Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28/7/2021
July 28, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11-8-2021
August 5, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 5-8-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                                 Πτολεμαΐδα: 5-8-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ: 16724
Τμήμα Υποστήριξης
Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών
Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350140 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

 

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Εορδαίας

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 5-8-2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λογο του ότι θα πρέπει η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις προβλεπόμενες, από την ως άνω Υπουργική Απόφαση, προθεσμίες προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες, προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους

Παρακαλείστε σήμερα 5-8-2021 και ώρα 13.00 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr.

Κοιν/ση:                                                                      Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας                                        Δημήτρης I. Ορφανίδης

Accessibility
Κλείσιμο