Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-12-2020
December 22, 2020
Πρόσκληση σε Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-12-2020
December 24, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 29-12-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                             Πτολεμαΐδα: 23-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 27510
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 29-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2021.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και του Ν.Π.Δ.Δ. , για το έτος 2021.

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ , τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής έτους 2020.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού » – Ορισμός προσωρινών αναδόχων.

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού στο πολιτιστικό κέντρο Καρυοχωρίου » – ματαίωση ή μη της διαδικασίας.

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη της 11ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού»

    Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

Παρακαλείστε στις 29-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα  από τις  10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. ,να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr .

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

Accessibility
Κλείσιμο