Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/11/2021
November 4, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 19-11-2021
November 15, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-11-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 5-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 24936
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την 12 Νοέμβριου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου : «Συντήρηση 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ Δροσερού»

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Προσαρμογή κτιριακών εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών Δήμου Εορδαίας»

Εισηγητής: : Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 4ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: « Κατασκευή χώρων διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας ». Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: : Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Πολιτισμού , Αθλητισμού & Δημ. Σχέσεων στην 36η Έκθεση PHILOXENIA & εξειδίκευση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του υπ’αριθμ. 23546/22-10-2021 πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς  διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8κ.μ. (1 4Χ2 & 1 4Χ4) ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12κ.μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ )» της πράξης με τίτλο :Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας  με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020. Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την διενέργεια ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ 46/2021, συνολικού προϋπολογισμού 137.625,74 ευρώ

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης  του συνοπτικού   διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανιδης

 1. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 53/2021 ΑΔΣ της ΚΕΔΕ περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Α. Καϊδου.

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος πολιτισμού αθλητισμού & δημοσίων σχέσεων κα. Μ. Αντωνιάδου.

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη: «Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στην Τ.Κ. Αναρράχης του Δήμου Εορδαίας Ν. Κοζάνης».

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της υπ’αριθμ. 43/2021 ΑΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π περί 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021.

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ κα. Α. Πράπα.

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Παιδείας Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας κα. Ζ. Σεβαστού.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

Κοιν/ση: 

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 7. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 8. Αυτ/λες Τμήμα Προγ/σμου
 9. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων
 10. Πρόεδρο ΚΕΔΕ
 11. Πρόεδρο ΚΟΙΠΠΑΠ

 

 

 

 

 

Επισημάνσεις:

 1. Σύμφωνα με την περ. Α3 της αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (Αρ. Εγκυκλίου: 643), η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύει υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνεπώς, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να ενημερώσουν τον Αντιπρόεδρο, μέχρι την Τρίτη 9-11-2021, τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο τρόπος συμμετοχής είναι δεσμευτικός μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Για τα μέλη της Ο.Ε. που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ενώ όσοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση παραμένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος μέσω του του e: presence.gov.gr πριν την έναρξη της.
 2. Αναφορικά με τη συμμετοχή δημοτών στη δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την περ. Β1 της ανωτέρω εγκυκλίου (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδείξουν στον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, και θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα .
Accessibility
Κλείσιμο