Πρόσκληση σε συνεδρίαση συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαΐδας 20-12-2021
December 16, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2021
December 21, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-12-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πτολεμαϊδα, 15-12-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. 28740
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Δευτέρα  20 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 17:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στο ΟΤ 502 επέκταση σχεδίου Πόλεως.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Γνωμοδότηση ή μη Δημοτικού συμβουλίου για τις  ΜΠΕ των έργων :

Α) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας «Κουρκουτέϊκα»  εγκατεστημένης ισχύος 300 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 300 MW, στη θέση ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΪΚΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΛΑΣΤΗΣ ,του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ και της Δημοτικής Ενότητας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 

Β) Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργείας εγκατεστημένης ισχύος 35 MW και μέγιστης  ισχύος παραγωγής 35 MW, στη θέση ΠΥΡΓΟΙ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΒΕΡΜΙΟΥ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2022.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2022.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 ( 331 , 339 & 340 ΑΟΕ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής υπέρ της αναθέτουσας αρχής συμμετέχοντος στον ανοικτό επαναληπτικών διαγωνισμό  για την προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και ΝΠ .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 

  1. Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχολικής επιτροπής Αντωνιάδης Κυριάκος.

 

  1. Έγκριση απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Σχολικής επιτροπής Αντωνιάδης Κυριάκος.

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο