ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΑ 16-7-2018
July 13, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΑ 3-9-2018
August 29, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 1-8-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

-ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                Πτολεμαΐδα  24-7-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                Αριθμ. πρωτ. 15800

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π  Ρ  Ο  Σ

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Εορδαίας

 

      Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας την Τετάρτη 1-8-2018  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. ΄Εγκριση ισολογισμού-απολογισμού  οικ.έτους 2017 του κληροδοτήματος Δημητρίου Γ.Τσίρου.
  2. Εκτέλεση προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
  3. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το  έργο : «Ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο και τοποθέτηση προστατευτικών τεντών στο 1ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 73.000,00 ευρώ ΣΑΕΠ 541.
  4. Έγκριση ή μη του  Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας  της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την : «Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για την βελτίωση της κυκλοφορίας και την οργάνωση της στάθμευσης στην Πτολεμαΐδα του Δήμου Εορδαίας», προϋπολογισμού 54.560,00 ευρώ.
  5. Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής  συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια  ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας έτους 2018», αριθμ μελ 1/2018 προϋπολογισμός 45.243,88 ευρώ.
  6. Αναθεώρηση Πινάκων Ο.Π.Δ έτους 2018.
  7. Λήψη απόφασης σχετικής με την υλοτομία στην Τ.Κ Μηλοχωρίου έτους 2018.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Accessibility
Κλείσιμο