Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής στις 25-5-2021
May 20, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Πτολεμαϊδας στις 31-05-2021
May 27, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 21-5-2021

ptolemaios

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                    Πτολεμαΐδα: 21-5-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ: 10689
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 33 501 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 21-5-2021, ημέρα Παρασκευή και  ώρα  14.00 μ.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

1.Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Μεσοβουνου του Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 16/2020 , προϋπολογισμού 21.900 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

2.Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Εργασιες ασφαλτοστρωσης αυλειου χώρου στο 3ο ΓΕΛ Πτολεμαιδας», αριθμ μελ. 1/2021 , προϋπολογισμού 74.400 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

3.Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου», αριθμ μελ. 6/2019 , προϋπολογισμού 701.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

  1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας στην Κρυοβρυση », αριθμ μελ. 18/2018 , προϋπολογισμού 74.350 ευρώ, χρηματοδότηση CLLD-LEADER του ΠΑΑ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιωτης

  1. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: « Βελτίωση – ανακατασκευή παιδικών χαρών Δήμου Εορδαίας», αριθμ μελ. 8/2020 , προϋπολογισμού 1.560.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΕΑΠ, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η  έναρξη από 9-3-2021 των διατάξεων του ν. 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγείας” (Α’ 36)   επιφέρει  εκτεταμένες αλλαγές στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και ιδιαίτερα από 1-6-2021.

 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 Δημήτρης I.  Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Αντιδήμαρχο Τεχν. Υπηρεσιών
  3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  4. Αυτ/λες Τμήμα Προγραμματισμού
  5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  1. Εκπροσώπους Παρατάξεων

 

 

Accessibility
Κλείσιμο