Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 7-6-2021
June 3, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου στις 28-6-2021
June 16, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 10-6-2021

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                     Πτολεμαΐδα: 10-6-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 10421
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 2463350140 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 10-6-2021 , ημέρα Πέμπτη και  ώρα  14.30 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθμ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα απόσυρσης υποβληθείσας προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι σύμφωνα με το αρ 12 παρ 2 της ΚΥΑ 117384/26-10-2017, η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται ή απορρίπτει την σχετική αίτηση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για τον εν λόγο διαγωνισμό ορίσθηκε η 11-6-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. σύμφωνα με την υπ’αριθμ 10780/24-5-2021 Διακήρυξη Δημάρχου.

Παρακαλείστε σήμερα 10-6-2021 και ώρα  14.30 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr.

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Δημήτρης I.  Ορφανίδης

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας

 

  1. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Accessibility
Κλείσιμο