Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 12/1/2022
January 7, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 19-1-2022
January 14, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-1-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                       Πτολεμαΐδα: 13-1-2022
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                       Αριθμ Πρωτ: 630
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 81558/29-12-2021(Β’ 6290) & την υπ’αριθμ 193/οικ24091/30-12-2021, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας δια ζώσης , την 17-1-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Εορδαίας.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο