Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2021
December 21, 2021
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/1/2022
December 31, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 30-12-2021

ptolemaios

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 24-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 29498
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021, καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την 30η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

2. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο : «  Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

3.  Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες Ασφαλτόστρωσης Αύλειου χώρου  στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαΐδας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

4. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Α’ φάση και συνδετήρια οδός Νέου Οικισμού Κομάνου» του Δήμου Πτολεμαΐδας, αρ. μελ. 27/2005.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής  Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό σχολείο της Τ.Κ. Βλάστης».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

6.  Υποβολή 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού)  του έργου «Ανακατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου ΤΚ Καρυοχωρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου» αρ. μελ. 10/2017.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

7. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών για το έργο: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης Αύλειου Χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαιδας» .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

8. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου « Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφοπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο  9ο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

9. Έγκριση της μελέτης ,των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση –ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας», αριθμ. μελ. 8/2021 προϋπολογισμού 720.000,00 ευρώ. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

10. Έγκριση της με αρ. 19/2021 μελέτης της προμήθειας  εξοπλισμού του έργου: «Κατασκευή  Χώρων Κέντρου Διημέρευσης-Ημερήσιας  φροντίδας ατόμων με ειδικές  ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

11. Λήψη απόφασης περί παράτασης της υπ’ Αριθ. Πρωτ. 21039/7-10-20 παροχής υπηρεσίας για την υλοποίηση του έργου: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δ. Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

12. Έγκριση ή μη υποβολή πρότασης του Δ. Εορδαίας ως Δυνητικού Εταίρου Δικαιούχου στο πλαίσιο της πρότασης που θα υποβάλει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην με Α.Π. 12143/29.11.2021 Πρόσκληση με Κωδικό 14.6iv33.33.9.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4950, ΑΔΑ: ΨΞΓΡ46ΜΤΛΡ-Φ5Π) και τίτλο: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ» της ΕΥΔ Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης.

13. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης, αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών ανάδειξης προσωρινού μειοδότη της «Προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης.

14. Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας  για το οικονομικό έτος 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης.

15. Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και    του Ν.Π.Δ.Δ. , για το έτος 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης.

16. Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης.

 

Παρακαλείστε  την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου  και ώρα από  10.00 π.μ έως 11.00 να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στα e-mail: a.milona@ptolemaida.gr & tsakmaki@ptolemaida.gr.

 

 

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  4. Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
  5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  6. Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο