Πρόσκληση σε συνεδρίαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πτολεμαϊδας την Τετάρτη 27 Μαϊου 2020
May 25, 2020
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 18 Ιουνίου
June 11, 2020

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρασκευή 29-5-2020

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                        Πτολεμαΐδα: 29-5-2020
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 10152
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.75 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση που θα διεξαχθεί με  ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , την Παρασκευή 29-5-2020  και ώρα 13.00 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

 

1.Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή  πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ λογω covid 19.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα , για την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την επαναλειτουργία των σχολείων της Α’βαθμιας Εκπαίδευσης και της υλοποίησης των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας – απολύμανσης των σχολείων του Δήμου Εορδαίας για την προστασία από τον covid19 των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με το υπ’αριθμ Δ1/Γ.Π. οικ 28953/7-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας , όπως αυτό μας κοινοποιήθηκε με το υπ’αριθμ 29725/15-5-2020 διαβιβαστικό του Υπ.Εσ  .

 

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης  I.  Ορφανίδης

 

Accessibility
Κλείσιμο