Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
September 9, 2016
Πρόσκληση στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
September 19, 2016

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 12-9-2016
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 31048
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας  την 13-9-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά :

  1. Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χρήσης χώρων για την λειτουργία Λούνα – Παρκ κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2016 στην Πτολεμαΐδα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του γεγονότος της έναρξης της Εμποροπανήγυρης 2016 στην Πτολεμαΐδα, το Σάββατο 17-9-2016.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο