Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5-5-2021
April 29, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής στις 25-5-2021
May 20, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 17/5/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 12-5-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 9735
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 17-5-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη, των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας του Υποέργου 1ο με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας » της πράξης με τίτλο :«Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ ΜΙS : 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

2. Έγκριση ή μη όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο : «Προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης και δύο βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με κοινά απορριμματοφόρα των ΟΤΑ για την αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Εορδαίας» που έχει ενταχθεί στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 :«Αστική Αναζωογόνηση.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την επιχορήγηση από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών , Άξονα Προτεραιότητας « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος», που δόθηκε με την με αριθμ. 30292/19-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους Δήμους, για τη διενέργεια προμηθειών».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

4. Έγκριση ή μη των όρων διακήρυξης και των συνοδών τευχών της προμήθειας των Υποέργων 2ο και 4ο με τίτλο: «Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» της πράξης με τίτλο: «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με κωδικό ΟΠΣ MIS: 50308797 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

5. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου», αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 ευρώ, χρηματοδότηση ΠΔΕ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

6. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣ ΙΙ στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» .
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

7. Έγκριση ή μη σύναψης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Εορδαίας και της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε με θέμα : «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε Κοζάνης και Φλώρινας» και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

8. Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού διενέργειας-αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ».
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

9. Έγκριση ή μη του απολογισμού, του οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ Δήμου Εορδαίας
Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου- εξειδίκευση πίστωσης.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

11. Εξειδίκευση πίστωσης.
Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ. Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου.

12. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α. του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

13. Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ. Αναρράχης έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

14. Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου έτους 2021.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
  3. Δ/νση Δ/κων
  4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
  5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  7. Γρ. Προγραμματισμού
  8. Εκπροσώπους Παρατάξεων
  9. Πρόεδρο ΚΟΙΠΠΑΠ
Accessibility
Κλείσιμο