Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 01-07-2021
June 25, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13/7/2021
July 8, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1/7/2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                     Πτολεμαΐδα: 1-7-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 13821
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350140 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 1-07-2021 , ημέρα Πέμπτη και  ώρα  13.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού σε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων 55-67 ετών».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι απαιτείται η άμεση υλοποίηση της απόφασης ένταξης  του Δήμου μας στο εν λόγο πρόγραμμα.

Παρακαλείστε σήμερα 1-7-2021 και ώρα  13.00 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: a.milona@ptolemaida.gr.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτρης I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας

 

Accessibility
Κλείσιμο