Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 01-02-2022
January 28, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 22-2-2022.
February 18, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-02-2022.

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 16-2-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 3629
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8681/11-2-2022(Β’ 607) , καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 21-2-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων τ.κ. Δροσερού»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης των εργασιών για το έργο: «Ανακαίνιση – Συντήρηση του κλειστού αθλητικού κέντρου Πτολεμαΐδας (ΕΑΚ) και των βοηθητικών χώρων»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

3.Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της εισήγησης για τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (1η παράταση εργασιών) του 4ου υποέργου «Προμήθεια επίπλων και άλλων ειδών για τον εξοπλισμό του πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Καρυοχωρίου» της πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου» του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2, Υποδράση 19.2.4.5 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη μετακίνησης των αντιδημάρχων στο AVCILAR της Τουρκίας- Έγκριση εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη μηνυτήριας αναφοράς και εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Εορδαίας Ευθ. Λιάκος

 1. Σύσταση υπολόγων παγίας προκαταβολής 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη της προμήθειας «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για ανανέωση domain name ptolemaida.gr

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Αναβάθμιση γραμμής ΟΤΕ σε Fiber To The Home (FTTH) για χρήση σε ζωντανές αναμεταδόσεις των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων των επετειακών εκδηλώσεων του μήνα Μαρτίου 2022 του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Δημοσίων σχέσεων Μαίρη  Αντωνιάδου.

 1. Έγκριση ή μη της 4/2022 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ περί ψήφισης Π/Υ οικονομικού έτους 2022.

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ ΑΝ. Πράπα

 1. Έγκριση ή μη των προσλήψεων εργατών πρασίνου 2μηνης διάρκειας για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της φανερής προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων Κοινότητας Ερμακιάς.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση εν μέρει της 24/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την ανάθεση εκπόνηση της μελέτης « Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Εορδαίας» , προϋπολογισμού 443.687,19 ευρώ , χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 6. Νομικό Σύμβουλο
 7. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων
 8. Πρόεδρο ΚΟΙΠΠΑΠ

 

 

Accessibility
Κλείσιμο