Συμβεβλημένοι
Ιατροί

 

 


Σταθμοί
περιβαλλοντικών
μετρήσεων

  

 Κεντρική ιστοσελίδα    ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ

 

 

       

               Σύμφωνα με τον πρόσφατα  ψηφισθέντα Νόμο 4304/2014  παρέχεται η δυνατότητα στους                 

  υπόχρεους του Δήμου Εορδαίας να ρυθμίσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

                       Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τους οφειλέτες, οι οποίοι  έχουν την δυνατότητα, είτε να εξο

  φλήσουν την οφειλή  ΕΦΑΠΑΞ  απαλλαγμένοι από πρόστιμα και προσαυξήσεις, είτε να μειώσουν το ο

  φειλόμενο ποσό με την έκπτωση σε προσαυξήσεις και πρόστιμα, ανάλογα με το ποσό οφειλής και τον α

  ριθμό των δόσεων.

 

 

              

                       Πιο συγκεκριμμένα:

 

                       Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν 4304/2014  , ρυθμίζονται πάσης φύσεως

 ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και 30/10/2014.

                       Για την υπαγωγή στην  ρύθμιση  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  υποβολή  αίτησης του οφειλέτη το αργότε

  ρο μέχρι τις 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

           

 

                        Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες:

 

 

Α) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως 31/12/2009.

 

                Ρυθμίζονται σε 24 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης 150 €, ΧΩΡΙΣ  ΤΗΝ ΚΑΤΑ

ΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ  &  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ και στην περίπτωση της ΕΦΑΠΑΞ  ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ  ολο

κλήρου του  ποσού οφειλής , γίνεται ΕΚΠΤΩΣΗ 10%  ΕΠΆΥΤΗΣ.

 

 

 

 

Β) Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010  και μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014.

                

                  Ρυθμίζονται ως ακολούθως:

α) Εφάπαξ,  με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό  (100%)  από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις

 εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00  ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24)δόσεις, με απαλλαγή κατά  ποσοστό ογδόντα

τοις εκατό  (80%)από τις κατά  Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και  των προστίμων και  

υπό την  προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

γ) Για οφειλές από 5.000,01  ευρώ μέχρι 10.000,00  ευρώ σε  σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κα

τά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

δ) Για οφειλές από  10.000,01 ευρώ μέχρι  20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο(72)δόσεις με απαλλαγή κα

τά ποσοστό  τριάντα τοις εκατό(30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις  εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

ε) Για  οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό(100)δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις

 εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.

               

 

                  Είναι  δυνατή η καταβολή  των οφειλών σε  λιγότερες  των ανωτέρω προβλεπόμενων  δόσεων

 ύστερα από σχετική αίτηση  του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής , οι οποίες  υπολογίζονται με  βάση  το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας κατά  την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, (σήμερα 0,05%)  πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως  υπολογισμένο,  το οποίο και παραμένει  σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

             

 

                 Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη παρούσα ρύθμιση:

α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,

β) οφειλές υπαγόμενες  σε  καθεστώς  ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δό

σεις…»(π.χ. εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών ακινήτων για ένταξη στο σχέδιο πόλης κατά το π.δ.5/86).

                

                 Σκοπός των ως άνω  διατάξεων  είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών  είσπραξης των ληξιπρό

θεσμων οφειλών προς δήμους και για αυτό  παρέχονται σημαντικά κίνητρα - διευκολύνσεις  προς τους οφειλέτες για την άμεση και συστηματική εξόφληση των οφειλών τους .

                 Για το  σκοπό  αυτό, καλούμε  όλους τους δημότες  και  μη, που έχουν οφειλές προς το Δήμο Εορδαίας, να απευθυνθούν στην Ταμειακή Υπηρεσία (τηλ. 2463-3 -50160 ) του Δήμου Εορδαίας για να ενημερωθούν και  να επωφεληθούν της δυνατότητας που παρέχεται να ρυθμίσουν ευνοϊκά για αυτούς 

τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

αναρτήθηκε 31-10-14


 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ: «ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ολυμπιάδας σας ευχαριστούν θερμά για τη δωρεά του ποσού των 1000,00 € .

Η δωρεά σας αποτελεί πολύτιμη βοήθεια για το σχολείο μας.

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   
ΜΠΑΜΠΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

                                                                           

αναρτήθηκε 30-10-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  27-10-2014

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ:  49997

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Π  Ρ  Ο  Σ

                                              Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου  2014  και ώρα  11.00 π.μ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1)    Kατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και του περιβάλλοντα χώρου, στο Πάρκο Μελανοφρύδη.

2)    Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση εργασίας σε Γιατρό Εργασίας, βάσει των διατάξεων του ν.3850/2010, μετά την λήξη της ισχύουσας σύμβασης.

3)    Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας, του έργου ΄΄Αντικατάσταση Αλεξικέραυνου στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας ΄΄.

4)    Έκθεση απολογιστικών στοιχείων Γ΄Τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας Οικονομικού Έτους 2014, για την υποβολή τους  προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

5)    Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού, της προμήθειας ΄΄ Ανταλλακτικών-ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου έτους 2014΄΄.

6)    Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αρίθμ 48644/17-10-14 αίτησης παράτασης, για την κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σχετικής με την προμήθεια ΄΄Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Εορδαίας΄΄.   

7)    Πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και της άσκησης ενδίκων μέσων, κατά των υπ΄αρίθμ 362,363,364/2014 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και κατά των κατασχετηρίων εις χείρας Τραπέζης Πειραιώς.

8)    Πρόσληψη Δικαστικού Επιμελητή και ψήφιση πίστωσης, για την επίδοση σχετικών με την άσκηση ενδίκων μέσων, κατά των υπ΄αρίθμ 362,363,364/2014 διαταγών πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και κατά των κατασχετηρίων εις χείρας Τραπέζης Πειραιώς.

9)    Τροποποιήσεις προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014.

10) Ψηφίσεις πιστώσεων.

                                                                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

           αναρτήθηκε 27-10-1


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                          

                                                                         Πτολεμαίδα 21/10/14

                                                   Αρ. Πρωτ: 49308   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη αντικατάστασης του Τακτικού μέλους κας. Αλεζίδου Πολυξένης που με την ενδοδημοτική κινητικότητα δεν εργάζεται πλέον στον Δήμο μας, για την  Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.1 του Π.Δ/τος 28/80 – άρθρου 273 Ν.3463/2006.

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου   την Παρασκευή  24-10-2014  ώρα 10.30 ,  θα διεξάγει κλήρωση για την αντικατάσταση του τακτικού μέλους της ανωτέρω Επιτροπής.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της έδρας του Δήμου.

 Ο Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών

Υπηρεσιών

                                                         

 Τσίπρας Δημήτριος

 

 αναρτήθηκε 23-10-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                           

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                             

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΛ.: 2436022857

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΣΤΕΜΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

   Όσοι αμπελοκαλλιεργητές χρειάζονται βεβαίωση για την άδεια απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου παρακαλούνται να προσέρχονται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ( Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής ) του Δήμου Εορδαίας στα γραφεία μας στο 1ο χλμ. Πτολ/δας- Ασβεστόπετρας (πρώην Στρατόπεδο) για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις  29-10-2014 μέχρι 30-12-2014.

  Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας θα εκδίδει την σχετική βεβαίωση μόνο των αμπελουργών των οποίων οι αμπελώνες τους καταλαμβάνουν έκταση μικρότερη του ενός(1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται με οποιαδήποτε μορφή στο εμπόριο. Αυτοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής.

  Επίσης βεβαίωση μπορούν να πάρουν από την υπηρεσία μας όσοι επιθυμούν για ένα (1) στρέμμα αμπέλου αν και έχουν περισσότερα.

   Όλοι οι άλλοι αμπελουργοί – που έχουν έκταση μεγαλύτερη του ενός (1) στρέμματος – θα απευθύνονται για την σχετική βεβαίωση στο γραφείο 24 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι εν λόγω αμπελουργοί για να λάβουν την βεβαίωση είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά για το 2014 δηλώσεις συγκομιδής , μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ. Α.Α.Τ.) www.minagric.gr (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ >> ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ). Η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Συγκομιδής λήγει στις 30 Νοεμβρίου του 2014, όπου και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.

  Όσοι παραγωγοί δεν κατέχουν λογαριασμό στις ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωμένοι να κάνουν εγγραφή, ώστε να τους σταλεί στο e-mail που δήλωσαν ο προσωπικός κωδικός με τον οποίο θα μπουν στην εφαρμογή για την δήλωση συγκομιδής σταφυλιών. (Σχετικά έγγραφα, το 3326/99721/01-08-2014 του Υπ.Α.Α.Τ./Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών και το δελτίο Τύπου της 17-10-2014 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Κοζάνης).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2463022857, 2461351368, 2461351431 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.minagric.gr.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

1.    Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία )

2.    Έγγραφα που αποδεικνύουν την εγγραφή των αμπελώνων του στο Αμπελουργικό Μητρώο.

3.    Αντίγραφο του ΟΣΔΕ στο οποίο να φαίνεται το αμπέλι.

4.    Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την καλλιέργεια αμπελιού.

5.    Ταυτότητα και ΑΦΜ απαραίτητα.

                                      

ΠΤΟΛ/ΔΑ 23/10/2014             

                                         

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 αναρτήθηκε 23-10-14

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

αναρτήθηκε 21-10-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δημοτικό Κατάστημα, 25ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150

                                                                                   Πτολεμαΐδα 17-10-2014 

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.  48818

          

Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

 

        Η Εθνική Επέτειος της 28ης  Οκτωβρίου 1940 θα εορτασθεί στην πόλη μας ,με κάθε Μεγαλοπρέπεια και Παλλαϊκή συμμετοχή .   

        Από της 8ης  πρωϊνής  ώρας της 27ης  Οκτωβρίου  2014 μέχρι και τη δύση του ήλιου της 28ης Οκτωβρίου, θα σημαιοστολιστούν όλα τα Δημόσια, Δημοτικά, ιδιωτικά καταστήματα, Ν.Π.Δ.Δ. Τράπεζες και οικίες.

        Θα φωταγωγηθούν όλα τα δημόσια ,τα Δημοτικά Καταστήματα και τα Καταστήματα των Ν.Π.Δ.Δ  και Τραπεζών , κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Θα αναπτυχθεί η ιστορική σημασία της επετείου από κατάλληλους ομιλητές σε ειδικές συγκεντρώσεις στα Σχολεία ,τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς.

        Ώρα  12.00.  Θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση  στεφάνων από τα Σχολεία της πόλης μας με την παρακάτω σειρά.

1.  Στο μνημείο των Εφέδρων Αξιωματικών στην Κεντρική Πλατεία

  Τα Δημοτικά Σχολεία 1ο, 3ο  7ο  και 11ο, το 1ο Γενικό Λύκειο και το EΠΑΣ Μαθητείας.

2.   Στο Μνημείο Πεσόντων της Αγίας Σκέπης         

Τα  Δημοτικά Σχολεία 4ο,  9ο  και 10ο ,  το 2ο και 4ο Γυμνάσιο,  και το 3ο Γενικό Λύκειο.

3.   Στο Μνημείο του Μακεδονομάχου Μπομπορά

Τα Δημοτικά Σχολεία 5ο και 6ο, το 1ο και 5ο Γυμνάσιο, το 2ο Γενικό Λύκειο, το 1ο ΕΠΑ.Λ, πρόσκοποι.

4.    Στο Μνημείο της Αστυνομίας    

Τα Δημοτικά Σχολεία 2ο, 8ο, το 3ο Γυμνάσιο, το Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο  και το 2ο και   3ο ΕΠΑ.Λ.  

 5.    Στο Ηρώο του Οικισμού Καρδιάς

       Το 12ο Δημοτικό   Σχολείο      .                                                                                              

ΤΡΙΤΗ  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Στις 07:30  το πρωί θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών και η Φιλαρμονική θα παιανίσει τον Εωθινό.

Στις 8:30 το πρωί θα γίνει έπαρση της Σημαίας  στην κεντρική Πλατεία της  Πτολεμαίδας.

 

Στις 10:00 το πρωί θα γίνει επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίας Σκέπης   από τον Αρχιερατικό Επίτροπο που θα βοηθείται  από όλο τον Κλήρο.

Στην Θεία Λειτουργία επίσης καλούνται να παρευρεθούν.

Οι  Βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ο  Περιφερειάρχης  Δυτ. Μακεδονίας, ο Διοικητής της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, οι Ειρηνοδίκες Εορδαίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας,  πρώην Βουλευτές, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι προϊστάμενοι δημοσίων υπηρεσιών, οι προϊστάμενοι ΤΕΙ, Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, οι προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών, Τραπεζών, Ν.Π.Ι.Δ., αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του   Πυροσβεστικού σώματος. Οι εν ενεργεία και κατά ιεραρχική τάξη, οι έφοροι προσκόπων με στολή,  οι πρόεδροι  αναπηρικών και εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, πρόεδροι επαγγελματικών οργανώσεων, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, πρόεδροι εργατικών οργανώσεων, ο πρόεδρος της  ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών, οι πρόεδροι άλλων σωματείων και συλλόγων και λοιπών φορέων και όλος ο λαός της πόλης μας

Μετά την δοξολογία θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων 1940 στον Ι.Ν  Αγίας Σκέπης.   

  Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τους :

1.  Δήμαρχο Εορδαίας  

2.  Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης

3.  Βουλευτές  της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

4.  Περιφερειάρχη  Δυτ. Μακεδονίας ή εκπρόσωπο αυτού

5.   Εκπρόσωπο της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού

           6.  Γενικό Περιφερειακό  Αστυνομικό Δ/ντή Δυτ. Μακεδονίας

 7. Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαίδας

 8.  Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαίδας

09. Διοικητή  Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολ/δας

           10.  Κοσμήτορα Τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

           11. Διευθυντή  Β/θμιας Εκπαίδευσης  Π.Ε Κοζάνης

           12.  Διευθυντή  Α/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε  Κοζάνης

           13. Εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού

           14.  Πρόεδρο Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

           15.  Πρόεδρο Παραρτήματος Π.Ο.Α.Ε.Α.

           16. Πρόεδρο Π.Ε.Α.Ε.Α

           17.  Πρόεδρο Εφέδρων Αξιωματικών

           18. Πρόεδρο Συνδέσμου Αποστράτων  Σωμάτων Ασφαλείας Εορδαίας

           19.  Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου

           20.  Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου Πτολεμαϊδας

           21. Έφορο Προσκόπων Κεντροδυτικής Μακεδονίας

           

         Αμέσως μετά θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της

 ημέρας από την φιλόλογο κα. Χατζηκυριάκου Βίκυ

 Σιγή ενός λεπτού, Εθνικός Ύμνος.

   Στις 12.00   έναρξη της παρέλασης προ των επισήμων, όπου και θα παρελάσουν:

Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., Σύλλογος Μακεδονομάχων, Σύλλογος Κρητών Πτολεμαΐδας, σύλλογος Βλατσιωτών Πτολεμαϊδας, σύλλογος  Ηπειρωτών Εορδαίας, Θρακική Εστία Εορδαίας, Πολιτιστικός Λαογραφικός σύλλογος Καρδιάς, σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαϊδας, Ποντιακός σύλλογος Πτολεμαϊδας, Πρόσκοποι,  Ο Ερυθρός Σταυρός, η εθελοντική Διασωστική ομάδα, ο Α..Σ Αίολος Μακεδονίας, λοιποί πολιτιστικοί ,αθλητικοί  και κοινωνικοί φορείς.

Μετά την  Παρέλαση θα ακολουθήσει δεξίωση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.ΑΠ

Στις 17:30 θα γίνει υποστολή της Σημαίας.

      Τελετάρχη ορίζουμε τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Λαζαρίδη Λάζαρο.Το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης των πολιτικών τμημάτων θα έχουν οι  καθηγητές Φυσικής Αγωγής κα. Ιωαννίδου Δέσποινα και ο κ. Αρβανίτης Άνθιμος

Ο  Δήμαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαμανίδης

                                                                           

Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση επίσημης πρόσκλησης.

 

Σημείωση : Η εξέδρα των επισήμων θα βρίσκεται στην οδό 25ης  Μαρτίου 85 ανεβαίνοντας αριστερά στη συμβολή με την οδό Ακρίτα. 

 Tα τμήματα που θα παρελάσουν , θα ξεκινούν από την Αγία Σκέπη και θα κατευθύνονται προς το κέντρο της Πόλης.

 


 

ΑΛΛΑΓΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, αντί της Τετάρτης  15 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας , λόγω του εορτασμού της επετείου των Ελευθερίων της Πόλης.  

 

αναρτήθηκε 13-10-14


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

 

     

αναρτήθηκε 10-10-14


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)
         

                                                      

               

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3

«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

 

ΜΕΤΡΟ 321

………………………………………………………………………………………………...

 

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ282/8)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                      Πτολεμαϊδα 30-9-2014

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                      Αριθμ.πρωτ.  44522

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

«ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

 

Ο Δήμος Εορδαίας διακηρύττει ότι την 21 του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας: 1ο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας –Ασβεστόπετρας (πρώην Στρατόπεδο Καπετάν Φούφα), θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 4072/12, Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου του Δ. Εορδαίας».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι:185374 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Δίκτυο διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου του Δ. Εορδαίας».

Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ με προϋπολογισμό  267.455,96€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 22/13 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Εορδαίας, ανέρχεται στο ποσό των 267.455,96  ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 335.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, από το γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, οδός 25ης Μαρτίου 15, Πληροφορίες κ.Αικατερίνη Κυδώνα τηλ2463350110 και 2463350111 μέχρι και την Πέμπτη 16-10-2014.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και λήφθηκε υπόψη η Απόφαση με θέμα:«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα ».

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

 α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ (267.455,96 €)

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

               Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

               Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

               Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

 

 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α,, ήτοι στο ποσό των  πέντε χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ΕΥΡΩ και δέκα πέντε ΛΕΠΤΩΝ (5.447,15) και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Εορδαίας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210. ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 180 (εκατόν ογδόντα)  ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)

Δίνατε να χορηγηθεί Προκαταβολή σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Εορδαίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Εορδαίας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Αικατερίνη Κυδώνα (τηλ.& Φαξ 2463350110) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κ. Μαρία Καραγιαννάκη (τηλ.2463027066,  Φαξ:2463027088), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

αναρτήθηκε 07-10-14


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Πτολεμαϊδα  30-9-2014

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                    Αριθμ.πρωτ. 44524

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

    Διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  με σύστημα προσφοράς με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου   εκτέλεσης του  έργου:  “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΣΤΟ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ’’ αρ.μελ. Δ/νσης Τ.Υ. 5/2014 συνολικού πρ/σμού μελέτης  12.808,80 €.

   Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10-10-2014  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 το πρωί (λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου (1ο χιλ.Πτολεμαϊδας-Ασβεστόπετρας) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

        Δεκτές στη δημοπρασία γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις στην Α1, Α2, 1η, τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ανάλογης ειδικότητας και εμπειρίας (άρθρο 11 της Απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-2001, ΦΕΚ 1314/Β /11-10-2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

    Εγγύηση συμμετοχής  καθορίζεται το ποσό των 208,27  ευρώ.

    Έντυπα και πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  (αρμ. υπάλ.κ.Αικ.Κυδώνα  τηλ: 2463350110) μέχρι και την Πέμπτη 9-10-2014.

 

                                                                      Ο  Δήμαρχος

                                                                    Σάββας Ζαμανίδης

αναρτήθηκε 07-10-14

 


 

73 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

 

αναρτήθηκε 06-10-14


Π  Ρ  Ο  Γ  Ρ  Α  Μ  Μ  Α

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΖΥΓΟ

 

 Η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης μας θα εορτασθεί με κάθε επισημότητα και παλλαϊκή συμμετοχή .

ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ώρα 12: 00    θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία της πόλης μας,  με την παρακάτω σειρά :

1.  Στο μνημείο των Εφέδρων Αξιωματικών στην Κεντρική Πλατεία

  Τα Δημοτικά Σχολεία 1ο, 3ο  7ο  και 11ο, το 1ο Γενικό Λύκειο και το ΤΕΕ Μαθητείας.

2.   Στο Μνημείο Πεσόντων της Αγίας Σκέπης         

Τα  Δημοτικά Σχολεία 4ο,  9ο  και 10ο ,  το 2ο και 4ο Γυμνάσιο,  και το 3ο Γενικό Λύκειο.

 

3.   Στο Μνημείο του Μακεδονομάχου Μπομπορά

Τα Δημοτικά Σχολεία 5ο και 6ο, το 1ο και 5ο Γυμνάσιο, το 2ο Γενικό Λύκειο, το 1ο ΕΠΑ.Λ. πρόσκοποι.

4.    Στο Μνημείο της Αστυνομίας    

Τα Δημοτικά Σχολεία 2ο, 8ο, το 3ο Γυμνάσιο, το Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο  και το 2ο και   3ο ΕΠΑ.Λ.  

 5.    Στο Ηρώο του Οικισμού Καρδιάς

       Το 12ο Δημοτικό Σχολείο.  

  ΤΡΙΤΗ  14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ώρα 16:00     Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Πεσόντων της Δημοτικής Ενότητας  Περδίκκα για την απελευθέρωση από τον Τουρκικό Ζυγό και κατάθεση στεφάνων από τους :

1)      Δήμαρχο Εορδαίας

2)      Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης

3)      Περιφερειάρχη  Δυτ. Μακεδονίας

4)      Εκπρόσωπο της 9ης Ταξιαρχίας Πεζικού

5)      Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Περδίκκα

6)      Εκπρόσωπο Β/ θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

7)      Εκπρόσωπο  Α/ θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

8)      Πρόεδρο Συλλόγων Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου.

      9)    Εκπρόσωποι   Εθνικής Αντίστασης.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Στις 07:30  το πρωί θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες των Εκκλησιών και η Φιλαρμονική θα παιανίσει τον Εωθινό.

Στις 8:30 το πρωί θα γίνει έπαρση της Σημαίας .

Στις 10:00 το πρωί θα γίνει επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου και της Αγίας Παρασκευής της Επιβατινής της οποίας την μνήμη εορτάζουμε, όπου θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας και στην οποία καλούνται να παρευρεθούν:

 Βουλευτές της Περιφερειακής Κοινότητας Κοζάνης,  Περιφερειάρχης  Δυτ. Μακεδονίας, ο Διοικητής του Α΄ Σώματος Στρατού, ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, οι Ειρηνοδίκες Εορδαίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας,  πρώην Βουλευτές, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι προϊστάμενοι δημοσίων υπηρεσιών, οι προϊστάμενοι ΤΕΙ, Δ/ντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, οι προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου –Οργανισμών –Τραπεζών –Ν.Π.Ι.Δ., αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του   Πυροσβεστικού σώματος εν ενεργεία κατά ιεραρχική τάξη, οι έφοροι προσκόπων και οδηγών με στολή,  οι πρόεδροι  αναπηρικών και εφεδροπολεμιστικών οργανώσεων, εκπρόσωποι αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, πρόεδροι επαγγελματικών οργανώσεων, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, πρόεδροι εργατικών οργανώσεων, ο πρόεδρος της  ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών, οι πρόεδροι άλλων σωματείων και συλλόγων, καθώς και όλος ο λαός της πόλης μας.

Μετά την δοξολογία θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων της Κεντρικής Πλατείας.

      Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από τους :

1.  Δήμαρχο Εορδαίας  

2.   Βουλευτές του Νομού

           3.   Περιφερειάρχη  Δυτ. Μακεδονίας

4.  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

5.   Διοικητή του  9ης Ταξιαρχίας Πεζικού

6.  Διευθυντή Υποδιεύθυνσης  Αστυνομίας Πτολεμαίδας.

7.  Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πτολεμαίδας.

8.    Πρόεδρο Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαίδας

           9.    Κοσμήτορα Τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

         10.  Περιφερειακή   Διευθύντρια  Εκπαίδευσης  Δυτ. Μακεδονίας.

         11.   Διευθυντή  Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης

         12.   Διευθυντή  Α/θμιας.  Εκπαίδευσης Κοζάνης         

         13.   Πρόεδρο Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου

         14.   Πρόεδρο Εφέδρων Αξιωματικών

         15.  Πρόεδρο  Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας  Εορδαίας

         16.   Πρόεδρο Παραρτήματος Π.Ο.Α.Ε.Α.

         17. Πρόεδρο παραρτήματος Π.Ε.Α.Ε.Α       

         18.   Πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου

         19.  Πρόεδρο Εργατικού Κέντρου

Αμέσως μετά θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ημέρας, από τη διευθύντρια του  5ου Γυμνασίου Πτολ/δας φιλόλογο κα Ελένη Βασιλείου. 

Σιγή ενός λεπτού, Εθνικός Ύμνος.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο Δημοτικό Κατάστημα.

  12.00   Έναρξη της παρέλασης προ των επισήμων, όπου και θα παρελάσουν:

Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., Σύλλογος Μακεδονομάχων, Σύλλογος Κρητών Πτολεμαΐδας, σύλλογος Βλατσιωτών Πτολεμαϊδας, σύλλογος  Ηπειρωτών Εορδαίας, Θρακική Εστία Εορδαίας, εκπολιτιστικός λαογραφικός σύλλογος Καρδιάς, σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαϊδας, Ποντιακός σύλλογος Πτολεμαϊδας, Πρόσκοποι, Στρατιωτικό Άγημα, ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ιππικός Όμιλος Εορδαίας ,η εθελοντική Διασωστική ομάδα Πτολ/δας, λοιποί πολιτιστικοί και  κοινωνικοί φορείς.

