Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 18-10-2021
October 18, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26/10/2021
October 26, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 22-10-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 18-10-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 22931
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, την η 22η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Ληψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 33/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

 1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη έφεσης και κατά της 191/2021 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Νομικός Σύμβουλος Ευθ. Λιάκος

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5071132 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και αναμόρφωση Π/Υ έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαΐδας».

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα βελτίωσης ποιότητας του ήχου στο δημοτικό κολυμβητήριο Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδ/χος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού   διαγωνισμού για την «Προμήθεια  συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων» .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Αποδοχή της 2ης Ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση γενομενης μετακίνησης του Δημάρχου & εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Αντικατάσταση υπολόγου παγίας προκαταβολής Κοινότητας Πενταβρύσου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον ΚΑ 6739.0004 του προϋπολογισμού οικ έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσιρου και ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης φθορών του διαμερίσματος 3ου ορόφου στην Θεσσαλονίκη.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας-αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού   διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Συμπλήρωση της 277/2021 ΑΟΕ , περι Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόμου στο Κέντρο Κοινότητας

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κων & Δ.κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:    

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Περιβάλλοντος
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών Δημήτριος Ι. Ορφανίδης
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
 7. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 8. Αυτ/λες Τμήμα Προγ/σμου
 9. Αντιδήμαρχο Δημ. Σχέσεων
 10. Νομικό Σύμβουλο Δήμου Εορδαίας.

 

Επισημάνσεις:

 1. Σύμφωνα με την περ. Α3 της αριθ. πρωτ. 69742/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (Αρ. Εγκυκλίου: 643), η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύει υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνεπώς, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής καλούνται να ενημερώσουν τον Αντιπρόεδρο, μέχρι την Τρίτη 5-10-2021 και ώρα 11:00π.μ., τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλ. είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Ο τρόπος συμμετοχής είναι δεσμευτικός μόνο για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Για τα μέλη της Ο.Ε. που θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης, θα πρέπει, κατά την προσέλευσή τους, να επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης του τελευταίου εξαμήνου, ενώ όσοι θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης, οι οδηγίες σύνδεσης στη συνεδρίαση παραμένουν οι ίδιες και θα τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος μέσω του του e: presence.gov.gr πριν την έναρξη της.
 2. Αναφορικά με τη συμμετοχή δημοτών στη δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με την περ. Β1 της ανωτέρω εγκυκλίου (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), μπορούν να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδείξουν στον Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, και θα τηρηθούν τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα .
Accessibility
Κλείσιμο