Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβολίου στις 3/11/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities»
October 29, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/11/2021
November 4, 2021

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβολίου στις 3/11/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Πτολεμαϊδα, 29-10-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. 24064
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

 ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη  3 Νοεμβρίου   2021 και ώρα 17:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενες εκτάσεις (125,69-526,99 και 2.972,47 τ.μ.) στην Κοινότητα Βλάστης

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. Φουρκιώτης Νικόλαος

 1. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης Γής σε παραχωρούμενες εκτάσεις (461.405,21 – 815.402,92- 185.625,64 – 163.362,16 και 256.605,82 τ.μ.) στην Κοινότητα Ολυμπιάδας Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φουρκιώτης Νικόλαος

 1. Λήψη απόφασης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 307α Σχεδίου Πόλεως Πτολεμαΐδας και έγκριση δαπάνης για την καταβολή προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φουρκιώτης Νικόλαος

 1. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή αγωγών Ομβρίων – σχαρών στο Δ.Δ. Φούφα»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  Φουρκιώτης Νικόλαος

 1. Έγκριση πολιτικών προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Δήμου Εορδαίας κατά τα οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ν. 4624/2019

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 1. Καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας οργανικών μανάδων του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2022

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

 1. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού (274/2021 -276/2021 -278/2021 292/2021 αποφάσεις Α.Ο.Ε )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

 1. Επιστροφή ανταποδοτικών τελών κατά 30% για το έτος 2019 και 50% για το έτος 2020 σε πολύτεκνους και Άτομα με αναπηρία.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

 1. Σχετικά με την διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου επί της οδού Κ. Φούφα και Δημοκρατίας γωνία

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

 1. Ορισμός εκπροσώπων Στα σχολικά συμβούλια Α/θμίας και Β/θμίας εκπαίδευσης.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

 1. Συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Ορφανίδης Δημήτρης

 1. Αίτημα ΔΕΥΑΕ για την κοπή Δέντρου

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  θα μπορούν να συμμετέχουν σ’ αυτή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα διεξάγεται παράλληλα.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2463350111, και 2463350151  στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε  σχετικά.

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e- Presence.gov.gr) να ενημερώσουν τη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στα τηλέφωνα – 2463350111 και 2463350151 ή στα e-mail – ds@ptolemaida.gr   και   denptol@ptolemaida.gr

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο