Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 20-01-2021
January 20, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 29-01-2021
January 25, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-01-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 25-1-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                          Αριθμ. Πρωτ: 1408
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 26-1-2021 , ημέρα Τρίτη και  ώρα  09.00 π.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για το έργο: «Εσωτερικό  δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχουν  στην απεργία -αποχή που κήρυξαν επτά ομοσπονδίες.

Παρακαλείστε μέχρι την Τρίτη 26-1-2021 και ώρα  09.00 π.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Accessibility
Κλείσιμο