Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 25-5-2022
May 24, 2022
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 14-06-2022
June 10, 2022

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-06-2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πτολεμαϊδα, 2-6-2022
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             Αριθμ. Πρωτ. 12789
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 2463350111
email ds@ptolemaida.gr

 

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την  Τετάρτη     8    Ιουνίου     2022 και ώρα 18:00 δια ζώσης  σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).  για λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Γνωμοδότηση ή μη ΜΠΕ του έργου ” Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9 MW στη θέση Μεγάλος Λάκκος ΔΕ Βερμίου, Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών για το έργο Συντήρηση Πάρκου ΤΔ Σπηλιάς.

Εισηγητής :Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη αναίρεσης κατά των υπ’αριθ. 335/22 και 606/22 αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Εκπόνηση Διαχειριστικής μελέτης δάσους Μηλοχωρίου 2023-2032.

Εισηγητής : :Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Έγκριση κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας Μητρώου Εθελοντών Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπόντης

  1. Αίτημα της 9Μ/Π Ταξιαρχίας Πεζικού σχετικά με την διάθεση χώρου στην ΑΕΒΑΛ για την χρησιμοποίηση του ως Πεδίο Ασκήσεων στα πλαίσια της εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Έγκριση αποφάσεων ΔΕΠ ( 11/22, 12/22, 13/22 και 14/22 )

Εισηγητής : Ο  Πρόεδρος ΔΣ της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο