Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 17-9-2020
September 11, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30-9-2020
September 25, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Πτολεμαϊδα 24-9-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                      Αρ. Πρωτ. 19817
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 24η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) του άρθρου 10 παρ.1 της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), β) της υπ’ αριθμό πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., γ) της με υπ’ αριθμόν 40 με αριθμό πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ και δ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

1. Ακύρωση της υπ’αριθμ. 206/2020 ΑΟΕ. Έγκριση της με αρ.19/2020 μελέτης και υποβολή πρότασης του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : « Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο Δήμο Εορδαίας» στην πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: « Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων » στην επενδυτική προτεραιότητα 5b και στον ειδικό στόχο 0511 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι επήλθαν αλλαγές στην μελέτη της προμήθειας και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί η 206/2020 ΑΟΕ και εγκριθεί ως προς το ορθό άμεσα, διότι υπάρχει καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της πρότασης, μέχρι 25-9-2020 , στην πρόσκληση 124 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 με τίτλο: « Δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και διαχείρισης πλημμυρικών φαινομένων-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 : « Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων »

Παρακαλείστε μέχρι την Πέμπτη 24-9-2020 και ώρα 11.30 π.μ. να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
2. Δ/νση Δ/κων
3. Δ/νση Οικ/κων Υπηρεσιών Δημήτρης I. Ορφανίδης
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
5. Εκπροσώπους Παρατάξεων
6. Γρ. Προγραμματισμού

Accessibility
Κλείσιμο