Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-12-2021
December 16, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 30-12-2021
December 24, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-12-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Πτολεμαΐδα: 21-12-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                      Αριθμ Πρωτ: 29156
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350110 /140

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ 72486/9-11-2021, καλείστε να συμμετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στις 21-12-2021 , ημέρα Τρίτη και  ώρα  14.00 μ.μ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το εξής:

 

  1. Μετάθεση ημερομηνίας Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» του Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας»  (Αριθμ. Διακήρυξης 25537/11-11-2021) Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 143058

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  λόγο τεχνικών προβλημάτων του ΕΣΗΔΗΣ .

 

Παρακαλείστε σήμερα 21-12-2021  και ώρα  14.00 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Ι. Ορφανίδης

 

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας

 

 

 

 

 

Accessibility
Κλείσιμο