Στις 18:00 θα γίνει υποστολή της Σημαίας.

Καλούνται οι συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Παρακαλούμε τον Αρχιερατικό Επίτροπο να καθορίσει τα της Ιεροτελεστίας και τον Διευθυντή Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης τα της τάξεως.

Τελετάρχη ορίζουμε, τον Δημοτικό υπάλληλο κο Λαζαρίδη Λάζαρο Το γενικό πρόσταγμα για την παρέλαση των πολιτικών τμημάτων θα έχουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής  κος Κιβρακίδης Νικόλαος και ο κος Εμμανουήλ Σταύρος.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Σάββας Ζαμανίδης 

                 

 

Το πρόγραμμα αυτό έχει θέση επίσημης πρόσκλησης.

 

Σημείωση : Η εξέδρα των επισήμων θα βρίσκεται στην οδό 25ης  Μαρτίου απέναντι από το Δημοτικό Κατάστημα και τα τμήματα που θα παρελάσουν θα ξεκινούν από το σχολικό συγκρότημα ( 1° & 2° Λύκειο ) προς το κέντρο της πόλης.

Στις 18:00 θα γίνει υποστολή της Σημαίας.

 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της  επετείου της απελευθέρωσης της Πτολεμαϊδας θα πραγματοποιηθούν και οι παρακάτω παράλληλες εκδηλώσεις

Α. Ο Σύλλογος Πτολεμαϊτών  Θεσσαλονίκης <<ΕΟΡΔΑΙΚΗ ΕΣΤΙΑ>> Σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας την ετήσια εκδήλωση για τον εορτασμό  των  ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής.

Κυριακή 12-10-2014 ώρα 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά (Ίωνος Δραγούμη 10 ,Θεσσαλονίκη) Δοξολογία.

Κυριακή 12-10-2014 ώρα 11:00 στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Μακεδονικών Σωματείων (Βενιζέλου 30,  4ος όροφος) ομιλία για τα <<ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ>> με ομιλητή τον Διδάσκαλο κ.Θεμιστοκλή Απατσίδη. Θα ακολουθήσει βράβευση πρωτευσάντων Μαθητών Λυκείων Πτολεμαϊδας

Β. Δήμος Εορδαίας –Σύλλογος Μικρασιατών  Πτολεμαίδας

Δευτέρα 13-10-2014  ώρα 19:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου παρουσίαση βιβλίου του Δρα Κωνσταντίνου Σαχινίδη με τίτλο:                    <<Οι μάχες της Ελασσόνας και του Σαρανταπόρου και η σημασία τους για την έκβαση των Βαλκανικών Αγώνων>>. Ομιλητές:  1) Δημήτριος Αλευρομάγειρος Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού. 2) Ιωάννης Μότσιος ,Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 3) Κων/νος Κονταξής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συντονίστρια . Βίκυ Χατζηκυριάκου Φιλόλογος.

 

αναρτήθηκε 07-10-14

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                                      

                    ΚΟΖΑΝΗΣ   

Πτολεμαΐδα:   16/9/2014
Αριθμ. Πρωτ
.: 41835

                                                                               

                                           

                                                 

           ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                               

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

…………………………………

Τηλέφωνο     :2463-3/50100

Fax             :2463-3/50150

Email          denptol@ptolemaida.gr                                                            

                                                                                          

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, λόγω λήξης της θητείας.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η διάρκεια της θητείας της δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

Για το λόγω αυτό καλούμε όλους τους εκπροσώπους :

. Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

.   Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

.   Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

.   Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα

.   Των ενώσεων και συλλόγων γονέων

.   Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων 

.   Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

.   Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

.   Δημότες

να εκφράσουν εγγράφως την βούληση τους για συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή .

Πιο συγκεκριμένα για τους συλλόγους ή φορείς που ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας αίτηση για τη συμμετοχή στην ανωτέρω Επιτροπή και να ενημερώσουν για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους έως 15 Οκτωβρίου  2014.

 

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο email: denptol@ptolemaida.gr

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

.  Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα Δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.

.  Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο .

.  Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

.  Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.

 Η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της , υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.  

 

  Ο  Δήμαρχος  Εορδαίας
 ΣΑΒΒΑΣ  ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

 αναρτήθηκε 01-10-14

                                                                                      

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Πτολεμαΐδα :  29 -9 -2014

ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             Αριθμ. Πρωτ. :    

……………………………….                                       

Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.                                                      

Τηλέφωνο : 24633 50111

                                                                         ΠΡΟΣ

 

1.    Το Δήμαρχο

2.    Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3.    Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας

4.    Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

 

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού καταστήματος Πτολεμαΐδας την   3   Οκτωβρίου   2014  ημέρα   Παρασκευή   και ώρα  7 :00 μ..  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Ενημέρωση  Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις διακοπές παροχών Τηλεθέρμανσης και τις οφειλές.  .

Εισηγητής : Η Διευθύντρια της ΔΕΤΗΠ Ιωάννα Καλαιτζίδου.

 

2.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΤΗΠ

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

3.    Συγκρότηση επιτροπής κοιμητηρίων.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

4.    Συγκρότηση  συντονιστικού  τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας.

Εισηγητής Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

5.    Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και ΑΝΚΟ ΑΕ για τη μελέτη ολοκλήρωσης εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης μεταφοράς λυμάτων οικισμών Αγίου Χριστοφόρου και Καρυοχωρίου Δημοτικής ενότητας Αγ. Παρασκευής.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

6.    Αποδοχή παραίτησης του εκκαθαριστή της Δημοτικής επιχείρησης ΚΕΚ Δήμου Πτολεμαίδας.

Εισηγητής Σάββας Ζαμανίδης

 

7.     Ανάκληση της υπ’αριθ. 302/2014 ΑΔΣ  σχετικά με την υλοτομία της ΤΚ Μηλοχωρίου.

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

8.    Έγκριση απόφασης Τ.Κ. Ασβεστόπετρας,

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης.

 

9.    Αντικατάσταση μελών Κοινών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ ΑΝΚΟ ΑΕ και Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Σάββας Ζαμανίδης

 

10. Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής Έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Κων/νος

 

11. Εξέταση ένστασης της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ κατά της απόφασης της ΔΤΥ του Δήμου μας  σχετικά με διακοπή εργασιών  για το έργο  Εσωτερική οδοποία  Α φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

12.  Παράταση προθεσμίας περαίωσης διαφόρων έργων.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Κων/νος Πολυχρονίδης.

 

13. Έγκριση ΑΠΕ διαφόρων έργων.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Πολυχρονίδης Κων/νος

 

14. Έγκριση προμήθειας Ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Υπ’ αριθ. ΚΗΙ 5236 αυτ/του του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσοκτουρίδης.

15.  Κοπή δένδρων

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννης  Τσοκτουρίδης

 

16. Έγκριση απόφασης Τοπικής κοινότητας Μεσοβούνου  σχετικά με την τέλεση μνημοσύνου για τους εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής περιόδου 1941-1944.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Καίδης.

     

17.  Άδεια λειτουργίας υπεραγοράς Τροφίμων

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Μάρκος Βύρλιος

 

Μέχρι και την ημέρα της Συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

                                               O Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                      Θεοδοσιάδης Γεώργιος

αναρτήθηκε 30-09-14


ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 29-09-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 3997

 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας (Δ.Ε.ΤΗ.Π.) πληροφορεί τους καταναλωτές τηλεθέρμανσης ότι από την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 θα εκκινήσει η λειτουργία της τηλεθέρμανσης.

Η θερμότητα θα παρέχεται σταδιακά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή εκκίνηση και η πλήρης λειτουργία του συστήματος. 

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρακαλούνται οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές των οικοδομών να απευθύνονται στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55745 ή στα τηλέφωνα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (24630-54 420, 54 421, 54 422) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή να αφήνουν το μήνυμά τους στον τηλεφωνητή όλο το 24ωρο.

Ευχόμαστε στους καταναλωτές μας, καλό χειμώνα.

 

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Εορδαίας

 

Ζαμανίδης Σάββας

 

αναρτήθηκε 30-09-14


 

 H ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΤΗΝ 27η ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

   .Ο Δήμος Εορδαίας και  ο  Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης  «Γέφυρα Ζωής» διοργανώνουν  την 27η  Αμφικτιονία Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος  στην πόλη της Πτολεμαΐδας  το τριήμερο 3, 4 και 5 Οκτωβρίου 2014.

     Η Αμφικτιονία είναι το Πανελλήνιο συνέδριο των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών και πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδος, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α).

    Εκεί, οι εκπρόσωποι των Συλλόγων απ’ όλη την Ελλάδα ανταλλάσσουν σκέψεις, γνώμες και εμπειρίες. Επιστήμονες και ειδικοί κάνουν σχετικές εισηγήσεις με σκοπό την καλύτερη διάδοση της ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας και την προσέλκυση νέων Εθελοντών Αιμοδοτών, ώστε η χώρα μας να καταστεί αυτάρκης σε Αίμα και παράγωγα Αίματος από Εθελοντικά προσφερόμενο Αίμα.

    Για την πόλη της Πτολεμαΐδας, αλλά και για την Περιφέρεια, η 27η Αμφικτιονία μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή ευκαιρία ενεργοποίησης όλων των φορέων και κυρίως των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Εθελοντισμού – Πολιτισμού και της Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Η εισήγηση του Συλλόγου για το θέμα του συνεδρίου είναι: «Δωρεά Ζωής - Εθελοντική Αιμοδοσία», και έχει σαν στόχο την ενεργοποίηση όλων των φορέων της περιοχής και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μας παρέχονται, για να πετύχουμε τη συστηματική προσέγγιση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση τους με την έννοια της εθελοντικής αιμοδοσίας.

    Η Αμφικτιονία διαρκεί τρεις ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) και συμμετέχουν σ’ αυτήν 200 περίπου σύνεδροι και συνοδοί ,ενώ το πρόγραμμα έχει ως εξής:

            

            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 Οκτωβρίου 2014

15:00 - 18:00: Άφιξη των Συνέδρων και εγγραφές – πιστοποιήσεις στο "Pantelidis Hotel"

18:00 Λεωφορεία από Ξενοδοχείο προς κεντρική πλατεία

18:30 Υποδοχή της φλόγας της 12ης Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών στην  Κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας στις 18:30

 

Χαιρετισμοί

Περιφερειάρχης

Δήμαρχος

Πρόεδρος Π.Ο.Σ.Ε.Α.

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Χορευτικά  

Σύλλογος Ηπειρωτών 

Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας

 

Κήρυξη λήξης της 12ης Λαμπαδηδρομίας  19:50  

            Μετακίνηση προς Αίθουσα εκδηλώσεων 3ου Λυκείου Πτολεμαΐδας

- Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της 27ης Αμφικτιονίας

- Κήρυξη έναρξης των εργασιών της 27ης Αμφικτιονίας των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδος

- Σύντομοι χαιρετισμοί από τους επίσημους προσκεκλημένους και τους συνδιοργανωτές της 27ης Αμφικτιονίας 20:30 

Βράβευση 3 Συλλόγων που ξεχώρισαν το 2013,παρουσίαση της δράσης τους για 15΄ο κάθε Σύλλογος .

1)20:30 -20:50 

Σύνδεσμος Αιμοδοτών ,Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μέριμνας Υγείας  «Κωστάκης  μεσογίτης»

Εισηγήτρια :Λεμονίτσα  Μεσογίτου ,Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου.

2)20:50 – 21:10

Σωματείο Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης .

Εισηγήτρια: Θεοδοσία  Χατζουρίδου, Γραμματέας του Δ.Σ. του  Συλλόγου.

3)21:10 -21:30

Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Καλύμνου «Ο ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Εισηγήτρια: Ελένη Βάλλα –Σταυροπούλου , Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου.

21:30 Αναχώρηση για επίσημο γεύμα στο “Pantelidis Hotel” Χορευτικό: Ποντιακός Σύλλογος Πτολεμαΐδας . Γλέντι με λαϊκά και δημοτικά  με το Κοζανίτικο Τακίμι. 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 Οκτωβρίου 2014

Από 8:45 -14:00  ομιλίες- παρουσιάσεις

1. 08:45-09:15

Η συνεργασία των Εθελοντών Αιμοδοτών με τα τριτοβάθμια ιδρύματα των Πόλεών τους για την δημιουργία ομάδας νέων εθελοντών αιμοδοτών . 

Παρουσίαση των δράσεων της Π.Ε.Ν.Ε.Α. από τον Απρίλιο του 2014 –Σεπτέμβριο του 2014.

Εισηγητής:  Παπαδόπουλος Ιωάννης  ,Πρόεδρος Π.Ε.Ν.Ε.Α.

2. 09:15 -09:45

Μυελός των Οστών: Εισηγητής : Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος ,Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔΜΟΠ  Πάτρας.

 3.09:45-10:15

 Ομφάλιο Αίμα Εισηγητής: Εξαγοράρη Βασιλική, Διδάκτωρ βιολόγος Αιματολογική κλινική-Τράπεζα ομφάλιου Αίματος Γ.Ν. Παπανικολάου.

4.10:15 -10:45

 Ιός Δυτικού Νείλου – Ελονοσία Εισηγητής: Σταμούλης Κων/νος, Αιματολόγος –επιστημονικός διευθυντής ΕΚΕΑ

5.10:45 -11:15

Ενιαίο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Εθελοντών Αιμοδοτών Εισηγητής : Τσανάκας Παναγιώτης ,Πρόεδρος .ΕΔ.Ε.Τ. ΚΑΙ Καθηγητής στο Ε.Μ.Π.

              

                                           11:15 -11:45   διάλειμμα

6. 11:45 -12:15

            Δωρεά Οργάνων Εισηγητής:Καλλέργη Ευθυμία Συντονίστρια  μεταμοσχεύσεων –Παράρτημα    ΕΟΜ Β. Ελλάδος .

           7. 12:15 -12:45

. Παραγωγική Οργάνωση – Δομή ΣΕΑ Εισηγητής : Πρωτόπαπας Χρήστος, Πρόεδρος ΠΟΣΕΑ 

           8. 12:45 -13:10 

     Γιατί ο Αθλητισμός σε κάνει μακροβιότερο Αιμοδότη :Εισηγητής Χριστοδούλου Σάββας  Καθηγητής Φυσικής Αγωγής .

           9. 13:10 -13:30

Ενημέρωση σχετικά με τον Φορολογικό Κώδικα  Εισηγητής: 10.Αγγελίδης Απόστολος  Φοροτεχνικός ΠΟΣΕΑ .

         10. 13:30 – 14:00

Σύλλογοι Αιμοδοτών και Διαδίκτυο (ορθή χρήση) Εισηγητής: Τσαουσίδου Κυριακή Γ.Γ. «Γέφυρα Ζωής» 

         14:00 -17:30  γεύμα –ανάπαυση 

         17:30 - 21:30 

Τοποθετήσεις εκπροσώπων Συλλόγων , Ομάδων ,Φορέων (ανταλλαγή απόψεων  κ.λ.π.)

21:30: Δείπνο

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 Οκτωβρίου 2014

 

08:30 -9:30

 Ψήφισμα 27ης Αμφικτιονίας –Έγκριση ψηφίσματος – Λήξη εργασιών

09:30 - 10:00  Διάλειμμα.

10:00 - 14:00: Γενική Συνέλευση

14:00: Λήξη Γενικής Συνέλευσης – Γεύμα

 αναρτήθηκε 26-09-14