Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας την 23-11-2016
November 22, 2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 13-12-2016
December 9, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα 7-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 44879

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Δευτέρα 12-12-2016  και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.
 2. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.
 3. Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 749,40 ευρώ από Κ.Α του προϋπολογισμού οικ έτους 2016, για την αντιμετώπιση των οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων του Δήμου Εορδαίας.
 4. Έγκριση πολυετών δαπανών.
 5. Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων για επισκευές- συντηρήσεις σχολικών κτιρίων από ΣΑΤΑ 2016.
 6. Λήψη απόφασης σχετικής με το υπ’αριθμ 39906/9-11-2016 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωης.
 7. Κατάρτιση όρων φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης 6.000 τμ στην Τ.Κ.Ερμακιάς .
 8. Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
 9. Εγκριση της τεχνικής περιγραφής του έργου με τίτλο : «Εργασίες αποκατάστασης δαπέδων στο ΒΔΩΠ» , προϋπολογισμού 6.999,68 ευρώ, ψήφιση της σχετικής πίστωσης , ορισμός αναδόχου.
 10. Εξουσιοδότηση της παράστασης του Νομικού Συμβούλου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Εορδαίας.
 11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια « Καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμοι Εορδαίας και των Ν.Π.Δ.Δ.» , ψήφιση πίστωσης.
 12. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση κεντρικών οδών τ.δ Αγίου Χρυσοφόρου –Σπηλιάς β’ φάση» , προϋπολογισμού 1.240.000 ευρω αριθμ μελ 9/2016.Συγκροτηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αναρραχης της ΔΕ Μουρικιου » , προϋπολογισμού 233.958,00 ευρω .Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 14. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου : «Ανακατασκευή τμήματος στέγης στο κτιριακό συγκρότημα του 3ου ΓΕΛ Πτολεμαΐδας » , προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ αριθμ μελ 14/2016, πιστώσεις ΣΑΕΠ541.Συγκροτηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , μελετών & τεχνικών υπηρεσιών κατ’ εφαρμογή του Ν 4412/2016, για το έτος 2017.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο