Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-01-2021
January 15, 2021
Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 26-01-2021
January 25, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 20-01-2021

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 20-1-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ: 1010
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 20-1-2021 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα  12.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθμ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου»

 

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σύμφωνα με το αρ 12 παρ 2 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται ή απορρίπτει την σχετική αίτηση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για τον εν λόγο διαγωνισμό ορίσθηκε η 20-01-2021, ημέρα Τετάρτη και ωρα 14.00 μ.μ. σύμφωνα με την υπ’αριθμ 27583/28-12-2020 Διακήρυξη Δημάρχου.

Παρακαλείστε σήμερα 20-1-2021 και ώρα  12.00 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Δημήτρης I.  Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Accessibility
Κλείσιμο