ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

3.1. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
3.1.1 Γραφείο Περιβαλλοντικής Αγωγής
3.1.2 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
3.1.3 Γραφείο Εξοικονόμησης ενέργειας & Ενεργειακής Διαχείρισης
3.1.4. Γραφείο Κοιμητηρίων
3.1.5. Γραφείο Κυνοκομείου

Εκτυπώστε την λίστα των υπηρεσιών του Τμήματος

3.2. ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
3.2.1. Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών - Μελετών, Απαλλοτριώσεων & Κτηματολογίου
3.2.2. Γραφείο Έκδοσης - Ελέγχου Αδειών Δόμησης
3.2.3. Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών

Εκτυπώστε την λίστα των υπηρεσιών του Τμήματος

3.3. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
3.3.1. Γραφείο Ανακύκλωσης & Διαχείρισης απορριμμάτων
3.3.2 Γραφείο Σχεδιασμού, Συντονισμού και Εποπτείας καθαριότητας
3.3.3. Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαρισμού Κοινόχρηστων χώρων & Ειδικών Συνεργείων

Εκτυπώστε την λίστα των υπηρεσιών του Τμήματος

3.4. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
3.4.1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων
Γραφείο Αποθήκης - Ανταλλακτικών

Εκτυπώστε την λίστα των υπηρεσιών του Τμήματος

3.5. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
3.5.1. Γραφείο Συντήρησης Αστικού & Περιαστικού Πρασίνου
3.5.2. Γραφείο Αποθήκης Υλικών - Εργαλειοχηχανών Πρασίνου

Εκτυπώστε την λίστα των υπηρεσιών του Τμήματος

Accessibility
Κλείσιμο