Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 1-3-2021
February 25, 2021
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 10-3-2021
March 5, 2021

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                          Πτολεμαΐδα: 4-3-2021
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                                         Αριθμ. Πρωτ: 4482
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Γρ. Δ/κης υποστήριξης Συλλογικών Αιρετών Οργάνων
(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)
Τηλ: 246 335 01 40 /110
e-mail: tsakmaki@ptolemaida.gr
a.milona@ptolemaida.gr

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75 παρ. 6, Ν.3852/10 ,όπως τροπ/κε και ισχύει)

 

 

Σας προσκαλούμε εκτάκτως την 5-3-2021, ημέρα Παρασκευή και  ώρα  10.00 π.μ, για λήψη απόφασης, δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε εφαρμογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθμ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ και  γ) σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής & αποσφράγισης των προσφορών των εν εξελίξει συνοπτικών διαγωνισμών για προμήθειες του Δήμου Εορδαίας.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού συμμετέχουν  στην απεργία -αποχή που κήρυξαν επτά ομοσπονδίες.

Παρακαλείστε μέχρι την Παρασκευή 5-3-2021 και ώρα  10.00 π.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφο σας επί του θέματος στο e-mail: a.milona @ptolemaida.gr

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης I.  Ορφανίδης

 

Κοιν/ση:

  1. Γενικό Γραμματέα Δήμου Εορδαίας
  2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Accessibility
Κλείσιμο