Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 30-12-2021
December 24, 2021
Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 9-1-2022
January 3, 2022

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 5/1/2022

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Πτολεμαΐδα, 30/12/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                 Αριθμ. Πρωτ. 29862
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
50200 Πτολεμαΐδα
Γραφείο Προέδρου  Δ.Σ.
Τηλέφωνο : 24633 50111
email ds@ptolemaida.gr

 

ΠΡΟΣ

Τον  Δήμαρχο

Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρο Κοινότητας Πτολεμαΐδας

 Προέδρους  Κοινοτήτων του Δήμου

                                                       

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε  να συμμετάσχετε στην  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη  5 Ιανουαρίου  2022 και ώρα 17:00 δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την Εγκ. 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ) του ΥΠ.ΕΣ.  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2022  του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

 

  1. Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ ) του Δήμου Εορδαίας και των ΝΠΔΔ για το έτος 2022.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας  για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο  Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Χαρακτσής

 

Accessibility
Κλείσιμο