Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-11-2021
November 8, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας στις 25-11-2021
November 22, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 19-11-2021

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 15-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 25851
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), την 19 Νοέμβριου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας προηγμένης ψηφιακής σφραγίδας εγγράφων»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Παρακαλείστε  την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου  και ώρα  10.00 π.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στα e-mail: a.milona@ptolemaida.gr & tsakmaki@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:    

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
  3. Δ/νση Περιβάλλοντος
  4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  6. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
  7. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Accessibility
Κλείσιμο