ΦΑΝΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019”
November 20, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ
November 21, 2018

ΦΑΝΕΡΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα 19-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Αριθμ. πρωτ: 24837

ΔΗΜΟΣ  EOΡΔΑΙΑΣ                                                              ΑΔΑ: ΩΙΖΖΩΡ6-ΡΩΠ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε φανερή- προφορική- πλειοδοτική δημοπρασία και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που συνέταξε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’αριθμ. 182/2018 απόφασή της, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 306/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 1.950 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ 270/81.

Η δημοπρασία  θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Εορδαίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), ), στις  30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί με τις  373/2014 & 270/2017 Α.Δ.Σ αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, ενώ επαναληπτική αυτής θα επαναληφθεί οίκοθεν υπό του Δημάρχου Εορδαίας, εάν δεν παρουσιάσθη κατ’ αυτήν πλειοδότης, ενώ θα γνωστοποιηθεί δια περιληπτικής διακηρύξεως πέντε (5) τουλάχιστον ήμερες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν όλοι εκτός των οφειλετών του Δήμου Εορδαίας με την επίδειξη δημοτικής ενημερότητας για αυτούς και τους εγγυητές των.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα ισχύει για το διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του μισθωτού για δυο (2) έτη, με δικαίωμα για παράταση της μίσθωσης έως δυο (2) έτη, κατόπιν αιτήματος εκ μέρους του μισθωτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Εορδαίας και έγκριση του αιτήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας και πάντως πριν την λήξη της μίσθωσης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 2.000,00 ευρώ /μηνιαίως.

Ο χώρος εκμισθώνεται για χρήση ως αποθήκη και μόνο.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς ενός έτους αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του ΤΠΚΔ για παρακατάθεση σ΄αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή από αυτόν που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου και που αντιστοιχεί στο ποσό των 2.400,00 ευρώ.

Ο τελευταίος πλειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ο τελευταίος πλειοδότης έχει υποχρέωση σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ΄αυτόν της απόφασης περί έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του ευθυνόμενων  και των δύο για την μικρότερη τυχόν διαφορά του νέου μισθώματος της δημοπρασίας από του μισθώματος της προηγούμενης.

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση μόλις λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται και είναι υποχρεωμένος για αποκατάσταση των ζημιών, οι οποίες θα πιστοποιηθούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ή σε αποζημίωση των ζημιών που προκάλεσε.

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στο Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής, αρμόδιοι υπάλληλοι  Σιταρίδης -Ι Τσακμάκη Α, τηλ. 246 335 01 10.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο