Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/5/2022
May 13, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 25-5-2022
May 24, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 24-05-2022

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 20-05-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 11647
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 27397/13-5-2022 (ΦΕΚ 2137 τ.Β), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαία δια ζώσης, την 24-5-2022 ημέρα Τρίτη  και ώρα  10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση ή μη του 2ου ΑΠΕ για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης αύλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του 3ου ΑΠΕ για το έργο: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. « Έγκριση της με αριθμ. : 27/2022 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής και υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη της πράξης με τίτλο : «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την επέκταση σχεδιασμού του πάρκου Έκτακτων Αναγκών της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας», στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση &Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. « Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης με τίτλο : «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στους τομείς προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή παρέμβασης ΕΣΒΑΑ Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού

 

 

Accessibility
Κλείσιμο