμού"»

Εισηγητής: Αγάπη Τερζοπούλου, Ψυχολόγος

 

18:50 – 19:10:         "Κρίση, κοινωνική επιρροή και bulling"

Εισηγητής: Ηλίας Πατσινακίδης, Κοινωνικός Λειτουργός

 

19:10 – 19:30:         "Το σχολείο απέναντι στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού"

Εισηγητής: Ελένη Μπαμπίλα

Σχολική Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης,

(Υπεύθυνη Περιφερειακής Ομάδας Δράσης Πρόληψης Σχολικού Εκφοβισμού Εορδαίας)

 

19:30 – 20:00:         Συζήτηση

 

Συνδιοργάνωση :    

Εμπορικό Επιμελητήριο Κοζάνης

Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση

Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

αvaρτήθηκε  27-03-2015


 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 12ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πτολεμαίδα 11/03/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 92

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ταχ. δ/νση: 25ης Μαρτίου 15

Τηλ 24633050120

Πληροφορίες: κα. Μαυρίδου Ρούλα

 

Η  Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 12ου Δημοτικού Σχολείου στις 1 Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ. 24630-28266, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Πτολεμαΐδα 11/03/2015

Ο Πρόεδρος

Αριστερίδης Ιωάννης

αvaρτήθηκε  27-03-2015


Ο ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ «ΏΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ» 

Ο Δήμος Εορδαίας συμμετέχει και στηρίζει την 'ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ' κλείνοντας το Δημοτικό φωτισμό για μία ώρα  από τις 8,30 έως τις 9,30 μ.μ.  σε δημόσιους χώρους και κεντρικά σημεία της Πόλης της Πτολεμαΐδας και των  Τοπικών Κοινοτήτων.
Για έβδομη  συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία του WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή, που έχει χαρακτηριστεί ως «το μεγαλύτερο συμμετοχικό γεγονός στον πλανήτη».
    Κάθε χρόνο η Ώρα της Γης λαμβάνει και έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

 

    Το 2009, όπου οι Έλληνες συμμετείχαν με πρωτοφανή ενθουσιασμό, η εκστρατεία εστίασε τη δυναμική της στην Κοπεγχάγη. Ένα χρόνο αργότερα και μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις στην πρωτεύουσα της Δανίας, η Ώρα της Γης ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι όταν χάνεται μια μάχη δεν χάνεται και ο πόλεμος.
    Φέτος, η εκστρατεία για την   «Ώρα της Γης 2015» συνδέεται με την πρωτοβουλία «
WWF-Καλύτερη Ζωή», έναν κόμβο ενημέρωσης και δικτύωσης πολιτών για τη βελτίωση της καθημερινότητας μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος , την εξοικονόμηση χρημάτων και τις συμμετοχικές δράσεις.

    Μετά από τόσα  χρόνια όλο και πιο δυναμικής παγκόσμιας ανταπόκρισης η Ώρα της Γης έγινε  θεσμός και ένας απλός τρόπος να αποδείξουμε ότι πέρα από γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαφορές, παραμένουμε πολίτες ενός κοινού τόπου. Του πλανήτη Γη.
    Φέτος λοιπόν, το Σάββατο, 28 Μαρτίου, στις 8:30 το βράδυ, ο Δήμος Εορδαίας θα είναι «παρών»  στην παγκόσμια εκστρατεία  για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινή παγκόσμια αποστολή του WWF είναι:

    Να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να προάγει ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με την φύση, μέσω:

·         Της προστασίας της βιοποικιλότητας

·         Της προώθησης της βιώσιμης διαχείρισης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων

·         Της μείωσης της ρύπανσης και της άσκοπης κατανάλωσης

αvaρτήθηκε  27-03-2015


Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΕΟΡΔΑΙΑ

 

    Χωρίς την καθιερωμένη παρέλαση και παρά τις αντίξοες καιρικές  συνθήκες  η Πτολεμαίδα γιόρτασε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου  του 1821. 

    Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιόππης και Αριμαθαίας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων κ.  Δαμασκηνού, συνεπικουρούμενου από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Εορδαίας Νικηφόρο Μανάδη και τον Ιερό Κλήρο της περιοχής.

    Λόγω της συνεχιζόμενης και έντονης βροχόπτωσης η Επιμνημόσυνη Δέηση και η εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την Φιλόλογο Μελπομένη Παπαδοπούλου, πραγματοποιήθηκαν εντός του Ιερού Ναού.

    Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο  Πεσόντων της Κεντρικής Πλατείας της Πτολεμαίδας , υπό του ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου.

    Στις αξίες και στα ιδανικά της Εθνικής Επανάστασης αναφέρθηκαν στα μηνύματά τους ο Δήμαρχος Εορδαίας  Σάββας Ζαμανίδης , η εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου Ραχήλ Μακρή ,οι Βουλευτές Μίμης Δημητριάδης και Χάρης Κάτανας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεώργιος Κωτσίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης Παύλος Τσιότσιος.

    Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη δεξίωση του Δημάρχου Εορδαίας στο Δημοτικό Κατάστημα ,όπου παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών αλλά και πολίτες.  

     αvaρτήθηκε  27-03-2015


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ,

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλεί τους ενδιαφερόμενους γεωπόνους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως Στατιστικοί Ανταποκριτές στη διενεργούμενη από αυτήν ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης από την 30η Μαρτίου  2015 μέχρι την 24η ώρα της 30ης Απριλίου 2015 ώστε να εγγραφούν στο νέο πιλοτικό Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών που θα έχει ισχύ για  οκτώ  (8) μήνες, από Μάϊο 2015 έως και Δεκεμβρίο 2015

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Στατιστικών Ανταποκριτών έχουν:

·         ΠΕ και ΤΕ γεωπόνοι νομικών προσώπων, δημόσιου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών καθώς επίσης και γεωπόνοι ιδιώτες σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι ή ΟΤΑ,  

·         Οι αντίστοιχοι πτυχιούχοι των πανεπιστημίων της αλλοδαπής, απαιτείται να έχουν αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΔΟΑΤΑΠ,

·         Γεωπόνοι ηλικίας 22-69 ετών.

Οι Στατιστικοί Ανταποκριτές θα εργαστούν στα στάδια της συλλογής και του ελέγχου των στοιχείων της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στην Ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.statistics.gr στην πρώτη σελίδα, στην ένδειξη «Στατιστικοί Ανταποκριτές ΕΛΣΤΑΤ».

Επίσης, για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι η:

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/General/elstat_correspodents_2015.pdf        

αvaρτήθηκε  24-03-2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

    Από το Δήμο Εορδαίας ανακοινώνεται ότι η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  25 Μαρτίου, ημέρα εορτασμού της Εθνικής Επετείου, αλλά μία μέρα νωρίτερα την Τρίτη 24 Μαρτίου. 

   Παρακαλούνται οι χρήστες του Πάρκινγκ της λαϊκής αγοράς  να μην σταθμεύσουν τα οχήματά τους κατά την παραπάνω ημερομηνία , προκειμένου ο χώρος να παραμείνει ελεύθερος.    

αvaρτήθηκε  23-03-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ
EΟΡΔΑΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: 20/ 3 /2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 104

ΠΡΟΣ
Μέλη Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
Κοιν: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

 

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/3/2015 και ώρα 12:30μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εορδαίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση νέας σύνθεσης Δ.Σ. Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχ. Μουρικίου

2. Έγκριση νέας σύνθεσης Δ.Σ. Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχ. Πτολεμαΐδας και ορισμός εκπροσώπου στην Σχολική Κοινότητα του Σχολείου

3.Αποδοχή δωρεάς Μποδοσάκειου Ιδρύματος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου

4.Καταστροφή υλικού 11ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας

5. Έγκριση δαπάνης για τη λογιστική υποστήριξη του γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Εορδαίας.

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

αvaρτήθηκε  20-03-2015


 

 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ  ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ

 

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης  συγχαίρει θερμά τον συντοπίτη μας Δρομέα υπεραποστάσεων   Γεώργιο Ζαχαριάδη , ο οποίος εδώ και χρόνια συμμετέχει σε Διεθνείς και δύσκολους αγώνες μεγάλων αποστάσεων , κάνοντας τον τόπο μας υπερήφανο.

    Τον Σεπτέμβριο του 2014 ο κ. Ζαχαριάδης  ακολουθώντας τα χνάρια του Αρχαίου Δρομέα Φειδιππίδη ,αναβίωσε τον άθλο, τρέχοντας τη διαδρομή   Αθήνα -  Σπάρτη με επιστροφή στην Αθήνα και  τερμάτισε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, όπου σε μία λαμπρή τελετή υπό το Άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας στην οποία υπηρετεί ,στέφθηκε ως 4 ος    Δρομέας στον κόσμο , που πραγματοποίησε τον «Φειδιππίδειο Άθλο» με τον 2ο καλύτερο χρόνο. 

    Να σημειωθεί ότι ο άθλος αυτός επιτεύχθηκε στα πλαίσια του Διεθνή αγώνα  250 χ.λ.μ. «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», ενώ σε μια άλλη ιστορική διαδρομή Δελφοί- Ολυμπία 255χ.λ.μ. με την ονομασία «Δόλιχος Δρόμος» , ο αθλητής τερμάτισε ως 1ος Έλληνας και 4ος στη γενική κατηγορία.

      Εκπροσωπώντας την ΕΛ.ΑΣ. συμμετείχε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Αστυνομικών  , που διεξήχθη  στην Αυστρία, ενώ λίγο αργότερα τιμήθηκε για την προσφορά του στον Παγκόσμιο Αθλητισμό, από την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως. 

    Πρόσφατα τον τίμησε το Α.Σ.Α.Ε.Δ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και οι Δρομείς της χώρας , μετά από ψηφοφορία, τον ανέδειξαν ως τον 1ο Δρομέα Υπεραποστάσεων για το 2014.

     Στις αρχές Μαΐου θα τρέξει στον αγώνα Δελφοί-Ολυμπία , για τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Πτολεμαΐδας.    

    Ο Δήμος Εορδαίας θα είναι υποστηρικτής του μεγάλου  στόχου του Γιώργου Ζαχαριάδη  να τρέξει τη διαδρομή από την Παναγία Σουμελά του Βερμίου, έως την Παναγία Σουμελά του Πόντου.               

αvaρτήθηκε  19-03-2015


ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ Κ.Ε.Δ.Ε. 

αvaρτήθηκε  19-03-2015


 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ

 

   Οι αλλεπάλληλες  πρωτιές και διακρίσεις αθλητών και αθλητριών Ομάδων ,Σωματείων και Συλλόγων της Πτολεμαΐδας μας κάνουν να νιώθουμε υπερήφανοι διότι τιμούν και προβάλλουν στο πανελλήνιο ολόκληρη την περιοχή μας.

Ως Δήμος Εορδαίας συγχαίρουμε θερμά:

   -Την Γραμματική Χριστίδου του Α.Μ.Γ. Ομίλου «Εορδαϊκή Δύναμη» Πτολεμαΐδας, για την κατάκτηση της 1ης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤΑΕ-KWON-DO, παίρνοντας  το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα , καθώς  και τους άλλους αθλητές του Ομίλου για τις επιτυχίες τους. 

    -Την Ομάδα Ρομποτικής «R&B» του Κε.Πλη.Νε.Τ. Πτολεμαΐδας, για τις μεγάλες  διακρίσεις της στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Έρευνας, Τεχνολογίας και Ρομποτικής F.LL. 2015,ανοίγοντας το δρόμο για το Εξωτερικό.

    -Την αγωνιστική Ομάδα «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» Πτολεμαΐδας , για τη συγκομιδή των 31 μεταλλίων(13 χρυσά,12 αργυρά και 6 χάλκινα) από το Χειμερινό Πρωτάθλημα Κολύμβησης  Βορείου Ελλάδος, που αποτελεί το κίνητρο για την επόμενη αγωνιστική δραστηριότητα.  

   -Τους μαθητές των τεσσάρων Σκακιστικών Ομίλων της Πτολεμαΐδας, που συμμετείχαν στο 9ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι Κεντροδυτικής  Μακεδονίας 2015 , κατακτώντας την πρώτη θέση, 23 κύπελα και μετάλλια ,αλλά και  την πρόκριση για το 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

   -Τον Α.Φ.Σ. ΚΑΡΑΤΕ  «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ» Εορδαίας,  που πήρε το «πράσινο» φως για τις Διεθνείς οργανώσεις με την Εθνική Ελλάδος όπου συμμετέχουν 14 αθλητές   , μετά τις πρωτιές σε πανελλαδικό επίπεδο.

    -Τους μαθητές του Γυμνασίου Ανατολικού Τ.Κ. του Δήμου Εορδαίας για την βράβευσή τους στον ετήσιο Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας, που διοργάνωσαν το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Γαλλική Πρεσβεία.

    -Τους διακριθέντες αθλητές του Μ.Γ. Ομίλου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Πτολεμαΐδας , στο πανελλήνιο πρωτάθλημα TAE- KWON- DO  .

     Όλες αυτές οι επιτυχίες δείχνουν το μέγεθος της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται  σε αθλητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο από τη νεολαία μας, στην οποία επενδύουμε για ένα καλύτερο «αύριο».                  

αvaρτήθηκε  19-03-2015

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

αvaρτήθηκε  19-03-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 18-3-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 11221

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                        

   ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 18-3-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

1)    Εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Εορδαίας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, απαιτείται η εκπροσώπηση του Δήμου στο ανωτέρω Δικαστήριο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του.

 

                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

     αvaρτήθηκε  18-03-2015


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 17-3-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 11148

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣ:

 

                               Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Πρακτικογράφο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής »

 

Μετά την ματαίωση της κατά την 16-3-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ. 10074/9-3-2015 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 19η  του μηνός Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αvaρτήθηκε  17-03-2015


 

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δημοτικό Κατάστημα-25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200, Πτολεμαϊδα, τηλ.: 2463350103  fax 2463350138

e mail : d_sxeseis@ptolemaida.gr

                                                                                                   Πτολεμαϊδα 12-3-2015

                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 10579

 

                                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

    ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

 

 

Η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 θα εορτασθεί στην πόλη μας με Παλλαϊκή συμμετοχή και θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω  εορταστικές εκδηλώσεις.

Από της 8ης πρωινής της 24ης Μαρτίου 2015 και μέχρι της δύσης του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2015 θα σημαιοστολιστούν όλα τα Δημόσια, Δημοτικά, Ιδιωτικά Καταστήματα, Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες και οικίες.

Θα φωταγωγηθούν όλα τα Δημόσια, τα Δημοτικά Καταστήματα τα Καταστήματα των Ν.Π.Δ.Δ. και  των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2015.

 

ΤΡΙΤΗ  24  ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

        Θα αναπτυχθεί η ιστορική σημασία της επετείου από  ομιλητές σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς.

 Ώρα 12:00 θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων των σχολείων με την παρακάτω σειρά:

1. Στο μνημείο των Εφέδρων Αξιωματικών στην Κεντρική Πλατεία

Τα Δημοτικά Σχολεία 1ο, 3o, 7ο  και 11ο, το 1ο  Γενικό Λύκειο και το ΤΕΕ Μαθητείας.

2. Στο Μνημείο Πεσόντων της Αγίας Σκέπης

Τα Δημοτικά Σχολεία 4ο , 9ο ,   10ο , το 2ο, το 4ο Γυμνάσιο και το 3ο Γενικό Λύκειο .

3. Στο Μνημείο του Μακεδονομάχου Μπομπορά

Τα  Δημοτικά Σχολεία 5ο και 6ο , το 1ο και 5ο Γυμνάσιο, το 2ο Γενικό Λύκειο, το 1ο ΕΠΑ.Λ., Πρόσκοποι.

4. Στο Μνημείο της Αστυνομίας

Τα Δημοτικά Σχολεία 2ο, 8ο, το 3ο Γυμνάσιο, το Μουσικό Γυμνάσιο , το 2ο και 3ο Ε.Π.Α.Λ.

5. Στο Ηρώο του Οικισμού Καρδιάς

Το 12ο Δημοτικό Σχολείο.

ΤΕΤΑΡΤΗ  25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Στις 07:30 το πρωί θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών και η Φιλαρμονική θα παιανίσει τον Εωθινό.

        Στις 08:30 το πρωί θα γίνει έπαρση της Σημαίας στην Κεντρική Πλατεία.

Στις 10:00 το πρωί θα γίνει επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας από τον Αρχιερατικό Επίτροπο που θα βοηθείται από τον Κλήρο στην οποία καλούνται να παρευρεθούν:

Βουλευτές Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, ο Στρατιωτικός εκπρόσωπος της 9ης Ταξιαρχίας,, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, οι Ειρηνοδίκες Εορδαίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, πρώην Βουλευτές, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών, οι Προϊστάμενοι ΤΕΙ, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμών – Τραπεζών – Ν.Π.Ι.Δ., Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία κατά ιεραρχική τάξη, οι Έφοροι προσκόπων με στολή, οι Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Πρόεδροι επαγγελματικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πτολεμαϊδας, Πρόεδροι εργατικών οργανώσεων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων, καθώς και όλος ο λαός της πόλης μας. Μετά την δοξολογία θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Πεσόντων της Κεντρικής Πλατείας.

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τους:

Δήμαρχο Εορδαίας

Βουλευτές

Εκπρόσωπο περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Εκπρόσωπο της 9ης Ταξιαρχίας

Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Δημοτικής ενότητας Πτολεμαΐδας

Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος  Πτολεμαΐδας

Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαΐδας

Προϊστάμενο ΤΕΙ Πτολεμαΐδας

Εκπρόσωπο Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Περιφερειακής Εκπ/σης

Πρόεδρο αναπήρων και θυμάτων πολέμου

Πρόεδρο Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Εορδαίας

Πρόεδρο παραρτήματος Π.Ο.Α.Ε.Α.

Πρόεδρο εφέδρων αξιωματικών

Πρόεδρο Εμπορικού συλλόγου

Πρόεδρο  Εργατικού κέντρου

Αμέσως μετά θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας από την Φιλόλογο κα.. Παπαδοπούλου Μελπομένη

Σιγή ενός λεπτού, Εθνικός Ύμνος.

Ακολουθεί η έναρξη της παρέλασης προ των επισήμων, όπου θα παρελάσουν, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Ε.Π.Α.Λ.,  ΕΠΑΣ μαθητείας  Ειδικό Σχολείο Πτολ/δας, Ειδικό Εργαστήρι Πτολ/δας,  τμήμα Εθελοντριών Αδελφών Νοσοκόμων Ε.Ε.Σ., η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα, ο Σύλλογος Βλατσιωτών,  η Θρακική Εστία Εορδαίας, ο Σύλλογος Κρητών & Φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρδιάς, ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας, ο Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας, Σώματα Οδηγών και Προσκόπων, λοιποί πολιτιστικοί και κοινωνικοί φορείς.

Στις 18:00 θα γίνει η υποστολή της Σημαίας.

Τελετάρχη ορίζουμε τον Δημοτικό υπάλληλο κ. Κυριμλίδη Ιωάννη. Το γενικό πρόσταγμα  της παρέλασης των πολιτικών τμημάτων θα έχουν οι καθηγητές φυσικής αγωγής

 κ Κοροσίδης  Κωνσταντίνος  και    κ.Κεχαϊδης Γεώργιος

Στα πλαίσια της επετείου της 25ης Μαρτίου του 2015 θα ακολουθήσουν οι παρακάτω παράλληλες εκδηλώσεις.

 

5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ.

Κυριακή 22 Μαρτίου - Τρίτη 24 Μαρτίου  - Τετάρτη 25 Μαρτίου και Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στον Πολυχώρο του Σχολείου 

 ώρα 20:00 εκδηλώσεις του σχολείου με:

.Θεατρικό δρώμενο

.Τραγούδια από τη Χορωδία

.Παραδοσιακούς χορούς

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

 Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 ώρα 19:00 στο αμφιθέατρο του Σχολείου συναυλία με το   

 Έργο του Χρήστου Λεοντή  <<ΚΑΝΤΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ>>

 

                                                                      Ο Δήμαρχος Εορδαίας

                                                                                                     Σάββας  Ζαμανίδης

 

Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση επίσημης πρόσκλησης.

Σημείωση : Η εξέδρα των επισήμων θα βρίσκεται στην οδό 25ης Μαρτίου, απέναντι από το Δημοτικό Κατάστημα και τα τμήματα που θα παρελάσουν θα ξεκινούν από το σχολικό συγκρότημα ( 1ο & 2ο Λύκειο ) προς το κέντρο της πόλης.

αvaρτήθηκε  17-03-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαϊδα 12-3-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                           Αριθμ.Πρωτ. 10576

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αριθμ.Αποφ. 149/2015

         

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 1821

            O Δήμαρχος Εορδαίας

Α. Έχοντας υπόψη

1.Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 και 2 Ν.2696/99(Α-57) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ,όπως τροποποιήθηκε με Ν.3542/2007.

2.Την υπ αριθμ.48082/11//35040 από 20-3-2012 αναφορά –πρόταση του Τ.Τ Πτολεμαϊδας

Β. Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του κοινού κατά την διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας , την πρόληψη των μαθητικών και στρατιωτικών τμημάτων, στις 25-03-2015, στην πόλη της Πτολεμαϊδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ 1

Α. Να απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων γενικά στις παρακάτω οδούς:

  • Στην οδό 25ης Μαρτίου μέχρι το 27ο χιλ. της ΠΕΟ Κοζάνης Φλώρινας(φωτεινοί σηματοδότες)
  • Στην οδό Γ.Βαρβούτη από Κων/πόλεως μέχρι Δημοκρατίας.
  • Στην οδό Δήμητρας από Κων/πόλεως μέχρι Δημοκρατίας
  • Στην οδό Ανανία Νικολαϊδη ,από Κων/πόλεως μέχρι Δημοκρατίας
  • Στην οδό Μ.Ιωακείμ από την Κων/πόλεως μέχρι 25ης Μαρτίου.
  • Στην οδό Θ.Σοφούλη,από Π.Πάρκο μέχρι 25ης Μαρτίου.

Β.Να απαγορευτεί η στάση και η στάθμευση των οχημάτων γενικά, στο τμήμα της 25ης Μαρτίου που περιλαμβάνεται  μεταξύ των οδών Βαρβούτη και Ι.Χρηστίδη από την 8:00 ώρα της 25-03-2015 και πέρατος των εκδηλώσεων.

Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων δεν θα διακοπεί αλλά θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών.

Δ. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει την 8:00 ώρα της 25-3-2015 μέχρι πέρατος της παρέλασης της αποχώρησης των επίσημων.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του ποινικού κώδικα και των άρθρων 4,5,52,103,104 και 105 του Ν.2696/99 <<περί κυρώσεως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας>> όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3542/2007, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση, σύμφωνα με τα συνημμένα σχεδιαγράμματα και ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τ.Τ Πτολεμαϊδας.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 <<περι κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας>> και την τοποθέτηση σχετικής σήμανσης.

 

O Δήμαρχος 

Σάββας Ζαμανίδης

 

Κοινοποιείται                                                                                    

  1. Αστυνομική Υποδιεύθυνση Πτολεμαΐδας
  2. Τμήμα Τροχαίας Πτολεμαϊδας                                     

 

 

αvaρτήθηκε  17-03-2015


 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

 

Ως κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην Δυτική Μακεδονία η είδηση για τον αδόκητο θάνατο του αξιόλογου Δημοσιογράφου της ΕΡΑ Κοζάνης και όχι μόνον , Θωμά Δημητριάδη.

    Φτωχότερος  είναι ο κόσμος της  Δημοσιογραφίας από σήμερα καθώς έχασε ένα δυναμικό και μαχητικό μέλος της, που πάλευε πάντα για την αλήθεια και για τα δίκαια του τόπου .

     Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.      

 

αvaρτήθηκε  17-03-2015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :   16-3-2015

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                          Αριθμ. Πρωτ. :  11030  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

                         

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την Παρασκευή  20  Μαρτίου  2015  ημέρα και ώρα  7:00 μ..  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.     Ανασυγκρότηση Επιτροπής για την προώθηση του θέματος της μετεγκατάστασης της Μαυροπηγής

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

2.     Έγκριση έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Δ τριμήνου οικονομικού  Έτους 2014.

        Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

3.     Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 420/2014 σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης.

        Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

4.      Ορισμός μελών για το Διοικητικό συμβούλιο του ΒΙΟΠΑ

          Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

5.     Επικαιροποίηση των υπ’αριθ. 638/2006 & 299/2009 356/2009 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με την συμπλήρωση του Κλήρου  και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σχετικών συμβολαίων

        Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

6.     Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής διαφόρων έργων

        Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Κων/νος Πολυχρονίδης

 

7.     Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περάτωσης εργασιών διαφόρων έργων.

        Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Κων/νος Πολυχρονίδης

 

8.     Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαφόρων έργων.

               Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Κων/νος Πολυχρονίδης

 

9.      Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

          Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Κων/νος Πολυχρονίδης

 

10.   Έγκριση διενέργειας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας.

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Κοσμάς Σιδηρόπουλος

 

11.   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου & ΔΣ και έγκριση οδοιπορικών εξόδων

        Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος Δημοτικού  Συμβουλίου   Θεοδοσιάδης

        Γεώργιος

 

12.   Άδεια τεχνικών παιγνίων

         Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

13.   Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος διάθεσης λιανικών τροφίμων και ποτών.

         Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

14.   Διατήρηση ή απομάκρυνση περιπτέρου στην Τ.Κ. Αναρράχης.

        Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

15.   Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης κυκλοφοριακής μελέτης.

        Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

16.   Λήψη απόφασης για τη διενέργεια των προς ανάθεση προμηθειών , εργασιών και παρερχομένων υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2015.

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης

 

17.   Διακοπή σύμβασης μίσθωσης  ακινήτων – επαναδημοπράτηση τους

        Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης

 

18.   Λήψη απόφασης για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος του αντλιοστασίου Τ.Δ. Κομνηνών από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας .

         Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης.

 

19.   Αίτημα μείωσης μισθωμάτων ακινήτων στο Εμπορικό Πολύκεντρο

        Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδης

 

20.   Λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή τέλους χρήσης των δικτύων αποχέτευσης στα Τ.Δ Ασβεστόπετρας και Δροσερού Δήμου Εορδαίας.

         Εισηγητής : Ο Δ.Σ. & Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΥΑΕ  Φώτης Ιορδανίδης

 

21.   Έγκριση αποφάσεων Τοπικών Κοινοτήτων ( Αναρράχης. Σπηλιάς, Ερμακιάς )

        Εισηγητής : Ο  Πρόεδρος Δημοτικού  Συμβουλίου   Θεοδοσιάδης

        Γεώργιος

 

22.   Πρακτική άσκηση μαθητών Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας.

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσοκτουρίδης Ιωάννης

 

23.   Αντικατάσταση εκπροσώπου εμπορικού συλλόγου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

         Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΔΕΠ Ανέστης Καραφουλίδης

 

24.   Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ/Σ.  της ΔΕΠ Ανέστης Καραφουλίδης

 

25.   Κοπή Δένδρων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης.

 

26.   Έγκριση απόφασης του ΔΣ ΚΟΙΠΠΑΠ

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ΔΣ ΚΟΙΠΠΑΠ Χρήστος Κάτσίνας

 

        27. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές  ανάγκες ΟΤΑ

          ( δίμηνης απασχόλησης ) για την υπηρεσία καθαριότητας.

       Eισηγητής :  Ο Αντιδήμαρχος Κοσμάς Σιδηρόπουλος.

 

      28 . Επιστροφή ποσού

    Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κοκκινίδη

 

                                                                   Ο Πρόεδρος ΔΣ

                                                             Γεώργιος  Θεοδοσιάδης

αναρτήθηκε  16-03-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 9-3-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 10074

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 16-3-2015 και ώρα  13.00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ « Τροποποίηση σύμβασης ( αντικατασταση ειδών λόγω κατάργησης) του πακ 5 με τίτλο: Εξοπλισμός γυμναστικής , αθλοπαιδιών και ψυχοκοινωνικής αγωγής του 1ου Υποέργου της πράξης : Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Εορδαίας»

2. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 3.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.6615.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2015 για την αντιμετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης.

3. Εγκριση και διάθεση πιστώσεων για την αντιμετώπιση  εργοδοτικών εισφορών και δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση των υπ’αριθμ 130/2009 & 82/2013 αποφάσεων του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας

4. Εγκριση και ψήφιση πιστώσεων για αντιμετώπιση δαπανών .

5. Εγκριση και ψήφιση πίστωσης 195,19 ευρώ από τον ΚΑ 00.6422.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2015 για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης του νομικού συμβούλου.

6. Απευθείας ανάθεση εργασιών αποξίλωσης τσιμεντοιστών στην 25ης Μαρτίου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

7. Απευθείας ανάθεση εργασιών καθαρισμού Δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εορδαίας με παραστατικό προς τεκμηρίωση συναλλαγής (πρώην τίτλου κτήσης) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης

8.Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών δημοσιεύσεων διακηρύξεων διαγωνισμών.

9.Αντικατάσταση ή μη μέλους της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ άνω των 60.000 ευρώ.

10.Ορισμός δικαστικών επιμελητών για την επίδοση της υπ΄αρίθμ 35/2015 Α.Δ.Σ και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

11.Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή για την εκτέλεση της 179/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία κατέστη τελεσίδικη με την υπ’αριθμ 106/2014 απόφαση του Εφετείου Δυτ. Μακεδονίας. Εγκριση και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

12.Έγκριση η μη του πρακτικού της Επιτροπής για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 24 τ.μ αριστερά και 24 τ.μ δεξιά της εισόδου εξερχόμενοι από τη δυτική είσοδο του Παλιού Πάρκου προς τη δημοτική βιβλιοθήκη, για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανοκίνητων-ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών, στην Πτολεμαΐδα.

13.Εξεταση της ένστασης της εταιρίας Τσιομπάνου Μαρίας & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αντικατάσταση επικεραμωσης & πλήρης ανακαίνιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας». Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής ,ορισμός αναδόχου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 

αναρτήθηκε  13-03-2015


 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑΣ  ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το πρωί η συνάντηση του Δημάρχου Εορδαίας, Σάββα Ζαμανίδη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, Παναγιώτη Πλακεντά, και του Αντιδημάρχου Εορδαίας, Μάρκου Βύρλιου, με την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά, στο Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση - συζήτηση  επί όλων των βασικών τοπικών θεμάτων και η  εξεύρεση οικονομικών πόρων, για την ενίσχυση σημαντικών δομών του Δήμου Εορδαίας.

Η κ. Κόλλια-Τσαρουχά άκουσε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα ζητήματα που τέθηκαν από τον κ. Ζαμανίδη αναφορικά με την ΔΕΗ, τον πρωτογενή τομέα και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού,  ενώ παράλληλα, αποδέχθηκε την πρόσκληση του κ. Πλακεντά για να επισκεφθεί την περιοχή πριν από το Πάσχα.

Η  Υφυπουργός δέχθηκε με χαρά την εικόνα που της προσέφερε ο Δήμαρχος Εορδαίας καθώς και τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.

        

αναρτήθηκε  10-03-2015


 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΣΑΒΒΑ ΖΑΜΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 

 

    Η  παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί σημείο συνάντησης των αγώνων όλων των γυναικών.

    Η θέση της γυναίκας στην Ελληνική  κοινωνία έχει αλλάξει ριζικά καθώς η συμβολή της είναι πρωταρχική στο πνευματικό ,πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.

    Στην οικογένεια , στην εργασία ,στην εκπαίδευση , στην πολιτική και κοινωνική ζωή η γυναίκα πήρε τη θέση που της ανήκε , ενώ μέσα από τους αγώνες της πέτυχε τη διαμόρφωση μιας νέας νοοτροπίας και αντίληψης του ρόλου των δύο φύλων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της στα κέντρα λήψης των πολιτικών αποφάσεων.

    Η γυναίκα μητέρα, εργαζόμενη, νοικοκυρά,  διανοούμενη ή  αγρότισσα, είναι το πρόσωπο στην ύπαρξη του οποίου συναντώνται η ίδια η ζωή και η δημιουργία.

    Είναι βέβαιο ότι οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής μας θέλουν την Ελληνίδα  γυναίκα στην πρώτη γραμμή με πρωταγωνιστικό ρόλο, για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας μας.          

 

αναρτήθηκε  06-03-2015


 

Πτολεμαϊδα 03/03/2015

                                                                                        Αριθμ.πρωτ:9037

                                                                   ΑΔΑ:7ΜΙΕΩΡ6-8ΛΒ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Aρ.μελ.1/2014

ΕΡΓΟ:

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣH:

 

«Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

 

 

ΕΑΠ 2007-2011 &

ΣΑΕ 571 ΠΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος  Εορδαίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος του οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»,με προϋπολογισμό 150.000,00 Ευρώ.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:  

·         ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας (Διακήρυξη ΤΥΠΟΣ Β, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαϊδας, Δ/νση 25ης Μαρτίου 15, μέχρι και την Πέμπτη 26/03/2015.

 Πληροφορίες στο τηλέφωνο και FAX :2463350110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κ. Σιταρίδης Ιωάννης.  Για τεχνικές διευκρινίσεις αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Ειρήνη Τσαντσαρίδου, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, τηλ. 2463027066.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι αυτό της προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν.3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

               Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014, (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.439,03 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.  Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, καθώς θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή ύστερα από αίτησή τους.

7.Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

                                                   Ο Δήμαρχος

 

 

                                                      Σάββας Ζαμανίδης

αναρτήθηκε  04-03-2015


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 4-3-2015

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 9317

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                        

 

 

   ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη

της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 4-3-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά :

 

1)    Εξέταση της ένστασης κατά της υπ’αριθμ 6269/2015 διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας.

2)    Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Εορδαίας, ορισμός αναδόχου.

3)  Εγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, ορισμός αναδόχου.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, απαιτείται η άμεση ασφάλιση των οχημάτων ( απορριμματοφόρα κλπ) των οποίων τα ασφαλιστήρια συμβόλαια λήγουν, για λόγους δημόσιας υγιεινής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την άμεση φύλαξη των δημοτικών εγκαταστάσεων για την αποτροπή φαινόμενων κλοπής.

 

 

                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

αναρτήθηκε  04-03-2015