Αρ. Απόφασης 49/2016 – Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων α) Ανάπλαση ΤΚ Αρδασσας και β) Ανάπλαση εισόδου ΤΔ Φούφα από τα κοιμητήρια έως την Κεντρική Πλατεία

Accessibility
Κλείσιμο