Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/5/2021
May 12, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-5-2021
May 21, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής στις 25-5-2021

ptolemaios

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 20-05-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 10557
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 25-5-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

1.΄Εγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Ανάπλαση κεντρικών οδών Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου και Σπηλιάς Β’ φάση».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου: «Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου του 5ου και 7ου Δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. «α) Έγκριση της μελέτης με αριθμ. : 6/2021 με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών μετά παρελκόμενων του Δήμου Εορδαίας» του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» , στον Άξονα Προτεραιότητας : «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών μετά παρελκόμενων του Δήμου Εορδαίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. «α) Την τεκμηρίωση σκοπιμότητας εκπόνησης της μελέτης του έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ και ΑΣΘΕΝΩΝ, του «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ , με ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) την έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ και ΑΣΘΕΝΩΝ, του «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  με ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ» γ) την Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραμμα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ9 με τίτλο πρόσκλησης : «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» στον Άξονα Προτεραιότητας : « Πολιτική Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. «α) Έγκριση του Φακέλου Έργου με τίτλο : « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ 157 της ΠΡΩΗΝ ΑΕΒΑΛ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΓΝΙΤΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ» β) Αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση υποβολής πρότασης του ως άνω έργου στο πρόγραμμα και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ14 με τίτλο αυτής: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» , στον Άξονα Προτεραιότητας: « Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός »

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιώτης

 1. « α) Έγκριση των μελετών με αριθμ. :4/2021 και 5/2021 με τίτλο: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Εορδαίας», και «Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής β) αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην πρόσκληση ΑΤΟ8, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο πρόσκλησης : Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ Φουρκιωτης

 1. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος, για τους εργαζόμενους στο Δήμο Εορδαίας για τα έτη 2021-2022», πρ/σμου 157.070,00€ .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης 23882/12-11-2020 (για την «Σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας») αριθμ. διακ. 9679/25-5-2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 114/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Ευθ. Λιάκος

 1. Άσκηση αγωγής για διόρθωση λανθασμένης αρχικής εγγραφής στο κτηματολόγιο.

Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, Ευθ. Λιάκος

 1. Έγκριση της 13/2021 ΑΔΣ Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2020».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος κ. Κ. Αντωνιάδης

 1. Έγκριση της 15/2021 ΑΔΣ Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής « Απολογισμός οικονομικού έτους 2020».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος κ. Κ. Αντωνιάδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής-προφορικής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση εκτάσεων του υπ’ αριθμ. 5 τεμ Τ.Κ. Ερμακιάς, για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (πρόχειρων καταλυμάτων).

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση προσλήψεων εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου ΙΔΟΧ για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας & ανακύκλωσης, δίμηνης διάρκειας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την «Απευθείας ανάθεση Προμήθειας Καυσίμων λόγω κατεπείγοντος, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης, τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και την τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 όπως αυτή αναφέρετε παραπάνω.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση παράτασης του μισθωτηρίου συμβολαίου του ακίνητου του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ. Τσίρου

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Δ/κων
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 7. Γρ. Προγραμματισμού
 8. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 9. Πρόεδρο Α/θμιας & Β/θμιας
 10. Νομικό Σύμβουλο

 

 

 

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο