Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Πέμπτη 28-11-2019
November 26, 2019
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 18-12-2019
December 16, 2019

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 4-12-2019

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                            Πτολεμαΐδα  28-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                           Αριθμ Πρωτ.  24756

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)

Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

                                                                        Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, την Τετάρτη 4-12-2019 και ώρα 10.00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την σύναψη σύμβασης διοργάνωσης, της καλλιτεχνικής εκδήλωσης,  με τίτλο:  «Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι «Το ταξίδι της χιονονιφάδας στο χρόνο» – Από το μουσείο στο καράβι Christmas Dream, στο υποδηματοποιείο και στο μαγεμένο δάσος, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας .

Εισηγητής : Ο Δ/ντης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ Τσίπρας

 

2. Εγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας  – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών & αποσφράγισης οικονομικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εργασίες  αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαίδας», προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (ΦΠΑ), χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΣΑΤΑ Σχολείων. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής : Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών κ Γ. Τσακιριδης

 

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ 16/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα : «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018».

Εισηγήτρια : Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Αν. Πραπα

 

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ 52/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ με θεμα : «Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2020».

Εισηγήτρια : Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Αν. Πράπα

 

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης ,με τίτλο: « Ενεργειακή μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ στα πλαίσια του έργου ανακατασκευή διοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ», προϋπολογισμού 31.784,68 ευρώ , χρηματοδότηση μέσω ΕΤΠΑ & ΠΔΕ επιχειρησιακό πρόγραμμα « Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης .

Εισηγήτρια:  Η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού – Οργάνωσης & Πληρ/κης Α.Ιτσκου

 

 1. Έγκριση πρακτικών α) διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικων & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων», αριθμ μελέτης 11/2019, προϋπολογισμού 512.798,97 ευρώ με ΦΠΑ, ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Εισηγητής : Ο Δ/ντης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ Τσίπρας

 

 1. Εξουσιοδοτήση Νομικού Συμβούλου

Εισηγητής: Ευθ.  Λιάκος

 

 1. Διαγραφή οφειλών

Εισηγητής : Ο Δ/ντης Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών κ.Δημ Τσίπρας

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο Αντιπρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

 1. Δ/νση Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών
 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 4. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο