Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 8-12-2020
December 8, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 28-12-2020
December 22, 2020

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                     Πτολεμαΐδα: 16-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                            Αριθμ. Πρωτ. 26882
Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 10 /140

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε  σε  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου  μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 21-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ), β) της υπ’αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.2 του ν 4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων  ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας και αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2020-2021». Ορισμός προσωρινού αναδόχου.

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής , προφορικής – μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Κατάρτιση των όρων φανερής , προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο πάρκο Μελανοφρύδη.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων & Οικ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

 1. Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ

      Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

7.Έγκριση του Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την  επωνυμία ΚΟΙΠΠΑΠ

   Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ΚΟΙΠΠΑΠ Αν. Πράπα

 1. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) 2012-2016 του έργου: « Υποστήριξη ωρίμανσης έργων ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας ( έτος 2021) προϋπολογισμού 103.169,96 ευρώ με ΦΠΑ.

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

9.Έγκριση ή μη εγκατάστασης τηλεφωνικής γραμμής στο Γραφείο  Καθαριότητας στο χώρο του Πολύκεντρου.

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

10.Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός (1) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ», αριθμ μελ 20/2020, προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ και  χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου δημοτικού σχολείου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

 1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων – Ισολογισμού οικονομικού έτους 2019 της ΚΕΔΕ.

       Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Αν. Καϊδου

13 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία: « Αφοι Χρηστίδη ΑΕΕ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ», προς ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Εορδαίας.

     Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος  Παιδείας – Εθελοντισμού & Κοιν. Μέριμνας κ. Ζαφ. Σεβαστού

Παρακαλείστε στις 21-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα  από τις  11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ. ,να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί των θεμάτων στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr .

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

Κοιν/ση:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
 2. Δ/νση Δ/κων
 3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών
 4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 6. Εκπροσώπους Παρατάξεων
 7. Γρ. Προγραμματισμού
 8. Πρόεδρος ΚΟΙΠΠΑΠ
 9. Νομικός Σύμβουλος
 10. Πρόεδρος ΚΕΔΕ

 

Accessibility
Κλείσιμο