Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-4-2021
April 12, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας στις 26-4-2021
April 22, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 23-4-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 19-4-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 8305
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω του e: presence.gov.gr , στις 23-4-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

   1.Έγκριση ή μη της 12ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Τροπ-ση της 77/2021 ΑΟΕ ως προς την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της 60/2021 ΑΔΣ της ΔΕΥΑΕ με θεμα: « Τροποποίηση της υπ’αριθμ 388/2016 ΑΔΣ, περί καθορισμού τιμολογίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Αγ. Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου & Κοινότητας Βλάστης στις οποίες επεκτάθηκαν τα διοικητικά όρια της ΔΕΥΑ ( φεκ 103/20-1-2015 τ.Β)»

Εισηγητής: Ο Προόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕ Δημ Τσεχελίδης

 1. Αποδοχή επιχορήγησης του Δήμου Εορδαίας για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους- Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Εκτέλεση προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου έτους 2021

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη εξειδίκευσης πιστώσεων για την αντιμετώπιση δαπανών του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη τροποποίησης «ήσσονος αξίας» της αρχικής σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 6032/10-3-2020 με τίτλο: « Ετήσια προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας, Ομάδα Α –καύσιμα»

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: « Μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας», σχετ. η υπ’αριθμ 3228/19-2-2021 σύμβαση

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ ,για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καύσιμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος», συνολικού προϋπολογισμού 373.460,72 ευρώ

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Σύσταση Επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικών διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια : « Εξοπλισμού στο Πολιτιστικό Κέντρο Καρυοχωρίου Δήμου Εορδαίας» – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελεγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021».»,ορισμος αναδόχων για τις ομάδες 1,2,8 & 9.

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικών α)διενέργειας – αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών   του  ανοικτού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021». Ορισμός προσωρινών αναδόχων για τις ομάδες 3, 4,5,6 &7.

   Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

 1. Έγκριση προσλήψεων εργατών δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ Ορφανίδης

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Αντιδήμαρχο Τ.Υ.
 3. Δ/νση Δ/κων
 4. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 6. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 7. Νομικό Σύμβουλο
 8. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕ
 9. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Accessibility
Κλείσιμο