Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 7-6-2021
June 2, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 10-6-2021
June 10, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-6-2021

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 2-6-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 11803
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 33 501 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις  7-6-2021 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1Ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. α) Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης με θέμα: « Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας» ως προς το χρονοδιάγραμμα της β) έγκριση του 2ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης και παραλαβή του 1ου Παραδοτέου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχάσεων Μ. Αντωνιάδου

7 . Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου – εξειδίκευση πίστωσης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

       Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη εγκατάστασης νέας τηλεφωνικής γραμμής στην Δ/νση Περιβάλλοντος

 Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «Ολοκλήρωση Κτιριακών Υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ.Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών   και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών   του  ανοικτού    ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». (ορισμός προσωρινών αναδόχων)

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ. Κ. Ανατολικού Δήμου Εορδαίας » – Κατακύρωση προμήθειας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού συνοπτικού  διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας » – Κατακύρωση προμήθειας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Δ/κων
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 7. Γρ. Προγραμματισμού
 8. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Accessibility
Κλείσιμο