Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-11-2021
November 23, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 3-12-2021
November 29, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 1/12/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Πτολεμαϊδα, 26-11-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                 Αριθμ. Πρωτ. 27067
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει τηn Τετάρτη 1   Δεκεμβρίου   2021 και ώρα 17:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 145 MWP στη θέση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ της ΔΕ Ασκίου Δήμου Βοΐου ΔΕ Βλάστης του Δήμου Εορδαίας .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « Αιολικός Σταθμός παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23,4 MWP στη θέση ΚΕΔΡΑ ΔΕ Μουρικίου & Βλάστης Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Γνωμοδότηση ή μη για την Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Καθαρισμός κοίτης περιφερειακής Τάφρου Πτολεμαΐδας Αντιπλημμυρικού  master plan στην ΠΕ Κοζάνης

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Έγκριση Διαδικασίας Ολοκλήρωσης  του Α Σταδίου  Εκπόνηση μελέτης με τίτλο Κυκλοφοριακή μελέτη για την βελτίωση  της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 

  1. Εκτέλεση πρ/σμού Γ Τριμήνου οικ. Έτους 2021 .

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 ( 288/21, 316/21, 312/21, )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Καθορισμός ετήσιου τέλους για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρων από τους δικαιούχους που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 76 του Ν. 4257/14 ( ΑΜΕΑ και ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ & ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΟΥ )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος  Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Εορδαίας

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος  Ζαφειρούλα Σεβαστού

 

  1. Κατανομή ποσού στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

 

  1. Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων  του Δήμου Εορδαίας στο τμήμα κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού γραφείο κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας.

Εισηγητής : Η Αντιδήμαρχος  Ζαφειρούλα Σεβαστού

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

Accessibility
Κλείσιμο