ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 20-12-2018
December 14, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28-12-2018
December 24, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  14-12-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 27212

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Παρασκευή 21/12/2018 και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού (στάδιο προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής διενέργειας της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο: « Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευής στέγης στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης- Εμπορίου», προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), αρ.μελέτης 6/2018.
  2. Έγκριση ή μη του Πρακτικού έλεγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη, της Επιτροπής διενέργειας της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ. Ορισμός αναδόχου.
  3. Έγκριση της μελέτης , των τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου: «Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μεσοβουνου Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 71.260,93 ευρώ (ΕΑΠ-ΣΑΤΑ), αρ. μελέτης 21/2018, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.
  4. Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας της αρχικής και επαναληπτικής φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ αρίθμ 4 καταστήματος του ΟΕΚ Πενταβρύσου 67,34 τ.μ.
  5. Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας της φανερής- προφορικής- πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση στεγασμένης αποθήκης επιφάνειας 1.950 τ.μ, που βρίσκεται στον χώρο της πρώην ΑΕΒΑΛ.
  6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  7. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση περί εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ΄άρθρο 72 παρ.1 περ. ιδ Ν.3852/2010.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο